Sut i gymryd rhan yn yr arwerthiant sbectrwm arfaethedig

05 Chwefror 2018

Mae’r sbectrwm radio yn hanfodol i nifer o weithgareddau bob dydd sy’n ein helpu ni i gyfathrebu ac i fwynhau cynnwys a gwasanaethau.

Mae Ofcom yn chwarae rhan allweddol yn rheoli’r sbectrwm. Mae hyn yn cynnwys rhyddhau tonnau awyr newydd i helpu i wella gwasanaethau fel symudol ac i alluogi technoleg newydd i dyfu. Er enghraifft, mynediad i’r rhyngrwyd drwy eich ffonau symudol gan ddefnyddio 4G.

Un o’r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw trwy gynnal arwerthiannau ar gyfer bandiau sbectrwm penodol. Rydym yn rhyddhau tonnau awyr ar gyfer cwmnïau symudol i’w defnyddio er mwyn iddynt wella darpariaeth symudol a chynnig gwell darpariaeth rhyngrwyd symudol i’w cwsmeriaid.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n trefnu arwerthiant ar gyfer dau fand sbectrwm, a fydd yn golygu y bydd bron i draean yn fwy o donnau awyr ar gael ar gyfer dyfeisiau symudol. Ni fydd yr arwerthiant yn dechrau nes bod achos llys gan Three yn cael ei glywed ganol fis Chwefror a’r Llys Apêl yn rhoi ei ddyfarniad, gan y gallai canlyniad yr achos effeithio rheolau’r arwerthiant.

Mae rhyddhau sbectrwm ar gyfer un o’r bandiau yma -sef y band 2.3GHz -yn golygu bod y cwmnïau’n gallu defnyddio’r tonnau awyr hyn yn syth i gynyddu darpariaeth rhyngrwyd symudol. Bydd hyn yn galluogi eu cwsmeriaid i fedru llwytho i lawr a phori’r we yn gynt.

Mae’n bosibl y gall y band arall yn yr arwerthiant -sef y band 3.4GHz -gael ei ddefnyddio ar gyfer technoleg newydd 5G. Nid yw’r dyfeisiau symudol presennol yn gallu defnyddio’r dechnoleg yma ar hyn o bryd. Ond yn y dyfodol agos, bydd ffonau a llechi symudol yn gallu ei defnyddio a bydd cwsmeriaid yn manteisio ar gysylltiadau gwell o ganlyniad.

Dyma sut bydd yr arwerthiant i ryddhau’r tonnau awyr yma’n gweithio:

  • Bydd cwmnïau’n gallu gwneud cynnig i gymryd rhan yn yr arwerthiant i gael trwydded i ddefnyddio’r tonnau awyr hyn.
  • Byddwn yn adolygu pob cais ac yn penderfynu os ydy’r ymgeisydd yn gymwys i gymryd rhan yn y dyfarniad. Byddwn yn cyhoeddi enwau’r ymgeiswyr cymwys.
  • Bydd sawl rownd o ymgeisio unwaith fydd y broses yn cychwyn.
  • Byddwn yn gosod y pris ar gyfer pob rownd a bydd pob ymgeisydd yn gwneud cais ar gyfer faint o sbectrwm mae’n fodlon ei brynu am bris y rownd honno.
  • Bydd prisiau’n codi’n raddol nes bod y galw am sbectrwm yr un peth â faint o sbectrwm sydd ar gael.

Rydym wedi cyhoeddi manylion y rheoliadau sy'n berthnasol i'r arwerthiant a chanllawiau a ffurflenni cais ar gyfer cwmnïau sy’n dymuno cymryd rhan. Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer yr arwerthiant erbyn Dydd Iau, 8 Chwefror.