Neges destun i newid: mae’n llawer haws nawr i newid rhwydwaith symudol

28 Mehefin 2019

Gall cwsmeriaid ffonau symudol adael eu rhwydwaith drwy anfon neges destun syml yn rhad ac am ddim, dan reolau newydd Ofcom o ddydd Llun ymlaen.

Ar hyn o bryd, mae pobl sydd eisiau newid darparwr eu ffôn symudol a chadw eu rhif ffôn yn gorfod ffonio eu darparwr presennol fel arfer, i ofyn am god awdurdodi cludo (PAC). Ond mae llawer ohonynt yn cael eu poeni gan ymdrechion diangen i'w perswadio i aros.

Fodd bynnag, pan yn ffonio eu darparwr, gall gwsmeriaid deimlo’n rhwystredig wrth iddynt geisio eu perswadio i aros.

Mae ein proses ‘neges destun i newid’ yn gwneud pethau'n gyflymach ac yn haws i chi adael eich cwmni ffôn symudol, drwy adael i chi reoli faint o gyswllt rydych yn ei gael gyda’ch darparwr presennol. Dyma sut mae’n gweithio:

Anfonwch neges destun ‘PAC’ i 65075 a chewch chi’ch cod newid, ynghyd ag unrhyw wybodaeth bwysig (e.e. dim ffioedd terfynu cynnar). Gall eich darparwr newydd ddefnyddio’r cod hwn i newid eich gwasanaeth.

I newid ac i gadw eich rhif symudol: anfonwch neges destun yn dweud ‘PAC’ at 65075

Os ydych chi eisiau newid a chadw’r un rhif ffôn, dylech anfon y neges ‘PAC’ i 65075 er mwyn dechrau ar y broses.

Bydd eu darparwr presennol yn ymateb i’r neges o fewn munud. Byddant yn anfon eich ‘PAC’ atoch chi cyn anfon cod newid a fydd yn ddilys am 30 diwrnod. Rhaid i ateb y darparwr hefyd gynnwys gwybodaeth bwysig am unrhyw ffioedd terfynu’n gynnar, costau heb eu talu am setiau llaw, neu falansau credyd talu-wrth-ddefnyddio.

Yna, bydd y cwsmer yn rhoi'r cod PAC i'w darparwr newydd, a rhaid i'r cwmni hwn drefnu i newid o fewn un diwrnod gwaith.

Mae’r broses newydd wedi cael ei chynllunio i fod yn gyflym ac yn hawdd, felly gallai cwsmeriaid ofyn am eu cod PAC wrth chwilio am fargen newydd - er enghraifft, tra byddan nhw ar y ffôn gyda darparwr newydd, neu mewn siop.

I newid a chael rhif ffôn newydd -anfonwch neges destun yn dweud ‘STAC’ at 75075

Er bod y rhan fwyaf o bobl yn dymuno cadw eu rhif ffôn symudol pan mae nhw’n newid, nid yw tua un o bob chwech o bobl sy’n newid eisiau gwneud hynny.

I newid ac i gael rhif newydd, anfonwch y neges ‘STAC 'i 75075 i ofyn am ‘god awdurdodi terfynu gwasanaeth’. Mae gweddill y broses yr un fath â'r uchod. Mae hyn yn cael gwared o’r drafferth o orfod siarad gyda’ch darparwr presennol os ydych chi’n dymuno gadael.

I gael mwy o wybodaeth -anfonwch neges destun yn dweud ‘INFO’ i 85075 

Os nad ydych yn siŵr pryd bydd eich contract cyfnod penodol yn dod i ben, ac os oes angen i chi dalu unrhyw ffioedd terfynu’n gynnar, gallwch anfon y neges ‘INFO’ i 85075 i gael yr wybodaeth heb ofyn am god newid.

Gwahardd ffioedd cyfnod rhybudd

Mae ein hymchwil newydd yn dangos bod bron i un o bob tri o bobl sy’n newid darparwr yn ei chael hi'n anodd canslo eu gwasanaeth blaenorol. Dyma’r rhwystr mwyaf sy'n wynebu pobl sydd eisiau newid.

Yr ail rwystr sy’n wynebu pobl (ar ôl canslo eu gwasanaeth blaenorol) yw ceisio osgoi talu’r hen gwmni a’r cwmni newydd yr un pryd – gan fod tri o bob deg o gwsmeriaid yn cael hyn yn anodd.

Felly, o ddydd Llun ymlaen, mae Ofcom wedi gwahardd darparwyr ffonau symudol rhag codi tâl am gyfnodau rhybudd sy’n rhedeg ar ôl y dyddiad newid. Bydd hyn yn arbed £10m y flwyddyn i gwsmeriaid ffonau symudol y DU.

Mae angen i chi roi eich rhif PAC neu STAC i’ch darparwr newydd, fel bod eich cwmnïau symudol hen a newydd yn gallu sicrhau nad oes yna daliad dwbl.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Ni fu erioed yn haws i derfynu pethau gyda’ch darparwr ffôn symudol, diolch i reolau newydd Ofcom. Ni fydd angen i chi gael sgwrs lletchwith gyda’ch darparwr presennol i fanteisio ar y bargeinion gwych sydd ar gael.”

Tegwch i GwsmeriaidMae'n haws i chwilio am fargen

Mae'r mesurau heddiw yn rhan o raglen ehangach Ofcom i sicrhau Tegwch i Gwsmeriaid. Mae hyn yn cynnwys: