Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mwy o raglenni'r DU ar y BBC

13 Hydref 2017

Mae’n rhaid i’r BBC ddarlledu mwy o raglenni gwreiddiol o’r DU o dan reolau newydd sydd wedi cael eu dylunio i sicrhau bod y darlledwr yn cynnig rhaglenni unigryw o ansawdd uchel ar gyfer ei holl gynulleidfa.

Mae gwylwyr wedi dweud wrth Ofcom bod rhaglenni sy’n cael eu gwneud yn y DU yn bwysig iddyn nhw. Mae cynnwys gwreiddiol hefyd yn gallu helpu'r BBC i ddiwallu dyletswyddau o dan ei Siarter newydd, sy’n cynnwys bod yn unigryw, bod yn greadigol ac adlewyrchu cymunedau amrywiol y DU.

Felly, o’r flwyddyn nesaf ymlaen, rydyn ni’n mynnu bod o leiaf dri chwarter o’r holl oriau rhaglenni ar sianeli teledu mwyaf poblogaidd y DU yn gynyrchiadau gwreiddiol, a fydd wedi cael eu comisiynu gan y BBC ar gyfer cynulleidfaoedd yn y DU – gan gyrraedd 90% yn ystod yr oriau gwylio brig min nos ar BBC One a BBC Two.

Bydd gofynion newydd ar Radio 1 a Radio 2 i chwarae amrywiaeth ehangach o gerddoriaeth na'r hyn mae gorsafoedd masnachol yn ei wneud a mwy o gerddoriaeth gan artistiaid newydd ac sy’n dod i’r amlwg yn y DU. Mae’n rhaid i’r sianeli plant CBBC a CBeebies ill dwy ddangos o leiaf 400 a 100 yr un o raglenni newydd sbon a fydd wedi cael eu comisiynu yn y DU bob blwyddyn.

BBC ar gyfer y DU

Mae’r rheolau’n rhan o drwydded weithredu newydd ar gyfer y BBC, a gyhoeddir heddiw – y cyntaf ers i Ofcom ddod yn rheoleiddiwr allanol, annibynnol cyntaf ar y BBC ym mis Ebrill.

Mae ar Ofcom eisiau i’r BBC adlewyrchu pob rhan o’r DU yn gywir a buddsoddi yn yr ardaloedd hynny.

Felly mae’r drwydded hefyd yn golygu bod angen gwneud mwy o gynnwys y BBC ar draws y DU ac yn y cenhedloedd.

Bydd o leiaf hanner yr oriau rhwydwaith ar sianeli teledu’r BBC yn cael eu gwneud y tu allan i Lundain, gyda chwotâu sylfaenol ar wahân ar gyfer pob un o wledydd y DU, gan adlewyrchu maint eu poblogaeth yn gyffredinol.  Rydyn ni hefyd yn lansio adolygiad o arweiniad ar raglenni sy’n cael eu gwneud y tu allan i Lundain, sy’n ceisio helpu i sicrhau bod rhaglenni or fath yn cefnogi ac yn cryfhau cynyrchiadau yng ngwledydd a rhanbarthau’r DU.

O dan ei drwydded newydd, mae hefyd yn rhaid i BBC One a BBC Two rhyngddyn nhw ddarlledu dros 6,000 awr o raglenni sydd o ddiddordeb penodol i’r gwledydd a’r rhanbarthau – ac mae’n rhaid i 95% o’r rheini gael eu gwneud yn yr ardaloedd maen nhw’n berthnasol iddynt.

A bydd Ofcom yn sicrhau bod pob un o wledydd y DU yn cael cyfran deg o wariant y BBC ar raglenni. Am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i’r BBC wario tua’r un faint ar raglenni, y pen, ym mhob un o bedair gwlad y DU

Gwella perfformiad

Mae’r rhan fwyaf o’r gofynion newydd yn codi’r disgwyliadau o ran yr hyn mae’n rhaid i’r BBC ei ddarparu, yn hytrach na dim ond trosglwyddo cwotâu blaenorol. Rydyn ni hefyd wedi gwella a chryfhau rhai amodau ar ôl cael adborth o’n hymgynghoriad cyhoeddus.

