Seinyddion Clyfar a Setiau Teledu 4K yn dod yn fwy poblogaidd

28 Tachwedd 2019

Mae seinyddion clyfar a setiau teledu manylder tra uchel yn dod yn fwy poblogaidd wrth i’r DU baratoi ar gyfer tymor o wario’n wyllt, yn ôl ymchwil Ofcom.

Cyn un o gyfnodau siopa prysuraf y flwyddyn, mae ein data Traciwr Technoleg diweddaraf yn dangos bod llawer mwy o bobl yn berchen ar seinyddion clyfar dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn 2018, roedd 13% o gartrefi yn berchen ar seinydd clyfar, fel Amazon Alexa neu Google Home. Ond eleni, mae’r ffigur yna wedi tyfu i 20%.

Yn y cyfamser, mae’r gyfran sy’n berchen ar setiau teledu manylder tra uchel (‘4K’) wedi mwy na dyblu dros y ddwy flynedd ddiwethaf, o 17% yn 2017 i 35% eleni.

Mae setiau teledu clyfar yn dal i ddod yn fwyfwy poblogaidd, ac mae bron i hanner y cartrefi (48%) bellach â theledu o’r fath. Dim ond 5% oedd yn berchen ar un o’r rhain yn ôl yn 2012. Mae watshis clyfar hefyd yn dod yn fwy poblogaidd, gyda 23% o bobl nawr yn dweud eu bod yn berchen ar un – wrth gymharu â 3% yn ôl yn 2015.

Ond mae rhai dyfeisiau’n mynd yn llai poblogaidd.

Newid ym mherchnogaeth dyfeisiau digidol yn y DU

Mae nifer y cartrefi sydd â chyfrifiadur personol bwrdd gwaith yn dal i ddisgyn, ac nawr yn ddim ond 24%. Roedd y ffigur yn 69% yn 2008.

Yn y cyfamser, a hithau’n oes ffrydio cerddoriaeth a fideos, mae’r nifer sy’n berchen ar chwaraewyr MP3 a DVD yn dal i ddisgyn. Yn 2008, roedd 83% a 44% o bobl yn berchen ar y rhain yn y drefn honno; ond yn 2019 mae’r ffigurau hynny wedi disgyn i 57% a 24%.
Mae perchnogaeth rhai mathau o dechnoleg wedi aros yn weddol sefydlog dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys dyfeisiau tabled, y mae 54% o bobl yn berchen arnynt yn 2019. Nid yw’r ffigur yma wedi newid ers 2015, er ei fod wedi cynyddu o ddim ond dau y cant yn 2011.

Mae modd dweud yr un peth am e-ddarllenwyr, sydd wedi codi dim ond un y cant i 25% ers 2014, ac mae gliniaduron wedi disgyn un y cant – i 60% – ers 2012. Yn y cyfamser, nid yw perchnogaeth o bensetiau rhith-realiti wedi cynyddu ers y llynedd a dim ond pump y cant o’r rheini a arolygwyd sy’n berchen ar un.

Un ffigur difyr o ymchwil eleni oedd y cofnod newydd ar gyfer technoleg cartref clyfar. Dyma’r tro cyntaf i ni ofyn i bobl a ydyn nhw’n defnyddio dyfais ddigidol i reoli pethau fel gwres neu olau yn y cartref, neu hyd yn oed i weld pwy sydd wrth y drws. Dywedodd wyth y cant o bobl wrthym eu bod nawr yn berchen ar y math yma o ddyfais.

Mae technoleg yn newid y ffordd rydyn ni’n ymdopi â’n bywydau prysur. Gyda nifer y seinyddion clyfar a watshis clyfar ar gynnydd, mae hwylustod a bod wedi cysylltu drwy'r amser yn amlwg yn bwysig.

Mae nifer ohonom ni nawr yn defnyddio technoleg glyfar i reoli ein gwres a’n goleuadau gartref, neu hyd yn oed ateb cloch y drws pan na fyddwn ni gartref.

Un peth rydyn ni wedi'i ddysgu o’r degawd diwethaf ydy bod y dechnoleg mae pobl yn ei defnyddio’n gallu newid yn gyflym iawn. Ond beth fydd pobl yn ei ddefnyddio wrth i ni fynd i mewn i’r 2020au?

Ian Macrae, Cyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad yn Ofcom