Tâl ‘Roam-further’ Vodafone -cyngor i ddefnyddwyr

12 Rhagfyr 2017

Mae cwsmeriaid sydd wedi canfod eu hunain yn talu mwy yn dilyn cyflwyno tâl ‘Roam-further’ Vodafone wedi cael amser ychwanegol i benderfynu a ydynt eisiau gadael y contract heb gael eu cosbi, yn dilyn ymyrraeth gan Ofcom.

Yn gynharach eleni, cyflwynodd Vodafone dâl crwydrol ar gyfer cwsmeriaid sy’n teithio mewn 60 o wledydd y tu allan i’r UE. Mae hyn yn golygu bod cwsmeriaid sy’n talu’n fisol bellach yn talu ffi unffurf o £5 y diwrnod, os byddant yn defnyddio gwasanaethau crwydrol yn y gwledydd hyn.

Mae rhai cwsmeriaid, yn enwedig y rhai a allai fod yn defnyddio’u ffôn symudol yn anaml pan fyddant dramor yn y gwledydd hyn, yn debygol o gael eu heffeithio gan y tâl ‘Roam-further’ newydd, gan ystyried na chânt anfon negeseuon testun, gwneud galwadau na defnyddio data ar sail ‘talu yn ôl defnydd’.

Rhwng Ebrill a Mai 2017, anfonodd Vodafone negeseuon testun at bob cwsmer yn rhoi gwybod iddynt am y newid i’w contractau o ganlyniad i’r tâl ‘Roam-further’.

Ar gyfer grŵp o gwsmeriaid yr ystyriai Vodafone fyddai dan anfantais benodol o ganlyniad i’r tâl crwydrol newydd, yr oedd y neges destun yn cynnwys dolen at ei wefan a oedd yn eu hysbysu o’u hawliau i adael eu contractau heb gael eu cosbi.

Yn dilyn cwynion gan gwsmeriaid Vodafone, cododd Ofcom bryderon gyda Vodafone ynghylch eglurder y neges destun honno, gan gwestiynu a oedd wedi cael ei hanfon at yr holl gwsmeriaid a oedd yn cael eu heffeithio.

Yn dilyn cwynion gan gwsmeriaid Vodafone, cododd Ofcom bryderon gyda Vodafone ynghylch eglurder y neges destun honno, gan gwestiynu a oedd wedi cael ei hanfon at yr holl gwsmeriaid a oedd yn cael eu heffeithio.

Mewn ymateb i’n pryderon, gwnaeth Vodafone y canlynol:

  • anfon neges destun arall at y cwsmeriaid y cysylltwyd â hwy’n wreiddiol, ac at gwsmeriaid ychwanegol  a allai fod wedi cael eu heffeithio hefyd.  Yr oedd y neges destun hon yn hysbysu cwsmeriaid yn glir o’u hawliau ac yn rhoi 30 diwrnod iddynt adael eu contract heb eu cosbi pe byddent yn dewis gwneud hynny;
  • ymrwymo i wneud ad-daliad i gwsmeriaid a oedd wedi cwyno am gael eu gadael ar eu colled oherwydd y tâl ‘Roam-further’; a
  • diweddaru ei ganllawiau a’i brosesau i sicrhau y gall asesu’n well pa gwsmeriaid sy’n debygol o brofi niwed oherwydd newidiadau i delerau contractau, a gwella’r ffordd y mae’n hysbysu cwsmeriaid am newidiadau i gontractau a’u hawl hwy i adael heb gael eu cosbi.

Dylai cwsmeriaid sy’n bryderus eu bod hwythau hefyd wedi cael eu heffeithio gan dâl ‘Roam-further’ gysylltu â Vodafone. 

Rheolau Ofcom ar ddiwygio contractau

Mae Ofcom yn bryderus nad oedd Vodafone wedi cydymffurfio’n llwyr â’n rheolau sy’n ei gwneud yn ofynnol rhoi rhybudd o 30 diwrnod i gwsmeriaid o unrhyw newidiadau i gontractau sy’n debygol o achosi ‘niwed sylweddol’ a chaniatáu iddynt adael eu contract heb gael eu cosbi.

Rydym hefyd wedi darparu arweiniad ynghylch y rheol hon sy’n datgan yn glir y dylai darparwyr sicrhau y darperir gwybodaeth am yr hawl i adael contract ym mhrif gorff y neges destun neu e-bost, yn hytrach na thrwy ddolen at dudalen we ar wahân.

Os oes gan ddefnyddwyr gŵyn am newidiadau i'w contract, dylent gysylltu â’r darparwr yn y lle cyntaf. I gael rhagor o fanylion, gweler ein tudalen cysylltiadau.