Rem Noormohamed yn cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom

10 Mehefin 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Rem Noormohamed wedi cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru.

Mae’r Pwyllgorau Cynghori Cenedlaethol yn rhoi cyngor i Ofcom am ddiddordebau a safbwyntiau pobl sy'n byw yng Ngwledydd a Rhanbarthau'r DU mewn cysylltiad â phob mater cyfathrebu. Cafodd y Pwyllgorau eu sefydlu gan y Ddeddf Cyfathrebiadau 2003.

Mae Rem Noormohamed yn Bartner ac yn Bennaeth Cyfryngau a Thechnoleg Telegyfathrebiadau yn y cwmni Acuity Law.

Mae'n arbenigwr ym meysydd eiddo deallusol, technoleg gwybodaeth, diogelu data a chyfraith cyfathrebiadau. Mae’n meddu ar brofiad cenedlaethol a rhyngwladol mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys gwasanaethau ariannol, technoleg ariannol, gweithgynhyrchu, adwerthu, fferylliaeth, gofal iechyd, addysg, a llywodraeth ganol a lleol.

Mae Rem yn aelod o Weithgor Rheoli Gwybodaeth Geo-ofodol Byd-eang y Cenhedloedd Unedig, sydd â'r dasg o ddatblygu fframwaith polisi a chyfreithiol rhyngwladol newydd ar gyfer defnyddio a rheoli gwybodaeth geo-ofodol. Ym mis Tachwedd 2018, cafodd ei benodi gan Fanc y Byd fel cynghorydd arbennig ac arbenigwr ar ddefnyddio'r gadwyn atal i allu olrhain yn y gadwyn gyflenwi bwyd.

Dywedodd Hywel William, Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Cymru: “Rwy'n edrych ymlaen at groesawu Rem i Bwyllgor Cynghori Cymru. Mae'n dod â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad o'r diwydiant telegyfathrebiadau ag ef, a fydd yn helpu'r Pwyllgor i gyflawni ei brif rôl sef rhoi cyngor i Ofcom am ddiddordebau a safbwyntiau pobl sy'n byw yng Nghymru.”

Dywedodd Rem Noormohamed: “Mae’n fraint cal ymgymryd â’r rôl hon ar adeg mor bwysig i Ofcom. Mae gwella argaeledd gwasanaethau cyfathrebu pobol a busnesau, lle bynnag y maent yn byw ac yn gweithio yn ogytal â gwella anghenion cysylltedd Cymru’n hanfodol mewn oes ddigidol. Rydwi’n edrych ymlaen at gyfrannu i waith Ofcom sy’n sicrhau bod pawb yn cael y gorau o’i gwasanaethau darlledu a chyfathrebu.”

Mae’r apwyntiad ar gyfer tair blynedd yn cychwyn yn syth. Bydd Rem yn mynychu ei gyfarfod cyntaf ar 11 Mehefin.