Amddiffyn eich hawl i fudo rhifau ffôn

30 Tachwedd 2018

Mae gan bobl a busnesau yr hawl, drwy gyfraith, i gadw eu rhifau ffôn, boed pwy bynnag maen nhw’n ei ddewis fel cwmni ffôn. Mae rheolau Ofcom yn golygu bod yn rhaid i holl ddarparwyr telathrebu rhoi hawl i gwsmeriaid fynd â’u rhifau ffôn gyda nhw pan fyddan nhw’n newid rhwng darparwyr. Enw’r broses yma yw ‘mudo rhifau’.

Maen nhw'n rheolau pwysig am eu bod yn amddiffyn pobl rhag anghyfleustra a chost gorfod newid eu rhifau ffôn. Mae’n bwysig iawn i fusnesau, a allai wynebu costau sylweddol a phroblemau brand neu argaeledd os fyddai’n rhaid iddyn nhw newid eu rhif. Gallai hyn olygu gorfod newid deunydd marchnata, i’r posiblrwydd o golli busnes cwsmeriaid sy’n ceisio eu galw ar eu hen rif ffôn.

Mae ein rheolau yn ei gwneud hi’n haws i bobl i newid, sy’n sicrhau cystadleuaeth iach rhwng darparwyr ffôn. Os ydy cwsmer yn cael problem wrth fudo eu rhif, gallai hyn achosi iddynt beidio newid darparwr yn y dyfodol, a allai niweidio cystadleuaeth.

Felly, mae’n bwysig bod cwmnïau ffôn yn deall nad ydyn nhw’n gallu rhwystro cwsmeriaid rhag gadw eu rhifau ffôn wrth newid rhif. Dylen nhw wybod os maen nhw’n gwneud hynny, byddwn yn gweithredu’n gadarn yn eu herbyn.

Gweithredu

Heddiw, rydyn wedi rhoi dirwy i ddarparwr telathrebu o'r enw Cloud M o £50,000 am dorri’r rheolau sy’n rhoi hawl i gwsmeriaid fynd â’u rhifau ffôn gyda nhw pan fyddan nhw’n newid rhwng darparwyr.

Mae’n rhaid i gwmnïau telathrebu roi iawndal i gwsmeriaid os ydyn nhw’n torri rheolau mudo. Nid oedd Cloud M wedi gwneud hyn, felly yn ychwanegol at y ddirwy o £50k rydyn ni hefyd yn gorfodi’r cwmni i dalu £1,000 mewn iawndal i’r cwsmer.

Mewn achos tebyg, yn gynharach eleni, fe wnaethon ni godi dirwy o £20,000 ar ddarparwr ffôn arall o’r enw Gateway Telecom am dorri ein rheolau a bu’n rhaid iddo dalu iawndal o £1,000 hefyd.

Nid yw’r rhain yn gwmnîau telathrebu mawr, felly roedd rhain yn ddirwyon sylweddol. Mae ein neges yn glir i’r diwydiant cyfan -nid oes neb yn gallu gweithredu’n anghyfreithlon.

Ond nid ydyn ni’n aros am broblemau i godi cyn i ni weithredu. Rydyn ni wedi rhoi’r diwydiant telathrebu ar rybudd, ac wedi dweud wrthyn nhw i ddatblygu proses i rwystro ymdrechion i flocio neu i rwystro defnyddwyr rhag fynd â’r rhif gyda nhw.