Canllaw i’r arwerthiant sbectrwm

16 Mawrth 2018

Mae Ofcom yn cynnal arwerthiant ar gyfer dau fand sbectrwm, a fydd yn ychwanegu bron i draean at faint o donnau awyr a fydd ar gael i ddyfeisiau symudol.

Bydd rhyddhau sbectrwm yn caniatáu i gwmnïau ffonau symudol gynyddu capasiti data, gan alluogi eu cwsmeriaid i fwynhau pori'r rhyngrwyd mewn ffordd fwy dibynadwy.

Gyda’i gilydd bydd 190 MHz o sbectrwm ar gael yn yr arwerthiant mewn dau ‘fand amledd’: 40 MHz yn y band 2.3 GHz, a 150 MHz yn y band 3.4 GHz. Mae'r sbectrwm yn y band 2.3 GHz yn cyd-fynd â ffonau cyfredol sy’n cael eu gwneud gan gwmnïau fel Apple a Samsung. Felly bydd modd ei ddefnyddio cyn gynted ag y caiff ei ryddhau, gan helpu i gynyddu’r capasiti band eang symudol ar gyfer defnyddwyr dyfeisiau symudol heddiw.

Mae’r sbectrwm 3.4 GHz wedi cael ei glustnodi ar gyfer gwasanaethau 5G yn y dyfodol. Dydy dyfeisiau heddiw ddim yn gallu delio â’r band hwn eto, ond bydd modd ei ddefnyddio mewn rhyw flwyddyn. Bydd yn hollbwysig ar gyfer y dyfodol, gan gefnogi cyflwyno 5G yn y DU.

5G yw’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg symudol. Mae’n dilyn cenedlaethau blaenorol o dechnoleg symudol fel 3G a 4G, a bydd yn cynnig y capasiti i gysylltu miloedd o ddyfeisiau mewn ardal fach ar yr un pryd.

Pwy fydd yn bidio?

Mae pum cwmni wedi cael eu cymeradwyo i fidio yn yr arwerthiant: Airspan Spectrum Holdings Ltd; EE Limited; Hutchison 3G UK Limited; Telefonica UK Limited a Vodafone Limited.

Rydyn ni wedi rhoi dau gap ar y sbectrwm y caiff unrhyw un gweithredwr ei ddal, er mwyn diogelu cystadleuaeth yn y farchnad. Mae’r cyntaf yn golygu na fydd EE, sydd ar hyn o bryd yn dal y rhan fwyaf o sbectrwm, yn cael bidio am unrhyw sbectrwm yn y band 2.3 GHz. Mae’r ail yn gap cyffredinol ar faint y caiff un gweithredwr ei ddal ar ôl yr arwerthiant.

Sut bydd yr arwerthiant yn gweithio?

The content of this image is described below.

 • Bydd dau gam bidio i’r arwerthiant.
 • Y prif un, sef y prif gam, ddaw gyntaf a chaiff ei gynnal dros sawl rownd. Ym mhob rownd, bydd y prisiau yn codi gyda’r bidiau, a bydd y bidiau’n penderfynu faint o sbectrwm bydd pob parti yn ei brynu.
 • Bydd y prif gam yn dechrau gyda’r holl sbectrwm ar gael am bris cadw, neu isafswm pris. Mae un pris cadw ar gyfer pob rhan neu lot o sbectrwm 2.3 GHz; a phris arall ar gyfer pob lot 3.4 GHz.
 • Mae’r ail gam, y cam neilltuo, yn cael ei gynnal dros un rownd ac mae’n penderfynu lle mae’r tonnau awyr a fydd yn cael eu hennill gan bob un o’r bidwyr yn y sbectrwm radio.
 • Y pris cadw ar gyfer pob lot 2.3 GHz ydy £10m, ac mae pedair lot o sbectrwm (10 MHz yr un). Y pris cadw ar gyfer pob lot 3.4 GHz ydy £1m, ac mae tri deg lot, 5 MHz yr un.
 • Bydd y bidwyr yn bidio am nifer o lotiau ym mhob band ar y pris a nodir – sy’n cael ei bennu gan Ofcom.
 • Os bydd y galw am y lotiau sydd ar gael yn gyfartal neu’n fwy na’r cyflenwad, yna bydd y pris ar gyfer pob amledd yn mynd i fyny yn y rownd nesaf. Bydd y bidwyr wedyn yn cael eu gwahodd i fidio ar y pris newydd, uwch –  a fydd unwaith eto yn cael ei bennu gan Ofcom.
 • Bydd y prif gam yn dod i ben pan na fydd unrhyw fidiau newydd mewn rownd. Ar yr adeg honno bydd y galw ar draws yr holl fidwyr yn yr arwerthiant wedi cyfateb i’r cyflenwad sydd ar gael a bydd y bidwyr buddugol yn gwybod faint o sbectrwm maen nhw wedi’i ennill.
 • Bydd y bidwyr buddugol yn talu pris eu bidiau olaf.
 • Mae’r cam neilltuo yn digwydd dros un rownd, gyda’r bidwyr buddugol o’r prif gam yn bidio i leoli’r sbectrwm maen nhw wedi’i ennill ar amleddau penodol yn y band.  Yn wahanol i’r prif gam, bydd y bidwyr yn y cam neilltuo yn talu’r pris sydd wedi cael ei osod gan y bidiwr uchaf a gollodd neu’r ail bris.

Pryd fyddwn ni’n gwybod y canlyniadau?

 • Mae arwerthiannau sbectrwm yn gallu cymryd wythnosau. Bydd yr hyd yn dibynnu ar lefel y galw am y sbectrwm sydd ar gael. Fodd bynnag, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth yn rheolaidd.
 • Ar ddiwedd bob dydd yn ystod y prif gam, byddwn yn cyhoeddi:
  • y prisiau ar gyfer y lotiau 2.3 a 3.4 GHz yn rownd olaf y dydd; a
  • mesur o’r galw ym mhob band, o’r enw ‘galw gormodol’, hefyd mewn perthynas â rownd olaf y dydd.
 • Mae galw gormodol yn cyfeirio at y galw gweithredol am sbectrwm ym mhob band, sydd dros y cyflenwad sydd ar gael.
 • Pan fydd yr arwerthiant wedi dod i ben, byddwn yn cyhoeddi manylion llawn y sbectrwm sydd wedi cael ei brynu gan bob bidiwr.