Rhyddhau tonnau awyr ar gyfer gwasanaethau symudol y flwyddyn nesaf

31 Hydref 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi cynigion wedi'u diweddaru i ryddhau tonnau awyr hollbwysig i fodloni'r galw cynyddol am fand eang symudol a chefnogi'r broses o gyflwyno 5G.

Ofcom sy'n rheoli tonnau awyr – neu sbectrwm – y DU, sef adnodd y mae pen draw iddo sy'n hanfodol ar gyfer gwasanaethau di-wifr, gan gynnwys ffonau symudol.

I helpu i wella gwasanaethau symudol a sicrhau bod mwy o bobl a busnesau yn gallu cael gafael ar rwydweithiau 5G gwibgyswllt, rydym yn bwriadu rhyddhau rhagor o donnau awyr symudol mewn arwerthiant yn ystod gwanwyn 2020.

Gwella darpariaeth symudol

Ym mis Rhagfyr fe wnaethom ni gynnig rheolau fyddai’n gwneud hi’n ofynnol i gwmnïau symudol wella'r ddarpariaeth mewn ardaloedd gwledig, yn gyfnewid am gael gostyngiad ar sbectrwm drwy'r arwerthiant.

Yn dilyn hyn, mae'r pedwar gweithredydd rhwydwaith symudol – BT/EE, O2, Three a Vodafone – wedi trafod cynllun amgen ar gyfer ‘Rhwydwaith Gwledig a Rennir’ gyda’r Llywodraeth Brydeinig ac Ofcom, gyda’r bwriad o ddarparu 4G o ansawdd da i o leiaf 92% o'r DU dros chwe blynedd.

Nawr mae’r Llywodraeth Brydeinig wedi cyhoeddi fod y cwmnïau wedi ymrwymo i gyrraedd y targed hwn. Mae'r Llywodraeth hefyd wedi cadarnhau y bydd yn darparu £500 miliwn o gyllid ar gyfer y cynllun.

Rydyn ni’n croesawu'r cytundeb hwn, a fydd yn darparu manteision sylweddol i ddefnyddwyr ffonau symudol ledled y DU.

I wneud yn siŵr bod cwmnïau ffonau symudol yn glynu wrth yr ymrwymiadau, byddwn yn cynnwys amodau cyfrwymol yn eu trwyddedau sbectrwm. Bydd Ofcom hefyd yn monitro ac yn adrodd ar y cynnydd y maent yn ei wneud o ran cyflawni'r ymrwymiadau newydd.

Mae'r ymrwymiadau'n golygu nad oes angen i ni gynnwys rhwymedigaethau darpariaeth drwy'r broses arwerthiant ddim mwy. Y rheswm am hyn yw, yn sgil y cwmnïau’n gweithio gyda'i gilydd, y bydd y cytundeb yn sicrhau darpariaeth uwch na'r gofynion y byddem wedi gallu eu pennu drwy arwerthiant. Felly, rydyn ni wedi cyhoeddi cynigion wedi’u diweddaru heddiw ynglŷn â sut bydd ein harwerthiant symudol yn gweithio.

Cefnogi cystadleuaeth

Mae gan Ofcom ddyletswydd i sicrhau bod sbectrwm yn cael ei ddefnyddio'n effeithlon. Rydym hefyd yn sicrhau bod cwmnïau’n gallu cystadlu'n deg a bod gan gwsmeriaid ddewis cryf o rwydweithiau symudol. Felly, i hyrwyddo cystadleuaeth, rydyn ni’n dal yn cynnig rhoi cap o 37% ar gyfanswm y sbectrwm y gall un cwmni fod yn berchen arno ar ôl yr arwerthiant. Mae’n bwysig hybu cystadleuaeth gref rhwng cwmnïau symudol oherwydd mae'n arwain at wasanaethau gwell i gwsmeriaid.

Dywedodd Philip Marnick, Cyfarwyddwr Grŵp Sbectrwm Ofcom: “Rydyn ni’n bwrw ymlaen â chynlluniau i ryddhau tonnau awyr hollbwysig er mwyn gwella gwasanaethau symudol ar gyfer cwsmeriaid. Bydd hyn yn helpu cwmnïau symudol i fwrw ymlaen â'r gwaith o ddod â darpariaeth i ardaloedd newydd a helpu'r DU i fod ar flaen y gâd o ran 5G.”

Rydyn ni'n bwrw ymlaen gyda chynlluniau i ryddhau tonnau awyr hollbwysig er mwyn gwella gwasanaethau symudol ar gyfer cwsmeriaid. Bydd hyn yn helpu cwmnïau symudol i fwrw ymlaen â'r gwaith o ddod â darpariaeth i ardaloedd newydd a helpu'r DU i fod ar glaen y gâd o ran 5G.                  Philip Marnick, Cyfarwyddwr Grŵp Sbectrwm Ofcom

Beth yw Sbectrwm?

Sbectrwm yw’r seilwaith anweledig sy’n cefnogi’r holl ddyfeisiau sydd yn cyfathrebu’n ddi-wifr -fel teledu, ffobiau allweddi car, monitorau babanod, meicroffonau di-wifr a lloeren. Mae ffonau symudol yn defnyddio sbectrwm hefyd i gysylltu i’r mastiau lleol er mwyn i bobl allu gwneud galwadau a chael mynediad i’r rhyngrwyd.

Mae’r sbectrwm sydd ar gael yn gyfyng, felly mae angen ei reoli yn ofalus. Mae bandiau penodol o sbectrwm yn cael eu defnyddio at ddibenion gwahanol.

Mae’r tonnau awyr rydym yn eu rhyddhau yn cael eu galw’n sbectrwm “ton milimetr”. Maent yn cynnwys tonnau radio sy’n gweithredu ar amlderau uchel tu hwnt. Mae’r amlderau yn yr ystod sbectrwm hwn yn cael eu defnyddio ar gyfer amrywiaeth o wahanol wasanethau yn cynnwys helpu i ddarparu gwasanethau rhyngrwyd di-wifr.

Pa wahaniaeth mae 5G yn debygol o'i wneud?