Cyhoeddi darpariaeth symudol a band eang diweddaraf y DU

20 Rhagfyr 2019

Mae mwy o bobl yn y DU yn gallu cael signal symudol da a band eang cyflymach na’r llynedd, ond mae ardaloedd gwledig yn dal i fod y tu ôl i drefi a dinasoedd o ran darpariaeth – yn ôl ymchwil newydd gan Ofcom.

Mae ein hadroddiadau Cysylltu’r Gwledydd blynyddol, sy’n cynnwys Adroddiad Cysylltu’r Gwledydd Cymru yn edrych ar argaeledd gwasanaethau symudol a band eang ledled y DU. Eleni, mae cynnydd pellach wedi bod, gydag argaeledd ffeibr llawn yn cynyddu 67% a’r pedwar rhwydwaith symudol yn lansio 5G.

Ond, mae’r adroddiad yn datgelu bod angen gwneud rhagor o waith i wella’r gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig, lle mae rhai cwsmeriaid yn cael cyflymderau arafach na phobl mewn trefi a dinasoedd.

Cynnydd yn y rhwydweithiau ffeibr cyflymach

Mae adroddiad heddiw yn dangos, yn yr un modd â’r llynedd, bod mwy na hanner y cartrefi yn y DU yn gallu cael band eang gwibgyswllt sy’n cynnig cyflymder llwytho i lawr o 300Mbit yr eiliad o leiaf.

Mae tua un o bob deg cartref yn gallu cael band eang ffeibr llawn erbyn hyn, sy’n cynnig cyflymder llwytho i lawr o hyd at un Gbit yr eiliad. Mae hyn yn gynnydd sylweddol ar ffigur y llynedd o 6%, sy’n golygu bod 1.4 miliwn o gartrefi ychwanegol nawr yn gallu defnyddio’r dechnoleg band eang ddiweddaraf.

Gallai miliynau uwchraddio i fand eang cyflymach

Mae'r mwyafrif helaeth o gartrefi yn y DU (95%) nawr yn gallu cael gafael ar fand eang cyflym iawn, sy'n cynnig cyflymder llwytho i lawr o 30Mbit yr eiliad o leiaf. Mae nifer y cartrefi sy’n derbyn gwasanaeth cyflym iawn wedi cynyddu un rhan o bump ers y llynedd, sy’n golygu bod dros hanner (54%) y cartrefi bellach yn tanysgrifio i wasanaethau cyflym iawn.

Ond gallai miliynau’n fwy o bobl gael rhyngrwyd cyflymach drwy uwchraddio, heb dalu mwy.

Mae gwefan Y Gorau o’ch Gwesanaeth Ofcom yn eich galluogi chi i weld yn hawdd pa wasanaethau band eang sydd ar gael yn eich ardal a chael cyngor ar sut i ddod o hyd i'r fargen orau ar gyfer eich anghenion.

Cysylltu ardaloedd gwledig

Er bod band eang cyflymach wedi cyrraedd llawer mwy o adeiladau gwledig yn ddiweddar, nid yw rhai yn gallu cael gwasanaeth boddhaol o hyd.

Ar hyn o bryd, nid yw tua 155,000 eiddo yn y DU yn gallu cael cysylltiad band eang boddhaol. Mae hyn wedi gostwng yn sylweddol o 677,000 y llynedd oherwydd argaeledd gwasanaethau band eang di-wifr.

O fis Mawrth y flwyddyn nesaf ymlaen, bydd gan y cartrefi a’r busnesau hynny nad ydynt yn gallu cael gwasanaeth band eang boddhaol o hyd, yr hawl gyfreithiol i ofyn am wasanaeth o’r fath. Mae hyn fel rhan o’r Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol Band eang, y mae Ofcom yn ei weithredu ar ran Llywodraeth y DU.

Mae’r ddarpariaeth symudol yn gwella, ond mae mwy i’w wneud

A ninnau mewn cymdeithas o ffonau clyfar heddiw, mae gallu gwneud galwadau a mynd ar-lein pan fyddwn ar grwydr yn rhan hollbwysig o fywydau personol a gwaith pobl. Mae ffigurau heddiw yn dangos bod 66% o’r DU yn cael derbyniad 4G da gan bob un o’r pedwar rhwydwaith, a bod 91% o’r wlad yn gallu cael 4G dibynadwy gan o leiaf un cwmni.

Ond mae’r ddarpariaeth symudol yn dal i fod yn anghyson mewn rhannau o’r DU, ac mae gwahaniaethau mawr o ran y dewis sydd ar gael i gwsmeriaid mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Fodd bynnag, mae disgwyl i ddarpariaeth symudol yng nghefn gwlad gynyddu. Mae gweithredwyr symudol wedi gweithio gyda Llywodraeth y DU ac Ofcom ar gynllun i gyflwyno 'rhwydwaith gwledig a rennir'. Bydd hyn yn arwain at ddarpariaeth 4G o ansawdd uchel yn 95% o'r DU erbyn 2025.

Arwain y ffordd gyda 5G

Lansiwyd 5G yn y DU eleni. Cyflwynodd y pedwar rhwydwaith symudol 5G mewn 40 o drefi a dinasoedd yn y DU.

Fersiwn gwell o 4G fydd 5G i ddechrau – a fydd yn cynnig cyflymder uwch, mwy o gapasiti a llawer iawn llai o oedi wrth gysylltu. Ond yn y dyfodol bydd yn helpu i gefnogi gwasanaethau newydd arloesol ar gyfer busnesau a defnyddwyr gwasanaethau symudol.

Eleni, rydym wedi gweld band eang ffeibr llawn yn cynyddu ar y gyfradd gyflymaf erioed, ac mae pob un o’r pedwar rhwydwaith symudol wedi lansio 5G. Ond er gwaethaf y cynnydd da hwn, mae mwy i’w wneud er mwyn sicrhau cyflymder gwell ym mhob rhan o’r wlad – yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Felly rydyn ni’n gweithio gyda’r diwydiant a’r Llywodraeth er mwyn helpu i ddarparu gwasanaethau gwell i bobl sydd eu hangen. Yih-Choung Teh, Cyfarwyddwr Grŵp Strategaeth ac Ymchwil Ofcom