Chwyldro graddfa fach mewn radio lleol

19 Gorffennaf 2021

Bydd miloedd o wrandawyr ar draws y DU gyfan yn gallu elwa o amrywiaeth fwy cyfoethog ac eang o raglennu radio diolch i dechnoleg newydd flaengar o'r enw DAB graddfa fach.

Mae DAB graddfa fach, dyluniad blaengar gan gynllunydd sbectrwm yn Ofcom, yn darparu dull cost isel i wasanaethau cerddoriaeth masnachol, cymunedol ac arbenigol lleol ymuno â'r tonnau awyr digidol.

25 small-scale DAB licences will allow 500 new local radio stations to launch.

Ers mis Chwefror, mae Ofcom wedi cynllunio'r tonnau awyr a dyfarnu trwyddedau DAB graddfa fach mewn 25 o ardaloedd ar draws y DU. Gyda'r rownd gyntaf o ddyfarniadau bellach wedi'u cwblhau, mae gan y trwyddedau hyn y potensial i alluogi lansio dros 500 o orsafoedd radio lleol newydd.

Mae rhai o'r cannoedd o orsafoedd newydd sydd ar fin lansio ar DAB graddfa fach yn wasanaethau radio analog masnachol cymunedol a bach presennol. Bydd llawer o'r rhai eraill yn newydd sbon - gan amrywio o wasanaethau cymunedol llawr gwlad i orsafoedd radio bwtîc arbenigol, a gwasanaethau a anelir at grwpiau lleiafrifol a chynulleidfaoedd eraill nad ydynt yn cael eu gwasanaethu'n dda.

Byddwn yn dyfarnu trwyddedau DAB graddfa fach pellach yng Ngogledd-orllewin Lloegr a Gogledd-ddwyrain Cymru yn ddiweddarach eleni.

Bydd cyflwyniad y dechnoleg flaengar hon yn rhoi dewis digynsail o gynnwys a gynhyrchir yn lleol i wrandawyr ar draws y DU - gan wasanaethu cymunedau a chynulleidfaoedd mewn ffordd nas gwelwyd o'r blaen. Mae diwydiant radio masnachol a chymunedol y DU yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Grŵp Darlledu a Chynnwys Ar-lein Ofcom

Mwy o wybodaeth am rai o'r gorsafoedd newydd…

Stations launching in Newcastle and Gateshead.

Yn Newcastle a Gateshead, bydd Tyneside Community Digital (TCD) yn darparu pedair gorsaf radio cymunedol analog leol (Radio Tyneside, Nova Radio, yr orsaf LHDT Pride FM, a'r gwasanaeth Asiaidd Spice FM) y byddant oll yn gallu darlledu ar DAB am y tro cyntaf.

Mae'r rhestr orsafoedd hefyd yn cynnwys gorsaf radio dawns â'i ffocws ar ogledd-orllewin Lloegr, Frisk Radio;  Hindu FM, gorsaf ffydd a leolir yn Newcastle sydd wedi'i hanelu at y gymuned Hindŵaidd; Anxious Minds Radio, gorsaf i ogledd-orllewin Lloegr a fydd yn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a darparu offer hunangymorth ar gyfer ei gwrandawyr; a Toon FM, a fydd yn darparu newyddion a thrafodaeth am bopeth gysylltiedig â Newcastle United.

Meddai Richard Finch, un o gyfarwyddwyr TCD: “Roedd ein cais yn ymwneud â thros flwyddyn o waith caled a fu'n cynnwys gorsafoedd radio cymunedol FM presennol a llu o sianeli newydd - y mae'r mwyafrif ohonynt yn ein hardal leol. Mae gwrandawyr wedi cofleidio radio DAB ac erbyn hyn dyma'r llwyfan fwyaf a ddefnyddir gan bobl.”

“Nid yw'r gwasanaeth yn ymwneud â sianeli sy'n bodoli eisoes yn unig - byddwn yn rhoi gwasanaethau newydd ar yr awyr gan gynnwys canu gwlad, cerddoriaeth dawns a cherddoriaeth yr oes a fu. Nid yw'r mwyafrif o'r gorsafoedd hyn erioed wedi cael eu darlledu yn yr ardal o'r blaen.”

Stations launching in Sheffield and Rotherham.

Dyfarnwyd y drwydded Sheffield a Rotherham i Shefcast Digital, consortiwm o'r darlledwyr radio cymunedol lleol Sheffield Live!, Link FM a Redroad FM.

Mae gwasanaethau arfaethedig newydd ar yr amlblecs yn cynnwys Forge Radio (radio i fyfyrwyr o Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Sheffield); Radio ADP (radio cerddoriaeth a sgwrsio i Sheffield gyda ffocws ar y gymuned diaspora Affricanaidd); It’s Folk Radio (sianel canu gwerin o Sheffield); a Mondo Radio (gorsaf cerddoriaeth electronig danddaearol a leolir yn Sheffield).

Meddai Cadeirydd Shefcast Digital, Steve Buckley: “Bydd DAB graddfa fach yn Sheffield a Rotherham yn ehangu'r dewis i wrandawyr, yn ymateb i ddiddordebau lleol ac yn creu ystod ac amrywiaeth o wasanaethau lleol, cymunedol ac arbenigol newydd. I'r nifer mawr o wrandawyr teyrngar ein gorsafoedd radio cymunedol ar FM, bydd yn golygu hefyd bod eu hoff sianel ar gael ar DAB o'r diwedd.”

Ychwanegodd Sangita Basudev, Prif Weithredwr Sheffield Live!:  Ers i ni ddechrau fel yr orsaf radio cymunedol gyntaf i gael ei thrwyddedu yn Sheffield rydyn ni bob amser wedi cefnogi dyheadau pobl eraill i ddatblygu'r dirwedd radio lleol a chymunedol.   Trwy ein cynllun cefnogi menter gymdeithasol rydym yn awr yn gweithio gyda gorsafoedd radio lleol ar y rhyngrwyd fel Rother Radio a Gumbo FM i ddod â nhw at DAB, yn ogystal â chreu rhai o'n gwasanaethau newydd ein hunain.”

Stations launching in Dudley and Stourbridge.

Yn Dudley a Stourbridge, mae amlblecs graddfa fach wedi cael ei ddyfarnu i'r cwmni lleol, DigiMux. Ymysg y gwasanaethau cynlluniedig mae Radio India Dudley; Gorgeous FM, gorsaf LHDT+ i Birmingham a'r Ardal Ddu;  a'r orsaf gwrando esmwyth Skylab Radio.

Meddai cyfarwyddwr technegol DigiMux, Nigel Ball: "Bydd y drwydded graddfa fach i Dudley a Stourbridge yn galluogi gorsafoedd sydd ar-lein yn unig ar hyn o bryd i ddarlledu'n ddaearol am y tro cyntaf.”

Dywedodd Dave Brownhill, cyfarwyddwr Waterfront Media, sy'n  rhedeg yr orsaf radio cymunedol leol Black Country Radio “Rydym wrth ein boddau bod Ofcom wedi dyfarnu'r drwydded yma i DigiMux Ltd. Fel partner yn y fenter hon, mae'n golygu y bydd Black Country Radio, ynghyd â'n cynnig newydd Black Country Xtra, ar gael ar DAB ar draws y Wlad Ddu dros y misoedd i ddod.”