Ymchwil Ofcom yn dangos profiadau gwahanol ddefnyddwyr gwasanaethau cyfathrebu

14 Ionawr 2019

Mae gwahaniaethau amlwg yn y modd mae grwpiau penodol yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu’n cael eu datgelu yn adroddiad ymchwil Mynediad a Chynhwysiant diweddaraf Ofcom, a gyhoeddwyd heddiw.

Mae’r adroddiad yn edrych ar sut mae fforddiadwyedd, defnydd ac ymgysylltiad â gwasanaethau telegyfathrebu, teledu a’r post yn cymharu ar draws gwahanol grwpiau. Mae’n canolbwyntio ar bobl sy’n defnyddio gwasanaethau a dyfeisiau gwahanol ac y gallai ffactorau megis oedran, anabledd neu incwm effeithio arnynt.

Gwnaeth yr ymchwil ganfod bod y modd y mae defnyddwyr hŷn yn defnyddio ffonau yn newid. Nawr mae ychydig o dan un o bob pump o bobl dros 75 oed bellach yn defnyddio ffôn clyfar, ac mae mwy o bobl yn y grŵp hwn yn defnyddio ffôn symudol yn unig yn eu cartref heb linell dir.

Mae pobl yn y sefyllfa mwyaf bregus yn ariannol yn llai tebygol o gael pob un o'r prif wasanaethau cyfathrebu – llinell dir, ffôn symudol, band eang a theledu drwy dalu. Mae’r rhai sydd â mynediad i fand eang sefydlog yn y grŵp hwn, yn llai tebygol o fod â chysylltiad cyflym iawn.

Yn gyffredinol, mae pobl anabl yn llai tebygol na phobl sydd ddim yn anabl i ddefnyddio'r rhan fwyaf o wasanaethau a dyfeisiau. Er enghraifft, 53% o bobl anabl sydd â ffôn clyfar yn eu cartref, o gymharu ag 81% o bobl nad ydynt yn anabl. Hefyd wnaethon ni ganfod mai dim ond 67% o bobl anabl sy’n defnyddio’r rhyngrwyd, o gymharu â 92% o bobl nad ydynt yn anabl.

Mae rhai pobl bregus wedi cael trafferth talu am wasanaethau cyfathrebu yn y flwyddyn ddiwethaf. Pobl sydd â salwch meddwl tymor hir (33%) a phobl 16-24 oed (17%) sydd fwyaf tebygol o gael trafferth talu am y gwasanaethau. I’r gwrthwyneb, pobl hŷn yw’r lleiaf tebygol o gael trafferth, gyda dim ond 2% o bobl dros 75 oed yn sôn am broblemau fforddiadwyedd.

Mae’r adroddiad hefyd yn dangos y gyfran o bobl wnaeth newid eu gwasanaethau cyfathrebiadau dros y flwyddyn ddiwethaf. Fe wnaethon ni ddarganfod, ar gyfer y rhan fwyaf o farchnadoedd, bod o leiaf un o bob pump wedi newid eu gwasanaeth neu wedi newid darparwr yn y flwyddyn ddiwethaf.Mae hyn yn codi i un o bob pedwar o bobl sydd wedi prynu llinell dir, teledu a band eang gyda’i gilydd.

Gallwch ddarllen y data rhyngweithiol o’r adroddiad yn llawn ar wefan Ofcom.