Sain ar alw: cynnydd podlediadau

30 Medi 2019

Mae tua 7.1 miliwn o bobl yn y DU yn gwrando ar bodlediadau bob wythnos. Mae hynny gyfwerth ag un ym mhob wyth person, sy’n golygu bod y niferoedd wedi cynyddu 24% dros y flwyddyn ddiwethaf, ac wedi dyblu dros y pum mlynedd diwethaf. Mae ymchwil Ofcom wedi canfod bod hanner y gwrandawyr wedi dechrau gwrando ar bodlediadau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Dywedodd tri chwarter y bobl fu’n rhan o’n harolwg ar gyfer adroddiad Cyfryngau'r Genedl 2019 eu bod wedi gwrando ar bodlediad rhaglen radio, sef yr uchaf o blith pob math o bodlediad. Cafodd BBC iPlayer ei nodi fel y gwasanaeth sain yn unig mwyaf poblogaidd ar gyfer cael gafael ar bodlediadau ar draws yr holl grwpiau oedran.

Casglodd Ofcom ddata o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys RAJAR, Chartable a’r BBC, i archwilio'r cynnydd parhaus yn nifer y bobl sy’n gwrando ar bodlediadau. Dyma’r canfyddiadau:

  • Adloniant yw’r genre mwyaf poblogaidd ymysg podlediadau, wedyn comedi, wedyn rhaglenni sgwrsio a thrafod.
  • Mae hanner y bobl sy’n gwrando ar bodlediadau wedi dechrau gwrando arnynt yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
  • Mae podlediadau yn helpu gwrandawyr i ddarganfod rhaglenni radio newydd
  • Y BBC oedd â'r cyrhaeddiad mwyaf o blith yr holl gyhoeddwyr podlediadau y gwnaethom eu harolygu.
  • Ar gyfartaledd, mae pobl sy’n gwrando ar bodlediadau’n rheolaidd yn gwrando ar tua saith podlediad yr wythnos
  • Mae 22% o'r bobl sy’n berchen ar seinyddion clyfar yn eu defnyddio i wrando ar bodlediadau – mae un o bob pum cartref yn y DU yn berchen ar un neu fwy o seinyddion clyfar erbyn hyn.

Adloniant yw’r genre podlediadau mwyaf poblogaidd gyda 57% o wrandawyr yn wythnosol. Mae’r genre lleiaf poblogaidd – gwyddoniaeth a thechnoleg yn dal i ddenu treian o wrandawyr.

Mae tua naw o bob deg person yn y DU yn dal i wrando ar radio byw bob wythnos, ac mae llawer yn cyfuno hyn â gwrando ar bodlediadau. Mae mwy na thraean (37%) y bobl sy’n gwrando ar bodlediadau yn dweud eu bod wedi gwrando ar raglen radio am y tro cyntaf oherwydd eu bod wedi gwrando ar bodlediad.

Er bod podlediadau’n cael eu hystyried yn fformat sain yn bennaf, YouTube oedd y gwasanaeth oedd yn cael ei ddefnyddio fwyaf ymysg pobl oedd yn gwrando ar bodlediadau bob wythnos. Yr unig grŵp oedd yn mynd yn groes i'r duedd hon oedd y categori 55+ oed, lle mai gwasanaethau'r BBC, fel BBC iPlayer Radio neu BBC Sounds, oedd y llwyfannau mwyaf poblogaidd.

Ar gyfer pobl 18-54 oed, YouTube oedd y gwasanaeth mwyaf poblogaidd i gael gafael ar bodlediadau, ac mae podlediadau fideo ar y llwyfan hwn yn boblogaidd ymysg pobl rhwng 35 a 54 oed yn enwedig. Ymysg gwrandawyr rheolaidd iau, podlediadau gyda fideos yw’r dewis mwyaf poblogaidd, gyda phodlediadau'r BBC yn dynn ar eu sodlau.

Mae podlediadau'n newid sut mae pobl yn gwrando ar gynnwys sain, yn yr un modd â mae fideo ar-alw yn newid sut mae pobl yn gwylio teledu. Mae'n wych gweld sut mae darlledwyr radio yn y DU, yn ogystal â phapurau newydd a chwmnïau cyfryngau eraill, yn croesawu podlediadau ac yn cynnig rhagor o ddewis o ran beth rydyn ni'n gwrando arno nag erioed o'r blaen. Ian Macrae, Cyfarwyddwr Gwybodaeth y Farchnad, Ofcom 

Gwrando ar 'Making Waves': podlediad Ofcom

Fe wnaethon ni ryddhau ein podlediad cyntaf, 'Making Waves' yn ddiweddar. Yn ein pennod cyntaf, sydd ar gael yn Saesneg, mae Vikki Cook, y Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys a Diogelu Cynulleidfaoedd yn Ofcom Llundain, yn edrych ar amrywiaeth yn niwydiant radio’r DU gyda ffigyrau blaenllaw o gwmnïau radio mawr y DU – Bauer, BBC Radio a Global.