Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Newidiadau i reolau i ddiogelu defnyddwyr a chynorthwyo gorfodaeth

19 Medi 2017

Heddiw mae Ofcom wedi amlinellu gwelliannau i'r rheolau sy'n berthnasol i'r holl ddarparwyr cyfathrebiadau yn y DU. Maent yn ymwneud â meysydd sy’n cynnwys galwadau niwsans, cwynion, biliau, casglu dyledion, pobl anabl a chwsmeriaid agored i niwed.

Mae'r newidiadau yn cynnig rheoliadau newydd a chryfach i warchod defnyddwyr.

Rydym wedi penderfynu:

  • gwahardd darpwyr rhag codi am gyfleusterau sy'n dangos rhif y sawl sy'n ffonio sy’n gallu helpu pobl i sgrinio galwadau niwsans. Mae’r rheolau newydd yn cadarnhau bod yn rhaid i’r rhifau ffôn sy’n cael eu dangos i’r rheini sy’n derbyn galwadau fod yn rhai dilys mae modd eu deialu ac sy’n dangos yn union pwy sy’n ffonio. Rydyn ni hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr nodi a blocio galwadau sydd â rhif annilys neu nad oes modd ei ddeialu - nodwedd llawer o alwadau niwsans - fel nad ydynt yn cyrraedd defnyddwyr.
  • cyflwyno gofyniad newydd i bob darpawr cyfathrebiadau i gael polisïau clir ac effeithiol ar gyfer nodi cwsmeriaid sy'n agored i niwed – fel pobl ag anawsterau dysgu neu gyfathrebu neu'r rhai yn dioddef salwch corfforol neu feddyliol - i sicrhau eu bod yn cael eu trin yn deg ac yn briodol;
  • ei gwneud yn ofynnol i bob darparwr cyfathrebu flaenoriaethu mynediad i ddefnyddwyr anabl i gael namau wedi'u trwsio, rheoli biliau trydydd parti a biliau hygyrch. Roedd y mesurau hyn ond yn arfer bod yn berthnasol i wasanaethau llinell dir a symudol pobl anabl, a byddan nhw nawr yn cael eu hymestyn i wasanaethau band eang.
  • cryfhau'r rheolau trin cwynion i sicrhau bod cwynion yn cael eu trin yn brydlon ac effeithiol, bod defnyddwyr yn cael gwybod am gynnydd eu cwyn ac yn cael mynediad cyflymach at wasanaethau datrys anghydfodau mewn achosion lle maent yn cyrraedd sefyllfa nad oes modd ei datrys gyda'u darparwyr;
  • ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr band eang a ffonau symudol gael arferion casglu dyledion a datgysylltu teg a thryloyw ar waith. Mae'r gofyniad hwn eisoes yn berthnasol i ddarparwyr llinellau tir; ac
  • ymestyn y rheolau cyfredol ar gywirdeb bilio, a oedd ond yn arfer bod yn berthnasol i wasanaethau galwadau llais, i gynnwys gwasanaethau band eang.

Rydym wedi egluro a symleiddio nifer o’n rheolau, gan eu gwneud yn haws i ddarparwyr eu deall. Rydyn ni wedi dadreoleiddio hefyd pan fo’n bosibl drwy ddiddymu rheolau sydd wedi dod i ben.

Daw'r newidiadau i rym ar 1 Hydref 2018 er mwyn i ddarparwyr cyfathrebu wneud y paratoadau angenrheidiol.