Ofcom yn adrodd ar berfformiad y BBC

01 Chwefror 2019

Mae’r BBC, at ei gilydd, yn cyflawni ei gylch gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd, ond rhaid iddo wneud mwy mewn meysydd fel tryloywder, cymryd risigiau creadigol a denu pobl ifanc, yn ôl adroddiad blynyddol cyntaf Ofcom ar y BBC 

Mae ein hadroddiad yn asesu sut mae’r BBC yn perfformio mewn cyfnod lle mae’r dirwedd cyfryngau’n newid yn sylweddol. Mae’r twf mawr yn y nifer sy’n defnyddio dyfeisiau wedi’u cysylltu ac ar-lein, yn ogystal â band eang cyflym iawn, wedi galluogi chwaraewyr ar-lein byd-eang fel Netflix ac Amazon i ymsefydlu’n gyflym iawn yn y DU. Mae YouTube yn cyrraedd mwy na 44 miliwn o bobl y mis erbyn hyn, tra mae gwylio teledu byw wedi disgyn dros chwe blynedd yn olynol.

Ond mae gan y BBC rôl ganolog ar draws llwyfannau teledu, radio ac ar-lein o hyd. Mae mwy na naw o bob deg oedolyn yn defnyddio cynnwys y BBC bob wythnos; ar gyfartaledd, rydym yn amcangyfrif bod pobl yn treulio 2 awr 44 munud gyda’r BBC bob diwrnod.

Mae bodlonrwydd cynulleidfaoedd â'r BBC yn gymharol uchel. Mae tri chwarter yn dweud eu bod yn fodlon â radio’r BBC (74%) a gwefannau ac apiau'r BBC (75%), ac mae ychydig dros ddwy ran o dair yn dweud eu bod yn fodlon â theledu’r BBC (68%). Mae mwyafrif hefyd yn cytuno bod y BBC yn cyflawni ei ‘ddibenion cyhoeddus’ yn dda.

Fodd bynnag mae Ofcom wedi nodi pedwar maes lle dylai’r BBC gymryd cam ymhellach:

  • Tryloywder. Gan fod y BBC yn sefydliad sy’n cael arian cyhoeddus, ac sydd â statws breintiedig yn sector darlledu'r DU, mae angen iddo fod yn fwy tryloyw ac atebol.
  • Rhaglenni gwreiddiol yn y DU. Er mwyn parhau i fod yn unigryw yng nghanol cystadleuaeth gref am gynulleidfaoedd teledu, dylai’r BBC gynnal ei ymrwymiad i ddarparu cynnwys gwreiddiol o’r DU. Bydd gofyn i'r BBC fod yn fwy arloesol a chymryd mwy o risgiau – yn y math o gynnwys y DU mae'n ei gomisiynu, ond hefyd sut mae'n ei wneud, a gyda phwy.
  • Denu pobl ifanc. Nid yw’r BBC yn cyrraedd digon o bobl ifanc. Yn ogystal â darparu cynnwys sy’n apelio, mae gofyn iddo ganfod ffyrdd newydd o gyrraedd pobl ifanc sy’n cyd-fynd â’u harferion gwylio a gwrando, ac sy’n eu hadlewyrchu.
  • Cynrychioli a phortreadu cymdeithas y DU. Ochr yn ochr â'r adroddiad blynyddol heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi casgliadau adolygiad o Gynrychiolaeth a Phortreadu ar Deledu’r BBC. Er bod gwylwyr wedi dweud wrthym fod y BBC – a theledu yn gyffredinol – yn cynrychioli cymysgedd ehangach o bobl nag oedd yn arfer ei wneud, mae rhai yn dal i deimlo'n llai amlwg neu’n teimlo eu bod yn cael eu portreadu mewn ffyrdd cul neu annidwyll.

Dywedodd Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae gwylwyr a gwrandawyr wedi dweud wrthym fod y BBC yn gwneud gwaith da, at ei gilydd. Ond, gall wneud mwy mewn rhai meysydd. Rydym yn disgwyl i'r BBC wneud mwy i ddenu pobl ifanc, a bod yn fwy mentrus o ran y rhaglenni mae'n ei wneud, a gwneud rhaglenni gwreiddiol o'r DU sy'n adlewyrchiad cywir o fywydau pobl ledled y DU.”

Y BBC 2017/2018 – cipolwg

Infographic of statistics relating to the BBC in 2017/18. The figures are as follows. Average minutes of BBC content per day across all devices: two hours and 43 minutes for all UK adults, and one hour and sixteen minutes for those aged sixteen to thirty-four. Satisfaction with the BBC by platform, all UK adults: 75% for on-demand; 74% for radio; 67% for TV. Of regular TV news viewers: 79% rate the BBC's news highly for helping them understand what's going on in the world today; 61% rate the BBC highly for providing impartial news; 73% rate the BBC highly for being trustworthy. Of all UK adults: 56% rate the BBC highly for taking risks and being innovative; 66% rat the BBC highly for high quality content; 68% rate the BBC highly for informative content; 63% rate the BBC highly for distinctive content. Around half rate the BBC highly for providing an authentic portrayal people like themselves or where they live. 92% of adults consumer BBC content each week, though this varies by age: 86% for 15 to 34 year-olds, and 96% for those aged 65 and over. BBC total content spend: since 2010/11, TV has fallen as a proportion of the BBC's total content spend, while spending on non-TV content has increased.