Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom yn gosod y rheolau ar gyfer arwerthiant sbectrwm symudol

11 Gorffennaf 2017

Mae Ofcom wedi cyhoeddi sut bydd tonnau awyr gwerthfawr yn cael eu rhyddhau i fodloni’r galw cynyddol am fand eang symudol, gan gynnwys mesurau newydd i ddiogelu cystadleuaeth.

Mae angen band eang symudol cyflym a dibynadwy fwyfwy ar bobl ac ar fusnesau er mwyn cefnogi dyfeisiau fel ffonau clyfar a dyfeisiau tabled. Mae Ofcom yn helpu i fodloni’r galw hwn drwy ryddhau sbectrwm ychwanegol, sy’n galluogi cwmnïau rhwydweithiau symudol i gynyddu capasiti eu rhwydweithiau.

Yn ddiweddarach eleni, byddwn yn arwerthu trwyddedau i ddefnyddio 190 MHz o sbectrwm mewn dau ‘fand amledd’ gan sicrhau bod bron i draean yn fwy o donnau awyr ar gael i ddyfeisiau symudol.

Bydd 40 MHz o sbectrwmyn cael ei werthu mewn arwerthiant yny band 2.3GHz.Mae’rbandhwn eisoes yn cael ei gefnogi gan ddyfeisiau symudol gan wneuthurwyr fel Apple a Samsung. Byddai modd defnyddio’r tonnau awyr hyn ar unwaith ar ôl rhyddhau er mwyn darparu capasiti ychwanegol, a fyddai’n golygu bod modd i ddefnyddwyr symudol lwytho i lawr a phori’r rhyngrwyd yn gyflymach.

Ar ben hynny, bydd 150 MHz o sbectrwmyn cael ei werthu mewn arwerthiant yny band 3.4GHz. Mae’r tonnau awyr hyn yn gydnaws â’r rhan fwyaf o ddyfeisiau symudol cyfredol, ond mae disgwyl y bydd modd i ffonau a dyfeisiau tabled yn y dyfodol allu eu defnyddio. Dynodwyd bod y band 3.4GHz yn ganolog i gyflwyno 5G symudol ar draws Ewrop. [1]

Capiau sbectrwm

Pwrpas rheolau’r arwerthiant yw adlewyrchu’r datblygiadau diweddaraf yn y farchnad a diogelu cystadleuaeth dros y blynyddoedd nesaf.

Wrth arwerthu’r sbectrwm, byddwn yn gosod dau gyfyngiad gwahanol ar fidwyr. Bydd y rhain yn cyfyngu ar faint o sbectrwm y gall cwmnïau ei ennill yn y band 2.3GHz; ac yn gosod cyfyngiadau cyffredinol ar y sbectrwm y gall cwmni ei ennill ar draws y bandiau 2.3GHz a 3.4GHz gyda’i gilydd. [2]

  • Yn gyntaf, fel roedden ni wedi’i gynnig fis Tachwedd y llynedd, byddwn yn gosod cap o 255 MHz ar y sbectrwm “mae modd ei ddefnyddio ar unwaith” y mae modd i unrhyw un weithredwr ei ddal o ganlyniad i’r arwerthiant. Mae’r cap hwn yn golygu na fydd BT/EE yn gallu cynnig am sbectrwm yn y band 2.3GHz. [3]
  • Yn ail, rydyn ni wedi penderfynu gosod cap newydd, ychwanegol o 340 MHz ar gyfanswm y sbectrwm symudol mae modd i un gweithredwr ei ddal o ganlyniad i’r arwerthiant. Mae’r cap hwn yn 37% o’r holl sbectrwm symudol mae disgwyl y bydd modd ei ddefnyddio yn 2020. [4]

Wrth eu hystyried gyda’i gilydd, bydd y capiau yn lleihau cyfran gyffredinol BT/EE o sbectrwm symudol; gall y cwmni ennill hyd at 85 MHz o sbectrwm newydd yn y band 3.4GHz.

Mae’r cap cyffredinol hefyd yn golygu y gallai Vodafone gael hyd at 160 MHz o sbectrwm ar draws y bandiau 2.3GHz a 3.4GHz.

Ar sail daliadau sbectrwm heddiw, ni fydd dim cyfyngiad ar faint o sbectrwm y gallai unrhyw fidiwr arall ei ennill.

Fel rydym wedi crybwyll yn barod yn ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebu Digidol, byddwn hefyd yn sicrhau bod darpariaeth yng nghefn gwlad yn parhau i wella. Rydym hefyd yn darparu rhagor o sbectrwm ar gyfer gwasanaethau symudol yn y band 700MHz yn 2020.

Mae’r band hwn yn addas iawn ar gyfer gwella darpariaeth yng nghefn gwlad a chyrraedd yn ddwfn i mewn i adeiladau. Ar hyn o bryd mae’n cael ei ddefnyddio gan deledu Freeview a microffonau diwifr, a byddwn yn ymdrechu i osod rhwymedigaethau darpariaeth newydd ar gyfer y cwmnïau fydd yn ennill y trwyddedau hyn yn ystod y dyfarniad nesaf.

