Ofcom yn cadarnhau ei gynllun gwaith ar gyfer 2019/20

25 Mawrth 2019

Heddiw cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20 sy’n nodi ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Nod Ofcom yw sicrhau bod cyfathrebiadau yn gweithio i bawb.

I’n helpu i gyflawni hyn mae ein blaenoriaethau ar gyfer 2019/20 yn cynnwys y canlynol:

  • darpariaeth symudol a band eang gwell - lle bynnag rydych chi;
  • tegwch i gwsmeriaid;
  • cefnogi darlledu yn y DU; a
  • codi ymwybyddiaeth o fathau o niwed ar-lein;

Lluniwyd y Cynllun Blynyddol ar ôl ymgynghori ag ystod eang o sefydliadau a’r cyhoedd ac rydyn ni’n cynnal digwyddiadau a gynhaliwyd ym mhob un o bedair gwlad y DU.   Mae’r cynllun yn cynnwys ein holl brosiectau arfaethedig ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Darpariaeth band eang a symudol gwell – lle bynnag rydych chi

Mae bod wedi'ch cysylltu – boed hynny gartref, yn y gwaith, neu ar y ffordd – yn dod yn fwyfwy hanfodol i fywyd yn y byd modern. Ein blaenoriaeth yw helpu i sicrhau bod pawb, ym mhob rhan o'r DU, yn gallu mwynhau manteision gwasanaethau ffôn symudol a band eang gwell.

Byddwn yn helpu'r rheini sydd ddim yn gallu cael band eang derbyniol, drwy benodi un cwmni neu fwy i ddarparu gwasanaeth band eang cyffredinol arfaethedig y Llywodraeth Brydeinig. Byddwn yn parhau i gefnogi buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffibr drwy agor mynediad i rwydwaith polion telegraff a phibellau tanddaearol BT.  Bydd hyn yn ei gwneud yn rhatach, yn gynt ac yn haws i gystadleuwyr greu eu rhwydweithiau eu hunain.

Rydym am weld cymunedau cefn gwlad yn cael yr un fath o ddarpariaeth symudol ag y mae pobl mewn trefi a dinasoedd yn ei disgwyl. Er mwyn ein helpu i gyflawni hyn, byddwn yn rhyddhau rhagor o donnau awyr ar ffurf arwerthiant, y gellir eu defnyddio i gynyddu signal symudol mewn ardaloedd gwledig.

Byddwn yn ogystal yn parhau i baratoi ar gyfer lansio 5G y genhedlaeth nesaf o wasanaethau symudol

Tegwch i gwsmeriaid

Yn dilyn amrywiaeth o waith yn y gorffennol i sicrhau bod cwsmeriaid band eang, ffôn a theledu yn cael eu trin yn deg, byddwn yn parhau i gefnogi defnyddwyr. Byddwn yn blaenoriaethu gwaith i sicrhau prisiau tecach a mwy tryloyw, yn enwedig ar gyfer y bobl hynny sy’n talu am eu ffôn ac amser ar yr awyr fel bwndel, neu'r rheini sy'n talu mwy oherwydd statws eu contract.

Byddwn hefyd yn cwblhau ein cynlluniau i gael cwmnïau i ddweud wrth eu cwsmeriaid am y cynnig gorau sydd ganddynt ar gael o ran band eang, llinell sefydlog, teledu drwy dalu neu wasanaeth symudol pan fydd eu contract yn dod i ben, a phob blwyddyn ar ôl hynny os nad ydynt yn newid eu contract.

Yn ogystal, o fis Ebrill ymlaen, byddwn yn cynyddu cyllideb y Panel Defnyddwyr Cyfathrebiadau o 50%.  Mae’r panel yn gweithredu fel llais defnyddwyr yn y sector telegyfathrebiadau a bydd y cynnydd hwn yn ei alluogi i gyflawni mwy o waith ar ran y bobl hyn.

Cefnogi darlledu yn y DU

Rydym am i ddarlledwyr y DU barhau i ffynnu ac i gyflenwi rhaglenni o safon uchel i wylwyr a gwrandawyr.

Bydd ein gwaith yn y cyswllt hwn yn cynnwys adolygiad manwl o iechyd darlledu gwasanaeth cyhoeddus dros y pum mlynedd diwethaf. Yn yr un modd, byddwn hefyd yn edrych tua'r dyfodol, gan ystyried cwestiynau polisi pwysig yng nghanol newidiadau mewn technoleg, yn y gystadleuaeth ac yn ymddygiad y gynulleidfa. Bydd hyn yn cynnwys gwneud yn siŵr bod sianeli gwasanaeth cyhoeddus yn parhau i fod yn hawdd i bobl ddod o hyd iddynt.

Byddwn yn cyhoeddi ein penderfyniad ar ein cynlluniau i gryfhau ein gofynion o ran cynyrchiadau teledu rhanbarthol, ac yn rhoi adroddiad ar ganfyddiadau ein hadolygiad o raglenni newyddion a materion cyfoes y BBC. Byddwn hefyd yn rhoi ystyriaeth yn ddi-oed i unrhyw newidiadau sylweddol i weithgareddau masnachol a gwasanaeth cyhoeddus y BBC.

Codi ymwybyddiaeth o niwed ar-lein

Gwaith Ofcom yw amddiffyn cynulleidfaoedd a’u cadw'n ddiogel, heb ystyried pa sgrin maent yn ei gwylio na pa ddyfais sydd ganddynt yn eu llaw.  Mae gennym ddyletswyddau i hybu llythrennedd yn y cyfryngau, sy’n cynnwys helpu i wella dealltwriaeth feirniadol pobl o'r byd ar-lein, ac rydym yn ehangu ein gwaith yn y maes hwn o dan ein rhaglen Gwneud Synnwyr o'r Cyfryngau.

Bydd hyn yn cynnwys ymchwil newydd i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o fathau penodol o niwed, codi ymwybyddiaeth ohonynt a llywio trafodaethau ynghylch sut y gellid mynd i’r afael â'r rhain. Byddwn hefyd yn cydweithio’n agos â rheoleiddwyr eraill, gartref a thramor, i rannu profiadau ac arferion gorau.

Blaenoriaethau pwysig eraill

Mae ein cynllun gwaith yn cynnwys nifer o flaenoriaethau eraill ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

Byddwn yn parhau i gefnogi defnyddwyr a diwydiant drwy’r broses Brexit ac yn sicrhau ein bod yn barod am amryw o ganlyniadau posibl.

Byddwn yn parhau i gydweithio’n agos â Llywodraeth y DU a'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol i sicrhau bod y rhwydweithiau cyfathrebu y mae pobl a busnesau’n dibynnu arnynt yn parhau i fod yn gadarn.  Bydd hyn yn cynnwys cynnal profion seiliedig ar wybodaeth o'r bygythiadau ac, os oes gwendidau, gweithio gyda’r diwydiant i sicrhau gwelliannau.

Mae Ofcom wedi pennu targedau ymestynnol i'w hun o ran amrywiaeth a chynhwysiant ei weithlu a byddwn yn parhau i roi adroddiadau ar ein cynnydd yn y maes hwn. Byddwn hefyd yn parhau i roi adroddiad bob blwyddyn ar amrywiaeth y bobl sy’n gweithio yn y diwydiant teledu a radio, ac i herio darlledwyr i gynnal eu momentwm wrth fynd i'r afael â thangynrychiolaeth.