Rhaid i’r diwydiant radio fynd i’r afael ag amrywiaeth

13 Mehefin 2018

Mae lleiafrifoedd ethnig, pobl anabl a menywod i gyd yn cael eu tangynrychioli yn niwydiant radio’r DU, yn ôl ymchwil newydd gan Ofcom.

Mae adroddiad Ofcom, Amrywiaeth a Chyfle Cyfartal yn y Diwydiant Radio, yn datgelu, am y tro cyntaf, maint yr her sy'n wynebu’r sector mewn perthynas ag amrywiaeth. Mae’n cynnwys 16 o sefydliadau gyda dros 20 o weithwyr ac mae’n canolbwyntio ar dri o’r prif ddarlledwyr radio – y BBC, Bauer a Global. Mae'r astudiaeth wedi edrych ar bron i 9,000 aelod o staff ar draws y diwydiant radio.

Dyma’r canfyddiadau:

  • mae gweithwyr o leiafrioedd ethnig yn cynrychioli 6% o weithlu’r diwydiant radio;
  • mae 5% o swyddi yn y diwydiant radio yn cael eu rhoi i bobl sy’n ystyried eu hunain yn anabl
  • menywod sydd mewn 37% o uwch rolau rheoli mewn radio; a
  • nid yw nifer o gwmnïau radio yn deall yn llawn wneuthuriad ehangach eu gweithlu, dydyn nhw ddim yn casglu digon o ddata, neu ddim o gwbl.

Dangosodd yr ymchwil hefyd bod menywod wedi’u tangynrychioli ar lefelau swyddi uwch. Mae 37% o weithwyr benywaidd mewn swyddi rheoli uwch ar draws y diwydiant.

Mae gweithwyr o leiafrifoedd ethnig yn cynrychioli 6% o weithlu'r diwydiant radio a hefyd 6% o swyddi rheoli uwch -sy’n dipyn yn is na chyfartaledd poblogaeth y DU o 14%.

Nid ydy mwy na thraean o’r diwydiant yn gofyn am anabledd. Mae data am anabledd ar goll ar gyfer 38% o weithlu’r diwydiant radio, ac felly mae hi’n anodd llunio casgliadau pendant. Mae’r data a gawsom yn nodi bod 5% o’r gweithwyr yn dweud eu bod yn anabl, o’i gymharu â 18% o boblogaeth y DU.

Dywedodd Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae radio yn gyfrwng personol a phwerus, gyda gallu unigryw i ennyn ffyddlondeb a siarad yn uniongyrchol â’i gynulleidfa.

“Rhaid i’n diwydiant radio adlewyrchu ein cymdeithas fodern i gyd a chynnig rhaglenni difyr i wrandawyr sy’n cyffwrdd eu bywydau a’u profiadau. Ac er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, mae’n rhaid i ddarlledwyr gymryd rhagor o gamau i ddenu ystod ehangach o dalent, ar ac oddi ar yr awyr.”

Mae adroddiad heddiw yn dangos bod rhai sefydliadau radio wedi dechrau symud ymlaen o ran gwella cynrychiolaeth, gan gyflwyno mentrau amrywiaeth a chyfle cyfartal ar draws y cwmni.

Yn yr un modd, mae modd dysgu gwersi gwerthfawr o orsafoedd radio cymunedol ar lawr gwlad, sy’n cofleidio amrywiaeth a chynhwysiant drwy hyfforddiant, recriwtio a mentrau golygyddol arloesol.

Ond yn gyffredinol mae gormod o ddarlledwyr yn methu deall neu fynd i'r afael â’r broblem amrywiaeth, ac mae angen gweithredu ar draws y diwydiant. Mae Ofcom yn disgwyl i bob darlledwr radio wneud y canlynol:

  • mesur a monitro cyfansoddiad eu gweithlu yn rheolaidd a hynny i safon gyson uchel, gan gofnodi’r holl nodweddion gwarchodedig o dan y Ddeddf Cydraddoldeb;
  • gosod targedau amrywiaeth clir er mwyn i’w gweithwyr adlewyrchu cymdeithas fodern yn fwy cywir; a
  • sicrhau bod trawsnewid o ran amrywiaeth yn cael ei arwain o’r top, gyda Phrif Weithredwyr yn atebol am gyflawni yn erbyn eu targedau amrywiaeth.

Fel rhan o’n cynllun gwaith i gefnogi gwaith y diwydiant ar amrywiaeth, bydd Ofcom yn gwneud y canlynol:

  • gweithio gyda darlledwyr radio i’w helpu i wella ansawdd eu data am eu gweithlu a datblygu eu trefniadau cyfle cyfartal;
  • cadeirio trafodaethau’r diwydiant am amrywiaeth a materion cysylltiedig fel symudedd cymdeithasol, er mwyn rhannu profiadau ac arferion effeithiol; a
  • datblygu mwy ar ein canllawiau ar amrywiaeth i ddarlledwyr, a fydd yn seiliedig ar ein gwaith monitro parhaus o gynnydd darlledwyr.

Mae'r fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.