Datblygiadau yn y farchnad

Mae rheolau arwerthiant terfynol Ofcom yn adlewyrchu nifer o ddatblygiadau pwysig yn y farchnad ers i ni ymgynghori fis Tachwedd diwethaf. Er enghraifft:

  • Newidiadau yn argaeledd sbectrwm 5G ychwanegol. Roedden ni wedi disgwyl ei bod hi’n debyg y byddai band amledd ychwanegol ar gyfer gwasanaethau 5G symudol yn y dyfodol – y band 3.6GHz i 3.8GHz – ar gael tua’r un pryd â’r adeg y bydd modd defnyddio’r band 3.4GHz ar gyfer gwasanaethau symudol. Nid ydym mor hyderus nawr y bydd modd ei ddefnyddio ar hyd y wlad erbyn yr adeg honno. Felly, nid oes modd dibynnu ar ryddhau’r band 3.6 i 3.8GHz er mwyn mynd i’r afael â phryderon o ran cystadleuaeth sy’n codi o 2020 ymlaen. Mae’r cap sbectrwm cyffredinol newydd yn mynd i’r afael â’r pryderon hyn.

Rydyn ni’n dal i fwriadu darparu’r band 3.6 i 3.8GHz ar gyfer gwasanaethau symudol cyn gynted ag sy’n bosibl a chyn bo hir byddwn yn cyhoeddi’r dull gweithredu rydyn ni’n bwriadu ei ddilyn.

  • Efallai bydd hi’n anoddach i rwydweithiau ddal i fynd â’r galw heb ragor o sbectrwm. Mae tystiolaeth yn dangos nad yw’n hawdd i weithredwyr sydd â chyfrannau is o sbectrwm ddarparu rhagor o gapasiti drwy ddibynnu ar ddulliau gweithredu eraill, fel rhagor o fastiau. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw anghydbwysedd mawr mewn perchnogaeth sbectrwm gyflwyno pryderon cryfach. Mae hyn yn cryfhau’r achos dros y naill gap a’r llall yn yr arwerthiant.

Rydyn ni hefyd wedi ystyried datblygiadau yn y farchnad sy’n helpu sefyllfa gystadleuol rhai gweithredwyr sydd eisoes ar waith.

  • Mae gan Three ragor o sbectrwm nawr. Ar ôl prynu UK Broadband ym mis Chwefror, mae’r gweithredwr Three yn gallu defnyddio hyd at 40 MHz o sbectrwm symudol yn y band 3.4GHz, a 84 MHz yn y band 3.6 i 3.8GHz.
  • Mae gan Three a Vodafone sbectrwm ychwanegol ar gael yn y tymor agos. Mae gan y naill a’r llall 20 MHz o sbectrwm yn y band 1400MHz, a brynwyd mewn masnach gan Qualcomm yn 2015. Mae nawr modd dechrau defnyddio’r sbectrwm hwn ar gyfer gwasanaethau symudol ac mae’n cael ei gyflwyno yn Ewrop. Gallai Three ddefnyddio’r tonnau awyr hyn i wella ei gapasiti yn y tymor agos, tua 2018, cyn iddo allu rhoi ei sbectrwm arall ar waith.

Hyrwyddo cystadleuaeth

Mae gweithredwyr bob amser wedi dal lefelau gwahanol o sbectrwm yn y DU, yn fwy nag mewn nifer o wledydd Ewropeaidd eraill. Fodd bynnag, mae’r farchnad symudol yn dal ymysg un o’r mwyaf cystadleuol yn Ewrop, ac mae wedi bod yn gwasanaethu cwsmeriaid yn dda. [4]

Mae’r DU yn elwa o bedwar gweithredwr rhwydwaith symudol cenedlaethol, yn ogystal â nifer o ‘rith’ weithredwyr sy’n defnyddio rhwydweithiau’r pedwar gweithredwr symudol cenedlaethol i gystadlu am gwsmeriaid adwerthu. Mae’r gystadleuaeth hon yn helpu i sicrhau gwasanaethau o ansawdd uchel, prisiau cystadleuol, dewis ac arloesedd.

Dywedodd Philip Marnick, Cyfarwyddwr Grŵp Sbectrwm Ofcom: “Mae sbectrwm yn adnodd hollbwysig sy’n bwydo economi’r DU. Rydyn ni wedi dylunio’r arwerthiant hwn i sicrhau bod pobl a busnesau’n parhau i elwa o gystadleuaeth gref ar gyfer gwasanaethau symudol.

“Rydyn ni eisiau gweld y sbectrwm hwn yn cael ei ddefnyddio cyn gynted ag sy’n bosibl. Wrth i ffonau clyfar a dyfeisiau tabled ddefnyddio hyd yn oed rhagor o ddata, mae ar bobl angen dewis o rwydweithiau symudol cyflym a dibynadwy. Bydd y tonnau awyr newydd hyn yn cefnogi gwasanaethau gwell ar gyfer defnyddwyr symudol, ac yn caniatáu i weithredwyr arloesi ac adeiladu ar gyfer y dyfodol.”

Infograffig Arwerthiant Sbectrwm