Defnydd o'r rhyngrwyd yn y DU yn uwch nag erioed

24 Mehefin 2020

Mae oedolion yn y DU yn treulio dros chwarter o'u horiau effro ar-lein, gyda gwasanaethau fel TikTok a Zoom yn tyfu'n eithriadol, yn ôl ein hastudiaeth ddiweddaraf o fywydau ar-lein y wlad.

Mae ein hadroddiad blynyddol, Ein Gwlad Ar-lein, yn dangos bod oedolion yn y DU wedi treulio pedair awr a dau funud ar-lein bob dydd ar gyfartaledd ym mis Ebrill 2020, pan oedd y cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws ar eu heithaf – i fyny o ychydig llai na thair awr a hanner ym mis Medi y llynedd.

Llun yn dangos sawl awr y dydd ar gyfartaledd mae oedolion yn gwario ar-lein yn y DU o Fedi 2018 i Ebrill 2020

Wrth i bobl chwilio am ffyrdd newydd o gadw mewn cysylltiad, o gael gwybodaeth ac adloniant, ac o gadw'n heini yn ystod y pandemig, mae gwasanaethau rhannu fideos a galwadau fideos yn dod yn fwy a mwy poblogaidd.

A graph showing nearly 50% of adults using video sharing platforms versus nearly 3 quarters of children aged 8 to 15.

Mae TikTok yn gadael i ddefnyddwyr greu a rhannu fideos dawnsio, cydwefuso, comedi a thalent byr. Roedd 12.9 miliwn o oedolion yn y DU wedi ymweld â'r llwyfan ym mis Ebrill, i fyny o 5.4 miliwn ym mis Ionawr. Roedd nifer yr ymwelwyr â Twitch, y llwyfan ffrydio byw poblogaidd i chwaraewyr gemau, wedi codi i 4.2 miliwn, o 2.3 miliwn.

Mae cyfran y bobl sy'n gwneud galwadau fideo wedi dyblu yn ystod y cyfyngiadau symud hefyd. Mae mwy na saith o bob deg yn gwneud galwad fideo unwaith yr wythnos o leiaf. Roedd Houseparty, yr ap sy'n cyfuno galwadau fideo mewn grŵp â gemau a chwisiau, wedi tyfu i 4 miliwn o ymwelwyr ym mis Ebrill, o 175,000 ym mis Ionawr. Ond Zoom sydd wedi gweld y twf mwyaf. Dros yr un cyfnod, roedd y llwyfan cyfarfodydd ar-lein wedi tyfu o gyrraedd 659,000 o ddefnyddwyr yn y DU, i gyrraedd 13 miliwn – cynnydd o bron i 2,000%.

Gwlad o grewyr cynnwys

Mae safleoedd ac apiau fel YouTube, Snapchat, Instagram a TikTok, sy'n gadael i bobl greu, rhannu a llwytho fideos i fyny ar-lein, yn fwy poblogaidd nag erioed.

Yn ôl ein hadroddiad, mae naw o bob deg oedolyn a bron i'r holl blant hŷn rhwng 8 a 15 oed wedi defnyddio o leiaf un o'r rhain yn ystod y flwyddyn diwethaf, a llawer ohonynt yn gwneud hynny sawl gwaith y dydd. Mae traean (32%) o'r oedolion bellach yn treulio mwy o amser yn gwylio gwasanaethau rhannu fideos nag ydynt yn gwylio teledu sy'n cael ei ddarlledu.

Nid yn unig ydyn ni'n gwylio, rydyn ni'n creu ac yn darlledu ein cynnwys ein hunain hefyd. Mae dau o bob pum oedolyn (40%) a 59% o blant hŷn sy'n defnyddio safleoedd ac apiau rhannu fideos bellach yn creu ac yn llwytho eu fideos eu hunain i fyny, gan sbarduno twf enfawr mewn cynnwys ffurf-fer wedi'i gynhyrchu gan ddefnyddwyr.

A graph showing how many users of video-sharing services upload videos. The highest being Snapchat with 38% of adult users versus 48% of children aged 8 to 15 and the lowest being YouTube with 16% of 8 to 15 years olds and only 9% of adults.

Sut mae'r pandemig yn newid cyfathrebiadau

A graph showing that adult internet users are as likely to send a message by WhatsApp and they are to send an SMS.

Yn ôl ein hastudiaeth, cyn y pandemig roedd llawer o bobl yn troi eu cefn ar y mathau mwy traddodiadol o gyfathrebu – yn enwedig galwadau llinellau tir a negeseuon testun SMS – ac yn mabwysiadu dulliau newydd.

Yn ystod y 12 mis hyd at fis Chwefror 2020, roedd mwy o bobl yn anfon negeseuon testun bob dydd gan ddefnyddio llwyfannau negeseuon ar-lein (52%), fel WhatsApp a Facebook Messenger, yn hytrach nag SMS (41%) ac e-bost (26%). Roedd y defnydd dyddiol o alwadau llais ar-lein (31%) dim ond ychydig yn is na galwadau symudol (38%).

Mae'n ymddangos bod y pandemig wedi cyflymu'r broses o fabwysiadu gwasanaethau ar-lein i gadw mewn cysylltiad. Erbyn hyn mae mwy na saith o bob deg person yn y DU yn gwneud galwad fideo o leiaf unwaith yr wythnos, i fyny o 35% cyn y cyfyngiadau symud. Mae’r tueddiad hwn yn arbennig o amlwg ymysg defnyddwyr hŷn y rhyngrwyd; roedd cyfran yr oedolion ar-lein 65+ oed sy'n gwneud o leiaf un alwad fideo bob wythnos wedi codi o 22% ym mis Chwefror 2020 i 61% ym mis Mai 2020.

Hyderus ond gofalus

I lawer o oedolion a phlant, mae gwylio neu greu cynnwys ar safleoedd neu apiau rhannu fideos yn brofiad cadarnhaol. Ond mae gan 87% o oedolion – a 79% o blant rhwng 8 a 15 oed – bryderon ynglŷn â phlant yn defnyddio'r llwyfannau hyn. Ymysg y prif bryderon mae trolio neu fwlio, cynnwys niweidiol neu anaddas i oedran, a chael negeseuon preifat gan bobl ddieithr.

Mae ymddiriedaeth oedolion mewn safleoedd i dynnu cynnwys anghyfreithlon, sarhaus a niweidiol wedi cynyddu saith pwynt canran ers y llynedd, i 54%. Serch hynny, mae'r rhan fwyaf o oedolion (57%) yn dal o blaid rhagor o reoleiddio ar lwyfannau rhannu fideos (64% yn 2019).

Mae Ofcom yn paratoi i ysgwyddo dyletswyddau newydd i reoleiddio llwyfannau rhannu fideos yn y DU. Yr haf hwn, byddwn yn cyhoeddi cais am dystiolaeth i ddylanwadu ar ein canllawiau ynghylch sut dylai llwyfannau ddiogelu defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol.