Rhaid i ddarlledwyr teledu gynnal y momentwm ar amrywiaeth

27 Medi 2018

Mae Ofcom wedi canfod bod darlledwyr teledu’r DU yn casglu mwy o ddata ar gyfansoddiad eu gweithluoedd nag erioed o’r blaen, gan nodi cam ymlaen o ran deall a mynd i'r afael â thangynrychiolaeth yn y diwydiant teledu.

Y llynedd, roedd Ofcom wedi mynnu bod darlledwyr yn gwneud gwaith monitro cyson o’u gweithluoedd, er mwyn pennu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a helpu i fynd i'r afael â diffyg amrywiaeth yng ngwasanaethau teledu’r DU.

Mae ein hadroddiad heddiw, Amrywiaeth a Chyfleoedd Cyfartal yn y diwydiant teledu 2018, yn edrych ar y cynnydd sydd wedi’i wneud dros y 12 mis diwethaf ar draws y diwydiant teledu yn y DU. Mae’n canolbwyntio ar y pum prif ddarlledwr – y BBC, Channel 4, ITV, Sky a Viacom (perchennog Channel 5).

Mae cael gweithlu mwy cynrychioladol yn helpu darlledwyr i greu cynnwys arloesol, creadigol a dilys ar y teledu, sy’n adlewyrchu Prydain fodern a bywydau a phrofiadau eu cynulleidfa gyfan.  Mae gan ddarlledwyr rwymdedigaeth i gymryd mesurau i wella cyfle cyfartal yn y gwaith. Mae hyn hefyd yn helpu pobl i weithio yn y maes darlledu na fyddent fel arall o bosib yn cael y cyfle i wneud hynny.

Data gwell, ond mae bylchau yn bodoli o hyd

Mae darlledwyr teledu yn awr yn casglu data ar ethnigrwydd 88% o staff, i fyny o 83% y llynedd. Maent wedi mesur oedran 86% o weithwyr, a chyfeiriadedd rhywiol 59% – i fyny o 71% a 49% y llynedd. Mae crefydd neu gred 56% o staff hefyd yn cael ei gofnodi yn adroddiad heddiw, i fyny o 41% flwyddyn yn ôl.

Ond mae gwybodaeth ynglŷn â statws anabledd gweithwyr wedi methu a chynyddu, gyda 31% o staff heb eu cofnodi - ffigwr tebyg i’r llynedd. O ganlyniad, mae’n parhau yn aneglur pa mor dda mae pobl anabl yn cael eu cynrychioli.

Rydyn ni’n disgwyl i ddarlledwyr barhau i wella’r data, yn arbennig mewn meysydd sy’n parhau’n wael, a byddwn yn gweithio gyda’r darlledwyr dros y misoedd nesaf i'w helpu i fynd i’r afael â hyn.

Nodwch fod y fideo isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae yna lawer mwy i’w wneud

 • Mae lefel tangynrychiolaeth ymysg pobl anabl yn dal yn sylweddol;
 • Nid yw'r gynrychiolaeth o blith lleiafrifoedd ethnig wedi gwella ar lefelau uwch;
 • Mae nifer y menywod ar lefelau uwch wedi cynyddu ychydig;
 • Mae mwy o ddynion hŷn wedi’u cyflogi na menywod hŷn;
 • Data coll ar grefydd neu gred.

Mae’r canfyddiadau llawn ar gael yn yr adroddiad

Mewn uwchgynhadledd amrywiaeth yn ddiweddar a drefnwyd gan Brif Weithredwr Ofcom, Sharon White, ymrwymodd penaethiaid yr holl brif ddarlledwyr teledu i sbarduno newid ar draws eu sefydliadau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae pob un o’r darlledwyr wedi mabwysiadu nifer o gynlluniau i hybu amrywiaeth a chynhwysiant ac mae’u manylion i’w cael yn adroddiad in-focus Ofcom.

Disgwyliwn i'r gwaith hwn gael ei adlewyrchu yn y data am y gweithlu dros amser, wrth i brosesau newydd gael eu gwreiddio ac wrth i gyfleoedd gwaith godi yn sgil trosiant staff.

Dywedodd Vikki Cook, Cyfarwyddwr Diogelu Cynulleidfaoedd a Safonau Ofcom: “Mae’n galonogol gweld bob y prif ddarlledwyr yn deall yr angen i ddenu pobl sydd o bosib yn teimlo na allant gael gyrfa yn y maes teledu. Mae uwch staff ar draws y maes teledu yn arwain y gwaith o ehangu hyd a lled y talent ar y sgrin ac oddi ar y sgrin. Mae hyn o fudd i ddarlledwyr oherwydd mae’n eu helpu i wneud rhaglenni sy’n adlewyrchu’r DU drwyddi draw.

“Ond, mae’n hadroddiad yn dangos bod cryn ffordd i fynd. Rydym yn disgwyl i ddarlledwyr gynnal momentwm y llynedd, a pharhau i wella eu prosesau monitro ac amrywiaeth eu staff yn y misoedd i ddod.”

Y camau nesaf

I sicrhau bod momentwm yn parhau o ran mynd i’r afael â thangynrychiolaeth yn y diwydiant teledu, mae Ofcom wedi nodi meysydd ychwanegol y bydd disgwyl i ddarlledwyr ganolbwyntio arnynt.

 • Rhaid i'r data wella. Mae angen i ddarlledwyr barhau i gasglu rhagor o wybodaeth fanwl am nodweddion eu gweithwyr, yn hytrach na dibynnu ar gategorïau eang, unffurf nad ydynt yn cynnig fawr o wybodaeth.
 • Rhaid i bobl anabl gael eu cynrychioli’n well. Mae angen i ddarlledwyr fabwysiadu cynlluniau a strategaethau hirdymor i ddenu gweithwyr â gwahanol fathau o anabledd. Dylai’r rhain gynnwys cynlluniau recriwtio a datblygu wedi’u targedu, wedi’u datblygu mewn ymgynghoriad agos â sefydliadau ac elusennau anabledd.
 • Dylid ymgysylltu â staff o gefndiroedd lleiafrif ethnig. Gan adeiladu ar waith sydd eisoes yn cael ei wneud,dylai darlledwyr ystyried cynnal grwpiau ffocws er mwyn cynnwys staff o leiafrifoedd ethnigyn y gwaith o ddatblygu strategaethau a chynlluniau i wella cynrychiolaeth ac i helpu gyda datblygiad gyrfa.
 • Rhaid i dargedau fod yn glir a mesuradwy. Dylai darlledwyr sicrhau bod targedau amrywiaeth wedi’u diffinio’n glir, gyda dyddiad cyflawni pendant, er mwyn gallu asesu'r cynnydd sy’n cael ei wneud ac adlewyrchu hyn yn strategaeth y cwmni.
 • Dylai'r cydweithio ar symudedd cymdeithasol barhau. Mae Ofcom wedi gweithio gyda phenaethiaid amrywiaeth prif ddarlledwyr y DU i gytuno ar y ffordd orau o fesur cefndir cymdeithasol ac economaidd cyflogeion. Mae Ofcom yn bwriadu cyflwyno adroddiad ar amrywiaeth gymdeithasol ac economaidd y diwydiant y flwyddyn nesaf; a
 • Dylid monitro gweithwyr llawrydd fel blaenoriaeth. Dylai’r diwydiant gydweithio a mynd ati ar fyrder i roi sylw i fwlch sylweddol yn y gwaith o fonitro gweithwyr llawrydd.