Y DU yn dod yn genedl o ffrydwyr

05 Awst 2019

Mae tua hanner cartrefi’r DU nawr yn tanysgrifio i wasanaethau ffrydio ar y teledu, yn cynnwys Cymru, yn ôl adroddiad Cyfryngau'r Genedl Ofcom sy’n datgelu newidiadau mawr yn arferion gwylio’r gwledydd Prydeinig.

Cynyddodd nifer y cartrefi yn y DU sydd wedi cofrestru gyda’r llwyfannau ffrydio mwyaf poblogaidd - Netflix, Amazon Prime Video, Now TV a Disney Life - o 11.2m (39% o gartrefi) yn 2018 i 13.3m (47%) yn 2019.

Gyda nifer o gartrefi’n defnyddio mwy nag un gwasanaeth, cynyddodd cyfanswm y tanysgrifiadau ffrydio yn y DU o 15.6m i 19.1m yn 2018.

Ac er bod gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol wedi parhau i ostwng yn 2018, dangosodd darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y DU - BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 ac S4C - fwy na 100 gwaith yn fwy o sioeau gwreiddiol o’r DU na’r llwyfannau ffrydio tramor.

Sianeli traddodiadol yn dal i gyfrif am 70% o'r amser gwylio teledu

Mae gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol yn gostwng ar gyfradd fymryn yn gyflymach, gan fod arferion a dewisiadau gwylwyr yn newid.

Er bod gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol yn dal i gyfrif am y rhan fwyaf o’r amser gwylio teledu (69% - neu gyfartaledd o 3 awr 12 munud y diwrnod), gostyngodd hwn naw munud yn 2017, ac 11 munud y llynedd.

Mae gwylwyr nawr yn gwylio 50 munud yn llai o deledu yn y ffordd draddodiadol bob dydd nag yr oeddent yn 2010.  Mae’r newid mwyaf ymhlith pobl iau (16-24 oed), tra bo gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol wedi haneru ers 2010.

Byddai’n rhaid darlledu a gwylio 34 cyfres ychwanegol o Bodyguard y BBC (neu gyfres gyfatebol) yn 2018 i ddileu’r dirywiad mewn gwylio teledu yn y ffordd draddodiadol.

Mae pobl ifanc nawr yn treulio awr ar YouTube bob dydd

I’r gwrthwyneb, roedd gwylio gwasanaethau ffrydio wedi cynyddu saith munud y llynedd, i 26 munud, tra bo gwylio YouTube wedi cynyddu chwe munud, i 34 munud.  Am y tro cyntaf, mae pobl ifanc nawr yn treulio dros awr ar YouTube bob dydd (64 munud, i fyny o 59 munud).

Mae dau o bob pump oedolyn yn y DU nawr yn ystyried gwasanaethau fideos ar-lein fel eu prif ffordd o wylio rhaglenni teledu a ffilmiau. Mae gwylio ar-lein mor atyniadol fel y gallai cyfran debyg ragweld na fyddent yn gwylio teledu a ddarlledir yn y ffordd draddodiadol o gwbl ymhen pum mlynedd.

Y gorau o wledydd Prydain

Er gwaethaf y gostyngiad yn y ffigurau gwylio yn y ffordd draddodiadol, cynhaliodd sianeli’r pum prif ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus eu cyfran o wylwyr - 52% yn 2018 o gymharu â 51% yn 2017.  Ar yr un pryd, dywedodd tri chwarter y gwylwyr sy’n gwylio sianeli’r darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eu bod naill ai’n fodlon iawn neu’n eithaf bodlon.

Darparodd y darlledwyr hyn fwy na 32,000 o oriau o gynyrchiadau gwreiddiol o’r DU ar draws eu sianeli yn 2018.

Mae hynny tua 125 gwaith yn fwy nag a ddangoswyd ar wasanaethau ffrydio y talwyd amdanynt (221 awr).  Mae mwyafrif helaeth y rhaglenni sydd ar gael ar lwyfannau ffrydio yn gynyrchiadau o UDA, a grëwyd i’w dangos mewn llawer o wahanol wledydd.

Gwnaeth sianeli PSB gadw’n gyson yn 2018, gyda mwy na 32,000 o oriau o gynnwys gwreiddiol o gymharu gyda 221 o oriau ar wasnaethau ffrydio.

Dywedodd Yih-Choung Teh, Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth ac Ymchwil Ofcom:  “Mae’r modd rydyn ni’n gwylio'r teledu yn newid yn gyflymach nag erioed.  Mewn saith mlynedd, mae gwasanaethau ffrydio wedi tyfu o ddim byd i gyrraedd bron hanner cartrefi Prydain.

“Ond mae darlledwyr traddodiadol yn dal i chwarae rhan hollbwysig, gan gynhyrchu’r mathau o raglenni gwych o’r DU y mae cewri’r byd technoleg dramor yn cael trafferth i’w hefelychu.  Rydyn ni eisiau cynnal y cynnwys hwnnw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, felly rydyn ni’n arwain trafodaeth genedlaethol ynghylch dyfodol darlledu gwasanaethau cyhoeddus.”