Pobl y DU yn siarad yn hirach yn ystod y cyfnod clo

08 Hydref 2020

Roedd yr amser a gafodd ei dreulio ar alwadau symudol yn y DU wedi codi’n sylweddol eleni, wrth i bobl droi at eu ffonau symudol i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid ac i weithio gartref.

Mae ail adroddiad Materion Symudol Ofcom yn edrych ar sut roedd oddeutu 200,000 o bobl wedi defnyddio eu ffonau symudol Android rhwng mis Ionawr a mis Ebrill eleni, yn dangos sut mae pobl yn gwneud galwadau ac yn mynd ar-lein pan fyddant yn mynd yma ac acw.

Mae'r adroddiad yn da tgelu gwahaniaethau mawr yn sut roedd pobl yn defnyddio eu ffonau cyn ac yn ystod dechrau cyfnod clo Covid-19.

Roedd yr alwad symudol gyfartalog yn ystod wythnosau cyntaf y cyfnod clo yn para tua phum munud a hanner – bron i ddau funud yn hirach na cyn dechrau’r cyfnod clo ar gymdeithasu ac ar weithio.

Delwedd yn dangos hyd galwadau symudol ar gyfartaledd-cyn y cyfnod clo roedd pobl yn sgwrsio ar eu ffonau am 3m 40 e ac yn ystod y cyfnod clo am 5m 26 e

Ond yn fwy cyffredinol, nid yw nifer o bobl yn defnyddio eu ffôn symudol ar gyfer galwadau o gwbl. Mae ein data yn dangos nad oedd dros un o bob pump (22%) wedi gwneud na derbyn yr un alwad ar eu rhwydwaith symudol yn ystod 11 wythnos gyntaf y flwyddyn. Efallai fod y cynnydd mewn gwasanaethau cyfathrebu fel WhatsApp a Zoom yn egluro hyn yn rhannol – boed hynny ar gyfer galwadau, negeseuon gwib neu alwadau fideo grŵp.

Nid oedd cyfran y bobl nad oedden nhw’n gwneud galwadau wedi newid cyn ac yn ystod y cyfnod clo, sy’n awgrymu ei bod yn well gan rai pobl ddefnyddio gwasanaethau gwahanol i gyfathrebu.

Ffonau symudol yn mynd allan i’r awyr agored

Roedd y coronafeirws hefyd wedi newid lle mae pobl yn defnyddio eu ffôn symudol. Roedd gweithgarwch symudol yng nghanol prifddinasoedd y DU wedi disgyn yn ddramatig ar ddechrau’r cyfnod clo – wrth i bobl symud i ffwrdd o swyddfeydd i weithio gartref.

Roedd Caerdydd (-26%), Belfast, Caeredin a Llundain (i gyd -33%) wedi gweld gostyngiadau sydyn mewn gweithgarwch symudol, yn enwedig mewn ardaloedd mwy canolog, tra bod mwy o weithgarwch symudol mewn ardaloedd maestrefol a gweledig wrth i bobl dreulio rhagor o amser yn eu hardaloedd lleol.

Mae ein hymchwil hefyd yn dangos sut roedd rhai pobl wedi defnyddio dechrau’r cyfnod clo i fanteisio ar y cyfle i fynd allan a mwynhau ardaloedd gwyrdd a thawel eu hardaloedd. Er enghraifft, gwelsom gynnydd mewn gweithgarwch symudol mewn rhannau o Barc Richmond yn Llundain, Blackford Hill yng Nghaeredin, Parc Sir Thomas and Lady Dixon ger Belfast, a phentrefan arfordirol Larnog yng Nghymru.

Darlun yn dangos newidiadau mewn cysylltiadau symudol a wifi ym mhrifddinasoedd y DU -roedd lefelau cysylltiadau symudol wedi gostwng 33% ymhob un o'r prifddinasoedd ag eithrio Caerdydd wnaeth ostwng 26%. Roedd cysylltiadau wifi wedi codi.

Dywedodd Ian Macrae, Cyfarwyddwr Gwybodaeth am y Farchnad yn Ofcom: “Mae cadw mewn cysylltiad yn bwysicach nag erioed ac mae ein dadansoddiad yn rhoi darlun difyr dros ben o sut roedd pobl wedi symud o gwmpas a defnyddio eu ffonau symudol yn ystod y cyfnod clo. Roedd pobl wedi treulio mwy o amser o lawer yn siarad ar eu ffonau ac roedd canol dinasoedd yn dawelach o lawer nag o’r blaen, roedd llawer mwy yn defnyddio eu ffonau mewn mannau gwyrdd ar hyd a lled y DU.

“Mae ein data hefyd yn dangos bod pobl wedi gallu cysylltu â rhwydweithiau 4G cyflym y mwyafrif helaeth o’r amser.”

Mae cyngor ar wella signal eich ffôn symudol ar gael ar wefan Ofcom.