Ofcom yn cynnal digwyddiad i archwilio anghenion cwsmeriaid bregus

20 Mai 2019

Wythnos ddiweddaf, gwnaeth Ofcom gynnal gweithdy oedd yn bwrw golwg ar sut gall gwmnïau telathrebu gyflawni anghenion cwsmeriaid bregus yn well.

Bwriad y gweithdy oedd i godi ymwybyddiaeth a rhannu ymarfer da am sut i gyflawni anghenion pobl y gallai eu hamgylchiadau olygu eu bod yn fregus. Dyma gam allweddol i sicrhau bod yr holl gwsmeriaid yn cael eu trin yn gyfartal.

Daeth cynrychiolwyr o gwmnïau telathrebu, grwpiau defnyddwyr, elusennau a rheoleiddwyr eraill i’r digwyddiad.

Fe wnaethon nhw rannu eu harbenigedd a phrofiadau am wahanol sefyllfaoedd defnyddwyr, gan alluogi’r mynchwyr i glywed sut mae sefydliadau gwahanol yn gweithio yn y maes hwn. Yn ogystal rhannwyd datrysiadau ynglŷn â sut i wella pethau ar gyfer cwsmeriaid bregus.

Roedd y pynciau o dan sylw yn cynnwys:

  • sut gall darparwyr adnabod cwsmeriaid bregus;
  • sut i gynnig gwasanaethau sy’n cyflawni anghenion cwsmeriaid bregus;
  • sut i gyfathrebu’n effeithiol â cwsmeriaid bregus; a
  • sut gall gwmnïau ddangos eu bod nhw’n cyflawni anghenion cwsmeriaid bregus.

Representatives from telecoms firms, consumer groups, charities and other regulators participating in the event

Trin cwsmeriaid bregus yn deg

Yn Hydref 2018 gwnaethon ni gyflwyno rheolau newydd i helpu cwmnïau telathrebu i drin cwsmeriaid bregus yn deg. Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda’r cwmnïau mawr i ddysgu sut maen nhw’n cydymffurfio gyda’r rheolau newydd. Fodd bynnag, roedden ni eisiau ymgysylltu gydag amrywiaeth eang o gwmnïau yn ogystal.

Bydd canfyddiadau’r gweithdy yn cael eu defnyddio i’n helpu ni i greu canllaw ymarfer gorau am ddefnyddwyr bregus. Rydyn ni’n bwriadu cyhoeddi hwn yng Ngorffennaf.

Bydd y canllaw yn darparu awgrymiadau ymarferol ac enghreifftiau i helpu cwmnïau i gydymffurfio â’r rheolau newydd ac i gynnig gwasanaethau gwych i’r holl gwsmeriaid -yn cynnwys y rhai hynny sy’n wynebu amgylchiadau personol anodd.

Rydyn ni hefyd yn datblygu cynlluniau i gynnal digwyddiadau ar draws y DU ar y pwnc hwn yn ystod y flwyddyn hon.