Ofcom yn cyhoeddi diweddariad ar hygyrchedd canllawiau rhaglenni electronig

20 Mai 2021

Heddiw rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol ar hygyrchedd canllawiau rhaglenni electronig (EPG).

Mae EPG yn ganllaw teledu ar y sgrîn sy'n helpu pobl i gynllunio'r hyn y byddant yn ei wylio ac i ddarganfod rhaglenni newydd. Ond gall pobl sydd â namau gweledol eu cael nhw'n anodd neu'n amhosib ei ddefnyddio, gan olygu y cyfyngir yn ddiangen ar eu dewisiadau gwylio ac y gallent golli allan ar ddod o hyd i raglenni.

I helpu pobl sydd â namau ar y golwg i lywio rhwng sianeli teledu'n fwy hwylus, gwnaethom gyflwyno newidiadau i'n cod EPG fel bod nodweddion penodol yn cael eu hymgorffori fel rhai safonol.

  • Testun i leferydd – mae gwybodaeth am sianeli, a'r testun y mae ei angen i lywio, ar gael fel lleferydd.
  • Hidlo ac uwcholeuo – rhestrir rhaglenni sydd â disgrifiadau sain, a'r rhai gydag arwyddo, ar wahân neu maent yn cael eu huwcholeuo.
  • Chwyddo – gall defnyddwyr chwyddo neu ehangu'r wybodaeth ar yr EPG.
  • Cyferbyniad uchel – gall defnyddwyr newid rhwng y wedd ddiofyn a gwedd cyferbyniad uchel.

Ein canfyddiadau

Mae'r adroddiad heddiw yn dangos y cynnwys a wnaed gan bob darparwr EPG wrth weithredu'r nodweddion hyn.

Gwnaethom nodi, er bod pandemig y coronafeirws (Covid-19) wedi effeithio ar ddatblygu cynnyrch, bod rhai darparwyr wedi gwneud cynnydd da wrth wella hygyrchedd eu gwasanaethau. Er hynny, mae gan rai eraill fwy i'w wneud o hyd.

Mae Digital UK wedi datblygu datrysiad sy'n defnyddio EPG a gyrchir trwy sianel ar wahân. Yn ddiweddar mae Sky wedi cyflwyno testun i leferydd, a sgriniau cyferbyniad uchel, ar holl fodelau Sky Q ei flychau pen set. Mae Virgin Media, fodd bynnag, yn dal i aros am gyflwyno'r rhan fwyaf o'r nodweddion ar eu llwyfan cenhedlaeth nesaf.

Rydym yn disgwyl yn awr y bydd darparwyr EPG nad ydynt wedi gweithredu'r nodweddion gofynnol yn llunio cynlluniau pendant i wneud hynny. Rydym hefyd wedi nodi ein disgwyliadau ynglŷn â'r cynnydd rydym yn disgwyl ei weld cyn adroddiad y flwyddyn nesaf.

tabl sy’n dangos nodweddion hygyrchedd canllawiau rhaglen fesul darparwr.