Datgelu’r cwynion diweddaraf am delegyfathrebiadau a theledu drwy dalu

24 Ionawr 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi'r tablau cynghrair diweddaraf am y cwynion rydym yn eu derbyn am brif gwmnïau’r DU ar gyfer ffôn cartref, band eang, ffôn symudol a theledu drwy dalu.

Mae’r adroddiad chwarterol yn dangos nifer y cwynion a wnaed i Ofcom rhwng mis Ebrill a mis Mehefin eleni, am gwmnïau sy’n darparu band eang mewn cartrefi, ffôn llinell sefydlog, ffôn symudol talu’n fisol, a theledu drwy dalu. Mae pob darparwr sydd â chyfranddaliad dros 1.5% wedi cael ei gynnwys.

Yn gyffredinol, roedd y cwynion a gawsom yn unol â’r chwarter diwethaf – ond roedd gostyngiad bychan yn nifer y cwynion am ddarparwyr gwasanaeth llinell sefydlog.

Vodafone oedd y darparwr band eang y cafwyd y nifer mwyaf o gwynion amdano. Roedd y rhan fwyaf o'r cwynion a gawsom yn ymwneud â phroblemau gosod, gwasanaeth a diffygion. Sky gafodd y lleiaf o gwynion  band eang fesul cwsmer.

Virgin Mobile oedd y darparwr gwasanaeth symudol talu'n fisol y cafwyd y nifer mwyaf o gwynion amdano unwaith eto. Y cwmni hwnnw hefyd oedd y darparwr gwasanaeth teledu drwy dalu y cafwyd y nifer mwyaf o gwynion amdano. Y prif resymau dros y cwynion am y cwmni oedd problemau'n ymwneud â bilio, prisiau a delio â chwynion. Tesco Mobile oedd y darparwr gwasanaeth symudol talu’n fisol y cafwyd y nifer lleiaf o gwynion amdano am yr ail chwarter yn olynol.

Roedd EE a Sky yn parhau i dderbyn y nifer lleiaf o gwynion am linellau sefydlog. Plusnet oedd y darparwr llinellau sefydlog y cafwyd y nifer mwyaf o gwynion amdano unwaith eto, ond roedd y nifer o gwynion am y cwmni wedi gostwng mwy na thraean o’i gymharu â'r chwarter diwethaf.

Mae gwybodaeth am gwynion yn helpu pobl i feddwl am ansawdd gwasanaeth pan fyddant yn chwilio am ddarparwr newydd, ac yn annog cwmnïau i wella eu perfformiad. Mae ein hwb ansawdd gwasanaeth yn cynnig rhagor o wybodaeth am sut y gall pobl ddewis y darparwr gorau.

Mae mwy o ddewis nag erioed i bobl o ran marchnadoedd ffôn a band eang. Mae newid eich gwasanaeth hefyd yn haws nag erioed. Felly gallai cwmnïau nad ydynt yn rhoi blaenoriaeth i wasanaeth gwych weld cwsmeriaid yn eu gadael am gwmnïau sydd yn rhoi blaenoriaeth i hynny.

Fergal Farragher, Cyfarwyddwr Polisi Defnyddwyr Ofcom

Er na all Ofcom ddatrys cwynion unigol, rydym yn cynnig cyngor i ddefnyddwyr, a gall yr wybodaeth a gawn arwain at lansio ymchwiliadau.

Dylai unrhyw un sy'n cael problemau wneud cwyn i'w darparwr yn gyntaf. Os ydynt yn anfodlon â'r canlyniad, gallant wneud cwyn i ombwdsmon annibynnol, a fydd yn edrych ar yr achos, ac yn dod i benderfyniad ynghylch hynny.

Cwynion ynglŷn â band eang yn y cartref fesul 100,000 o gwsmeriaid

Cwynion ynglŷn â band eang yn y cartref fesul 100,000 o gwsmeriaid

Mae’r gwahaniaeth mesuradwy rhwng cwynion EE a band eang sefydlog Swyddfa’r Post fesul 100,000 o danysgrifwyr yn llai nag un, felly dylid ystyried eu canlyniadau’n gyfartal.

Cwynion ynglŷn â ffôn llinell sefydlog fesul 100,000 o gwsmeriaid

Cwynion ynglŷn â ffôn llinell sefydlog fesul 100,000 o gwsmeriaid

Mae’r gwahaniaeth mesuradwy rhwng nifer y cwynion a gaiff EE a Sky ynghylch llinell sefydlog fesul 100,000 o danysgrifwyr yn llai nag un, felly dylid ystyried eu canlyniadau’n gyfartal.

Cwynion ynglŷn â ffonau symudol fesul 100,000 o gwsmeriaid

Cwynion ynglŷn â ffonau symudol fesul 100,000 o gwsmeriaid

Mae’r gwahaniaeth mesuradwy rhwng nifer y cwynion a gaiff y cwmnïau canlynol ynghylch ffonau symudol talu’n fisol canlynol fesul 100,000 o danysgrifwyr yn llai nag un, felly dylid ystyried eu canlyniadau’n gyfartal: 1. Vodafone a Virgin Mobile; 2. BT Mobile a Sky Mobile; 3. Sky Mobile, Three, cyfartaledd y diwydiant, ac iD Mobile; 4.cyfartaledd y diwydiant, iD Mobile, ac O2; 5. O2 ac EE.

Cwynion ynglŷn â theledu drwy dalu fesul 100,000 o gwsmeriaid

Cwynion ynglŷn â theledu drwy dalu fesul 100,000 o gwsmeriaid

Roedd y gwahaniaeth mesuradwy rhwng nifer y cwynion a gaiff BT a TalkTalk ynghylch teledu drwy dalu fesul 100,000 o danysgrifwyr yn llai nag un, felly dylid ystyried ei canlyniadau’n gyfartal.