Bydd y drwydded newydd yn:

  • Cryfhau rheolau newyddion a materion cyfoes. Rydyn ni wedi cynyddu’r cwotâu ar gyfer newyddion a materion cyfoes ar BBC One a BBC Two. Am y tro cyntaf bydd yn rhaid i Radio 2 ddarlledu o leiaf tair awr o newyddion a materion cyfoes yn ystod oriau brig bob wythnos, a bydd yn rhaid i Radio 1 ddarlledu bwletin newyddion estynedig yn ystod oriau brig o ddydd Llun i ddydd Gwener;
  • Diogelu genres sydd dan fygythiad fel rhaglenni am y celfyddydau, rhaglenni cerddoriaeth a rhaglenni crefyddol. Mae ein hymchwil yn dangos bod cynulleidfaoedd yn ystyried bod y meysydd hyn yn bwysig; ond mae rhai yn dirywio. Felly bydd angen i BBC One a BBC Two ddangos rhaglenni yn y genres hyn, gan gynnwys gofyniad newydd i ddarlledu rhai yn ystod yr oriau gwylio brig. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno amod i ddiogelu rhaglenni comedi ar BBC One a BBC Two am y tro cyntaf;
  • Cefnogi amrywiaeth eang o genres sy’n cael eu gwerthfawrogi. Mae'n rhaid i'r BBC gefnogi genres fel drama, comedi, rhaglenni ffeithiol a gwahanol fathau o gerddoriaeth; a
  • Cefnogi ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol ar radio’r BBC. Rydyn ni’n mynnu bod Radio 1 yn cynnig nifer sylfaenol o ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol mawr bob blwyddyn. Mae codi ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol ymysg pobl ifanc a rhoi llwyfan iddyn nhw ymgysylltu yn un o’r prif ffyrdd gall BBC Radio 1 osod ei hun ar wahân i orsafoedd radio eraill.

Rhaid i'r BBC wella amrywiaeth

Dylai pob cynulleidfa deimlo bod y BBC yn cynnig rhywbeth iddyn nhw. Ond mae ymchwil Ofcom yn dangos bod nifer o grwpiau’n teimlo nad ydy'r BBC yn cynrychioli eu diddordebau na’u bywydau’n ddigonol. Fis diwethaf, roedd ein hadroddiad ar Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu wedi datgelu bod nifer o grwpiau hefyd yn cael eu tangynrychioli yng ngweithlu’r BBC, ac ar draws y diwydiant.

Mae Ofcom yn disgwyl i’r BBC, fel darlledwr cenedlaethol, arwain y ffordd drwy fynd i’r afael â thangynrychiolaeth. Felly mae trwydded weithredu heddiw yn cynnwys ystod o ofynion newydd i sicrhau bod y BBC am y tro cyntaf, yn atebol yn gyhoeddus am gyrraedd ei dargedau amrywiaeth y gweithlu. Mae’r rhain yn cynnwys bod 15% o’r staff i ddod o grwpiau lleiafrifoedd ethnig a bod 50% o’r holl swyddi a rolau arwain yn cael ei llenwi gan fenywod erbyn 2020.

Rydyn ni’n gofyn i’r BBC i gyflwyno adroddiad manwl i Ofcom bob blwyddyn ar ei gynnydd tuag at gyrraedd y targedau hyn. Mae’n rhaid i’r BBC gyflwyno data am ei wasanaethau cyhoeddus yn y DU, ac ni fydd hyn yn cynnwys y World Service na'i wasanaethau masnachol.

O dan y drwydded, mae’n rhaid i'r BBC hefyd fesur a chyflwyno adroddiad blynyddol am ei amrywiaeth ar sgrin ac ar yr awyr. Byddwn yn craffu ar berfformiad y BBC i asesu a yw’n dod yn ei flaen yn ddigonol er mwyn gwasanaethu cymunedau amrywiol y DU, ac a ydy cynulleidfaoedd yn fodlon.

Bydd hefyd yn rhaid i’r BBC weithredu Cod Ymarfer Comisiynu ar gyfer amrywiaeth, a fydd yn cael ei gymeradwyo gan Ofcom, a fydd yn berthnasol i bortreadu ar y sgrin a chastio, yn ogystal ag amrywiaeth y gweithlu.

Ar wahân i hynny, bydd Ofcom yn cynnal adolygiad manwl i ddeall i ba raddau caiff cynulleidfaoedd gwahanol eu cynrychioli a’u portreadu ar y BBC.

Dywedodd Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Polisi Cynnwys a Chyfryngau Ofcom: “Mae’r BBC yn gonglfaen darlledu yn y DU. Ond rydyn ni’n meddwl bod modd iddo wneud mwy i ddarparu rhaglenni unigryw o ansawdd sy’n adlewyrchu diddordebau a bywydau pobl ar draws y DU.

“Bydd ein rheolau’n sicrhau bod y BBC yn canolbwyntio ar gynnwys gwreiddiol o’r DU, a'i fod yn buddsoddi mewn meysydd hollbwysig fel rhaglenni i blant, rhaglenni cerddoriaeth, rhaglenni am y celfyddydau a rhaglenni crefyddol.”