Siopwyr technoleg yn cefnu ar gyfrifiaduron a chwaraewyr DVDs

19 Rhagfyr 2018

Mae trigolion y DU yn cefnu ar chwaraewyr DVDs a chyfrifiaduron bwrdd gwaith ac yn troi’n fwyfwy at dechnoleg mwy newydd – gyda setiau teledu clyfar ac oriorau clyfar ar gynnydd yn ôl ychwil gan Ofcom.

Rhagwelir y bydd siopwyr yn y DU yn gwario biliynau o bunnoedd eto eleni yn ystod Dydd Gwener Du a dydd Llun Prynu Ar-lein, a’r disgwyl yw y bydd llawer o’r arian hwn yn cael ei wario ar brynu technoleg ar-lein.Felly, mae Ofcom wedi gwneud y gwaith cyfrifo o ran pa ddyfeisiau technolegol y mae pobl wedi bod yn eu prynu yn ystod y blynyddoedd diwethaf a pha rai maen nhw’n cael gwared â nhw.

Siopwyr clyfar

Mae setiau teledu clyfar, oriorau clyfar a ffonau clyfar ymysg y dyfeisiau digidol sydd wedi gweld cynnydd sylweddol mewn perchnogaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r dyfeisiau hyn ar gynnydd oherwydd bod angen cysylltiad cyson â’r rhyngrwyd ar fwy a mwy o bobl, gyda defnyddwyr y rhyngrwyd yn honni eu bod yn treulio 24 awr ar-lein bob wythnos ar gyfartaledd.

Yn groes i hynny, mae chwaraewyr MP3, chwaraewyr DVD a chyfrifiaduron bwrdd gwaith yn mynd yn anffasiynol wrth i ddefnydd ffonau clyfar barhau i dyfu, yn enwedig ar gyfer mynd ar-lein a ffrydio.

Efallai fod dyfeisiau tabled ac e-ddarllenwyr wedi cyrraedd eu penllanw. Mae nifer y bobl sy’n berchen ar y ddau yn uwch o lawer nag yr oedd saith mlynedd yn ôl, ond mae wedi aros fwy neu lai yr un fath yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae Ofcom bellach yn mesur faint o bobl sy’n berchen ar seinyddion clyfar (13% o gartrefi) a phensetiau rhith-realiti (5%). Aeth y benset rhith-realiti gyntaf ar werth am y tro cyntaf yn y DU yn 2015 – flwyddyn cyn seinyddion clyfar, sydd wedi cipio dychymyg siopwyr technoleg yn gyflymach.

Mae’r ffasiynau eraill sy’n dod i’r amlwg yn cynnwys technoleg mae modd ei gwisgo, fel oriorau clyfar a thracwyr ffitrwydd. Mae un o bob pump o gartrefi bellach yn defnyddio'r dyfeisiau hyn, ac mae lefel y berchnogaeth wedi bod yn dyblu bob blwyddyn ers 2016.

Dywedodd Ian Macrae, Cyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad yn Ofcom:

“Wrth i dechnoleg esblygu a thrawsnewid sut rydyn ni’n byw ein bywydau, mae’r dyfeisiau rydyn ni’n dibynnu arnyn nhw yn newid yn gyson.

“Mae’r twf ym mhoblogrwydd gwasanaethau ffrydio wedi creu galw enfawr am setiau teledu cysylltiedig, sy’n disodli chwaraewyr DVD i lawer o bobl, ac mae ffonau clyfar yn disodli nifer o ddyfeisiau eraill ar yr un pryd.

“Mae’r ystod o ddyfeisiau cysylltiedig sydd ar gael y ehangu'n gyflym. Fe wnaeth seinyddion clyfar gydio yn y genedl y llynedd ac, ynghyd â dyfeisiau clyfar eraill i’r cartref, bydd y rhain yn rhai i’w gwylio eto eleni.”

Saith ymhob deg o bobl yn siopa ar-lein

Mae e-fasnach wedi newid y ffordd rydyn ni'n siopa. Mae ein hymchwil yn dangos bod saith oedolyn o bob deg bellach yn siopa ar-lein, gydag oddeutu hanner holl ddefnyddwyr y rhyngrwyd gwneud mwy o'u siopa fel hyn. Mae dau oedolyn o bob pump yn defnyddio eu ffôn symudol i siopa ar-lein, ac mae chwarter yn gwneud hynny wrth gymudo i’r gwaith.

Mae'n debyg bod pobl yn dal yn ffafrio cael eu nwyddau wedi'u danfon yn hytrach na’u casglu, gyda llai na hanner y bobl yn defnyddio gwasanaeth ‘clicio a chasglu’, a dim ond un o bob pum person yn casglu nwyddau o locer parseli.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dewis cael eu parseli wedi’u danfon y diwrnod canlynol yn hytrach na thalu am wasanaeth danfon yr un diwrnod (28%). Mae cyfran hyd yn oed yn llai o ddefnyddwyr (dim ond 10%) yn prynu pethau ar-lein i gael eu danfon cyn pen dwyawr.