Ofcom yn cynnig darparwyr gwasanaeth cyffredinol band eang

05 Rhagfyr 2018

Heddiw mae Ofcom wedi cynnig dynodi BT a KCOM fel darparwyr gwasanaeth cyffredinol band eang y DU. Rydyn ni hefyd yn ymgynghori ar y rhwymedigaethau ddylai fod yn berthnasol iddyn nhw wrth ddarparu’r gwasanaeth cyffredinol.

Ym mis Mawrth, fe wnaeth Llywodraeth y DU gyflwyno deddfwriaeth ar gyfer rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol (USO) band eang, sy’n rhoi hawl i gartrefi a busnesau cymwys ofyn am gysylltiad band eang digonol. Ofcom sy’n gyfrifol am weithredu'r USO.

Darparwyr arfaethedig

Ym mis Mehefin, fe wnaethon ni ofyn i gwmnïau telegyfathrebiadau gynnig eu hunain fel darpar ddarparwyr gwasanaeth cyffredinol, ac fe wnaeth wyth cwmni fynegi diddordeb.  Fe wnaethon ni asesu'r rhain yn erbyn y meini prawf canlynol:

  • Ydyn nhw’n gallu cyllido’r gwaith o ddarparu’r gwasanaeth?
  • A fydden nhw’n cwmpasu mwy na 5,000 o eiddo cymwys?
  • A fyddai eu technoleg arfaethedig yn bodloni’r fanyleb dechnegol?

Fe wnaeth BT, KCOM a Hyperoptic fodloni’r tri maen prawf hyn. Ond wedyn tynnodd Hyperoptic ei ddiddordeb mewn bod yn ddarparwr gwasanaeth cyffredinol yn ôl. Nid oedd y cwmnïau eraill - Airband, Bentley Walker, Broadway Partners, Quickline a Viasat - yn bodloni’n tri maen prawf gofynnol.

Felly, rydyn ni’n cynnig mai BT fydd y darparwr gwasanaeth cyffredinol ar draws y DU gyfan ar wahân i Ardal Hull, ac mai KCOM fydd y darparwr ar gyfer Ardal Hull.

Daw ymgynghoriad heddiw i ben ar 13 Chwefror 2019. Rydyn ni’n bwriadu cyhoeddi ein penderfyniad terfynol ynghylch y darparwyr dynodedig a’u rhwymedigaethau, ac ymgynghori ar drefniadau cyllido, yn ystod haf 2019.  Disgwyliwn i ddefnyddwyr allu gofyn am gysylltiadau o ddiwedd 2019 ymlaen.

Beth yw gwasanaeth cyffredinol band eang?

Bydd y rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol (USO) band eang yn rhoi hawl i bobl yn y Deyrnas Unedig ofyn am gysylltiad band eang teilwng. Dan yr USO, bydd cartrefi a busnesau cymwys yn gallu gofyn am gysylltiad, lle nad yw'r gost o'i adeiladu yn fwy na £3,400.

Beth yw cysylltiad band eang teilwng?

Ar gyfer yr USO, mae'r Llywodraeth wedi diffinio band eang teilwng fel gwasanaeth a all ddarparu cyflymder llwytho i lawr o 10 Mbit yr eiliad, a chyflymder llwytho i fyny o 1 Mbit yr eiliad. Mae nodweddion technegol eraill sy'n sicrhau gwasanaeth o safon.

Pan ran mae Ofcom yn ei chwarae?

Mae Ofcom yn gweithredu'r USO band eang drwy ddynodi'r darparwyr gwasanaeth cyffredinol sy'n gorfod cysylltu cwsmeriaid, a thrwy bennu’r rheolau mae'n rhaid i'r darparwyr hynny eu dilyn.

Cyflwynodd y Llywodraeth ddeddfwriaeth ar gyfer yr USO ddiwedd mis Mawrth 2018, a disgwyliwn y bydd cwsmeriaid yn gallu gofyn am gysylltiad band eang USO o ddiwedd 2019 ymlaen.

Pam mae'n cymryd bron i ddwy flynedd?

Rydym yn gweithio i weithredu'r USO cyn gynted ag y bo modd, ond roedd arnom angen amser i roi proses briodol ar waith ac yna ymgynghori â'r cyhoedd ar ba ddarparwyr ddylai ddarparu cysylltiadau USO, a'r rheolau y mae'n rhaid i'r darparwyr hynny eu dilyn.

Rydym hefyd yn disgwyl y byddwn yn ymgynghori ar y trefniadau cyllido, gan gynnwys dylunio cronfa ddiwydiant i ddigolledu’r darparwyr am gostau annheg, gan nodi pwy ddylai gyfrannu at y gronfa, a sut dylid ei rhedeg.

A yw hyn yn debyg i gynlluniau cyflwyno band eang blaenorol?

Fel rheol, mae cynlluniau cyflwyno yn cynnwys ymestyn rhwydweithiau band eang i fodloni'r galw a ragwelir gan gartrefi a busnesau.

Fodd bynnag, o dan y USO band eang, mae angen i gartrefi a busnesau na allant gael cysylltiad band eang teilwng ar hyn o bryd ofyn am gysylltiad USO gan y darparwyr perthnasol.

