Band eang gwibgyswllt nawr ar gael i'r rhan fwyaf o'r eiddo yn y DU

02 Mai 2019

Mae dros hanner o gartrefi a busnesau yn y DU yn gallu cael mynediad i fand eang gwibgyswllt erbyn hyn, yn ôl data diweddaraf Ofcom sy’n bwrw golwg ar argaeledd gwasanaethau band eang a symudol.

Mae ein hadroddiad Cysylltu'r Gwledydd yn rhoi cipolwg ar y cynnydd tuag at ddarparu band eang a symudol gwell i bobl, lle bynnag y maen nhw yn y DU.

Mae’r diweddariad diweddaraf, sy’n defnyddio data o Ionawr 2019, yn dangos gwelliannau yn y ddarpariaeth band eang a symudol.

Argaeledd band eang

Mae band eang gwibgyswllt, sy'n cynnig cyflymder llwytho i lawr o 300Mbit yr eiliad o leiaf, bellach ar gael i'r rhan fwyaf o eiddo yn y DU am y tro cyntaf. Mae hyn wedi cynyddu i 53%, i fyny o 49% ym mis Medi llynedd.

Mae band eang cyflym iawn, sy’n cynnig cyflymder lawrlwytho o 30 Mbit yr eiliad o leiaf, bellach ar gael i 95% o adeiladau’r DU – i fyny o 94% y llynedd.

Mae band eang ffeibr llawn, sy'n defnyddio ceblau ffeibr yr holl ffordd o'r gyfnewidfa i gartrefi pobl, bellach ar gael i 7% o'r eiddo yn y DU, i fyny o 6%.

Yn y cyfamser, mae’r nifer o bobl sy'n methu cael band eang boddhaol -sy'n cynnig cyflymder llwytho i lawr o 10 Mbit yr eiliad o leiaf, a chyflymder llwytho i fyny o 1 Mbit yr eiliad -wedi gostwng draean yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i 619,000, neu 2% o eiddo yn y DU.

Dywedodd Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom:“Am y tro cyntaf, gall y mwyafrif o gartrefi a swyddfeydd gael band eang gwibgyswllt -sy’n galluogi pobl i weithio, ffrydio a siopa ar-lein ar yr un pryd.

“Rydyn ni hefyd wedi gweld gostyngiad o draean yn y nifer o eiddo sy’n methu cael band eang boddhaol yn y flwyddyn ddiwethaf. Rwy’n meddwl bod y cynnydd yn galonogol iawn, ond mae’n hanfodol ein bod ni’n dal ati. Felly rydyn ni’n cydweithio â Llywodraeth y DU ar y gwasanaeth cyffedinol band eang, fydd yn rhoi’r hawl i bawb i ofyn am gysylltiad digonol. Byddwn ni’n cyhoeddi pwy fydd yn darparu’r cynllun yn yr haf.”

Darpariaeth symudol

Mae’r data hefyd yn dangos bod 78% o eiddo’r DU yn gallu cael darpariaeth 4G dan do gan y pedwar rhwydwaith symudol– i fyny o 77% ym mis Medi y llynedd. Yn y cyfamser, mae darpariaeth 4G o’r pedwar darparwr bellach yn 67% yn y DU -i fyny o 66%.

Mae yna ostyngiad wedi bod yn y nifer o fannau sy’n gwbl ‘digyswllt’-nad ydynt yn derbyn darpariaeth o unrhyw rwydwaith-sydd bellach yn cyfri am 8% o’r DU, i lawr o 9%.

Byddwn yn cyhoeddi ein diweddariad nesaf yn yr haf, gyda'r adroddiad blynyddol yn dilyn ar ddiwedd y flwyddyn.