Ydych chi’n cael y fargen orau o’ch darparwr ffôn a band eang?

17 Mai 2018

Mae ymchwil a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw yn dangos er bod y rhan fwyaf o bobl yn cael gwerth eu harian wrth dalu am eu gwasanaethau ffôn a band eang, gallai rai cwsmeriaid gael gwell bargeinion wrth eu darparwyr.

Mae’r ymchwil wedi ei seilio ar ein data diweddaraf ar gyfer gwasanaethau ffôn, band eang a theledu yn y cartref yn y DU.

Band eang

Fe wnaethon ni ddarganfod er bod mwy o bobl yn defnyddio band eang cyflym iawn a gwasanethau 4G, mae’r gwariant misol yn y cartref ar wasanaethau telathrebu wedi gostwng 8% dros y degawd diwethaf.

Fodd bynnag, gallai llawer o bobl uwchraddio’u band eang heb wynebu cost ychwanegol. Mae tua 4 miliwn o gartrefi sydd â band eang safonol copr (ADSL) y tu allan i’w cyfnod lleiafswm contract, ac y gallen nhw uwchraddio i becyn cyflym iawn am yr un pris, neu bris is.

Mae hyn yn fwyaf nodedig i gwsmeriaid ADSL BT nad ydyn nhw mewn cyfnod disgownt hyrwyddo. Maen nhw wedi gweld cynnydd o tua 80% y mis mewn termau real dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn y pris maen nhw’n ei dalu, i £42.99. Fodd bynnag, mae gwasanaethau cyflym iawn BT yn dechrau ar £24.99 y mis.

Symudol

Mae ein hymchwil hefyd yn dangos y gallai bod rhai cwsmeriaid symudol yn talu gormod am eu ffonau. Mae rhai contractau symudol yn cynnwys taliadau ar gyfer y ffôn a’r galwadau, gyda chostau’r bil yn lleihau unwaith bod cost y ffôn wedi cael ei dalu’n llawn.

Fodd bynnaf, mae’r rhan fwyaf o’r contractau sy’n cynnwys cost ffôn yn parhau i godi’r un pris misol pan mae’r cyfnod lleiafswm contract cychwynnol wedi dod i ben. Yn ôl ein hymchwil gallai hyn effeithio tua 1.5 miliwn o bobl.

Siopa am fargen well

Mae cwmnïau band eang a symudol yn aml yn rhoi eu cynigion a’u disgowntiau gorau i bobl sy’n chwilio am fargen neu sy’n dymuno newid darparwr. Felly, mae defnyddwyr fel hyn sy’n siopa am fargen ac sy’n gwybod pan mae eu cyfnod contract cychwynnol yn dod i ben, fel arfer yn talu llai nag eraill.

Rydym yn gweithio i helpu pobl i wneud y gorau o’r dewis a’r gwerth am arian sydd ar gael yn y farchnad ac rydym wedi cyhoeddi diweddariad am ein gwaith yn y maes hwn.

I ddechrau, rydym yn canolbwyntio ar hysbysiadau diwedd contract – lle byddai darparwyr yn mynd ati’n rhagweithiol i roi gwybod i gwsmeriaid pan fyddan nhw’n agosáu at ddiwedd cyfnod sylfaenol eu contract, neu pan fyddan nhw wedi cyrraedd y diwedd.

Rydym hefyd yn ystyried y broblem o ran cwsmeriaid ffonau symudol yn parhau i dalu'r un pris ar ôl i gyfnod sylfaenol eu contract ddod i ben, lle mae’r pris hwn yn adlewyrchu cost eu ffôn symudol.

Yn ddiweddar fe wnaethon ni gyhoeddi ein hymchwil am lefelau gwasanaeth gall ddefnyddwyr ddisgwyl wrth eu darparwyr band eang a ffôn.