Podlediadau yn ffynnu yn y DU

30 Medi 2018

Mae podlediadau'n ffynnu yn y DU, gyda bron i 6 miliwn o oedolion bellach yn gwrando bob wythnos, fel y canfu Ofcom ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol Podlediadau ddydd Sul.

Mae nifer y gwrandawyr ar bodlediadau wythnosol bron wedi dyblu mewn pum mlynedd - o 3.2 miliwn yn 2013 i 5.9 miliwn yn 2018. Dyna gynnydd o 7% i 11% o oedolion yn y DU.

Mae'r cynnydd ar draws pob grŵp oedran, ond mae’r cynnydd mwyaf trawiadol ymysg pobl ifanc rhwng 15 a 24 oed – Mae tua un o bob pump bellach yn gwrando ar bodlediadau bob wythnos.

Casglodd Ofcom ddata o amrywiaeth o ffynonellau sy’n archwilio’r cynnydd mewn podlediadau. Mae canfyddiadau’n cynnwys:

  • Comedi yw’r genre mwyaf poblogaidd, ac yna cerddoriaeth, teledu a ffilm.
  • Mae hanner y gwrandawyr podlediadau o dan 35 oed. Er mai dim ond treian (29%) o wrandawyr radio traddodiadol sydd o dan 35 oed, mae hyn yn codi i bron hanner (49%) ar gyfer podlediadau.
  • Mae bron pob un sy’n gwrando ar bodlediadau’n gwrando ar y radio hefyd.Mae bron pob un sy'n gwrando ar bodlediadau (96%) hefyd yn gwrando ar y radio bob wythnos, er bod radio byw yn hawlio cyfran is o lawer o gyfanswm eu hamser yn gwrando (48%) nag oedolion yn gyffredinol (75%).
  • Mae darlledwyr radio a theledu yn cofleidio’r cyfrwng. Mae fersiynau Podlediad o raglenni radio y BBC fel Desert Island Discs a Kermode & Mayo’s Film Review yn ymddangos yn rheolaidd yn siart podlediadau iTunes cwmni Apple. Mae darlledwyr teledu’n dangos mwy a mwy o ddiddordeb mewn podlediadau fel ffynhonnell deunydd ar gyfer sioeau teledu, neu fel estyniad o gyfresi sefydledig (fel podlediad ITV Love Island: The Morning After).

Mae ymchwil Ofcom yn dangos bod gwrandawyr yn y Deyrnas Unedig yn defnyddio podlediadau o amrywiaeth o ffynonellau. Ymhlith y rhai a ddefnyddir yn fwyaf cyffredin roedd gwefan ac app y BBC (a ddefnyddiwyd gan 36% o wrandawyr podlediadau), YouTube (26%) ac iTunes (25%). Roedd ffynonellau eraill yn cynnwys gwasanaethau ffrydio fel Spotify, a gwefannau neu apiau papurau newydd.

Dywedodd Ian Macrae, Cyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad yn Ofcom: "Mae podlediadau'n ffynnu yn y Deyrnas Unedig, ac yn ehangu arferion gwrando pobl. Mae pob grŵp oedran yn rhan o'r cynnydd, ond mae'r twf mwyaf syfrdanol ymysg oedolion iau.

"Mae pobl yn defnyddio podlediadau i ategu radio traddodiadol, ac mae'n galonogol gweld darlledwyr yn croesawu'r cyfrwng ac yn ei ystyried fel cyfle i dyfu.”

Mae'r canfyddiadau yn Adroddiad y Farchnad Gyfathrebu Ofcom 2018.