A fydd pawb yn gymwys i gael cysylltiad USO?

Bydd cartrefi a busnesau yn gymwys i gael cysylltiad USO dim ond os nad ydynt ar hyn o bryd yn gallu cyrraedd cyflymder llwytho i lawr o 10 Mbit yr eiliad o leiaf a chyflymder llwytho i fyny o 1 Mbit yr eiliad o rwydweithiau presennol drwy wasanaeth fforddiadwy, os nad ydynt yn cael eu cwmpasu gan unrhyw gynllun cyflwyno drwy arian cyhoeddus yn ystod y flwyddyn yn dilyn eu cais, ac nad yw’r gost cysylltu yn fwy na £3,400.

Mae Ofcom yn amcangyfrif y bydd tua 600,000 o eiddo yn y Deyrnas Unedig yn y categori hwn erbyn dechrau'r 2020au.

A fydd angen i mi dalu?

Mae trothwy cost o £3,400 fesul cysylltiad. Mae hyn yn cyfyngu ar y gost i'r darparwr am gysylltu eiddo.

Os yw costau darparu cysylltiad yn uwch na £3,400, gall pobl ddewis talu'r costau dros ben, gwneud peth o'r gwaith eu hunain i helpu i leihau costau, defnyddio technoleg amgen (fel darpariaeth drwy loeren sydd ar gael yn fasnachol y tu allan i’r cynllun USO), neu gadw eu gwasanaeth presennol sy’n darparu cyflymder arafach.

Er mwyn cynorthwyo cymaint â phosibl o gysylltiadau USO i fod o dan y trothwy o £3,400, byddai’n ofynnol i'r darparwyr USO ragdybio a chydgasglu lefel y galw lleol. Gallai hyn ddod â rhagor o gysylltiadau o dan y trothwy cost rhesymol.

Pam mai 10bit yr eiliad ar gyfer llwytho i lawr ac 1 Mbit yr eiliad ar gyfer llwytho i fyny yw'r cyflymderau?

Pennodd y Llywodraeth y cyflymderau isaf hyn ar gyfer yr USO pan gyflwynodd ddeddfwriaeth ym mis Mawrth 2018.

Mae ymchwil Ofcom yn dangos mai 10Mbit yr eiliad yw'r cyflymder sydd ei angen ar hyn o bryd i fodloni anghenion digidol aelwydydd ar gyfartaledd. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr lluosog ddefnyddio'r rhyngrwyd ar yr un pryd, gan gynnwys pori’r we, ffrydio fideo, galwadau fideo a chwarae gemau. Fodd bynnag, rydym yn ymwybodol y bydd angen i'r cyflymder isaf hyn gynyddu dros amser.

Bydd Ofcom yn adolygu agweddau fel y cyflymderau hyn pan fydd 75% o adeiladau'r Deyrnas Unedig wedi cymryd band eang cyflym iawn.

A fydd gan bobl gysylltiad band eang USO yn 2020?

Disgwyliwn i ddefnyddwyr allu gwneud ceisiadau am gysylltiadau o ddiwedd 2019.

Mae Ofcom yn ymgynghori ar sut bydd y broses yn gweithio, o ran gofyn am gysylltiad hyd at y cysylltu. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y cysylltiadau yn cymryd amser i'w cyflawni. Er enghraifft, unwaith y bydd cartref neu fusnes cymwys yn gofyn am gysylltiad, bydd cyfnod o amser pan fydd y darparwr yn gwirio a yw cost y cysylltiad hwnnw yn dod o dan y trothwy cost o £3,400. Os mai dyna'r sefyllfa, gellir cynllunio a chyflwyno'r cysylltiad. Os yw'r gost dros y trothwy, bydd angen trafodaeth rhwng y cwsmer a'r darparwr ynghylch a fyddai'r cwsmer yn hoffi talu'r costau dros ben ynteu gymryd dewis arall, gyda band eang lloeren yn ddewis posibl.

A oes gwarant y byddaf yn cael y cyflymderau a grybwyllir yma?

Bydd y cyflymder gwirioneddol a ddarperir i gwsmer yn amrywio drwy gydol y dydd yn dibynnu ar ffactorau fel nifer y bobl sy'n mynd ar-lein ar adegau prysur. O dan yr USO, pennwyd gofynion isafswm eraill, er mwyn gwella profiad defnyddwyr a dibynadwyedd cysylltiadau.

Gall ffactorau eraill, fel ansawdd gwifrau mewn adeiladau, hefyd effeithio ar y gwasanaeth mae defnyddwyr yn ei brofi. Fodd bynnag, mae'r ffactorau hyn yn aml y tu hwnt i reolaeth cwmnïau band eang. Mae ap gwirio darpariaeth symudol a band eang Ofcom yn un offeryn a allai helpu pobl a busnesau y gallai ffactorau o'r fath effeithio arnynt.

Ble mae modd cael mwy o wybodaeth?

Cewch ragor o wybodaeth yn yr ymgynghoriad diweddaraf am fand eang USO.