Dathlu Diwrnod Radio'r Byd

13 Chwefror 2019

Mae’n Ddiwrnod Radio’r Byd heddiw, sy’n dathlu nerth radio ac sy’n anelu at ddod â darlledwyr o bob cwr o’r byd at ei gilydd i rannu gwybodaeth ac i gysylltu â chynulleidfaoedd newydd -o rwydweithiau mawr i orsafoedd cymunedol bychan.

Fel rheoleiddiwr cyfathrebiadau’r DU, mae gan Ofcom dîm o arbenigwyr radio sydd wedi gwario degawadau yn gweithio mewn gwahanol rolau ar draws y diwydiant.

Dyma rai o'u sylwadau:

"Pan oeddwn yn ifanc, roeddwn yn byw ger llong radio/gorsaf y glannau yn Humber -gallech chi weld y mastiau darlledu o’r ffenestri. O ganlyniad roedd y signalau’n trosglwyddo llais a chod morse i’n hen radio teuluol oedd yn rhyfeddol. Roedd yr iaith ar brydiau yn anaddas ar gyfer clustiau ifanc, ond fe wnes i ddysgu cod morse o’i herwydd.

"Yn fy arddegau, fe wnes i wrando ar lawer o orsafoedd radio answyddogol- -yn eu plith, roedd Radio Caroline, sydd wedi bod yn destun newyddion yn ddiweddar. Gallaf ddweud fy mod i wedi gwrando ar y rhai gwreiddiol -roedd yna long ‘gogleddol’ a ‘deheuol’ ar un adeg gyda’i gilydd a nifer sylweddol o orsafoedd eraill mewn llongau neu hen orsafoedd y glannau.”

- Steve Ripley, uwch arbenigwr darlledu

"Un o fy atgofion radio o fy amser yn yr ysgol oedd pan oeddwn yn gwersyllfa yn yr ardd gyda ffrind un diwrnod glawiog ym mis Awst 1977. Roeddwn yn gwrando ar Radio Luxembourg ar y radio bach pan dywedodd y DJ fod Elvis Presley wedi marw.

“Er ei fod wedi colli poblogrwydd am rai blynyddoedd cyn hynny, roedd yn parhau i fod yn enw mawr -gyda’r rhieni o leiaf -ac roedd yn newyddion mawr ar y pryd!.”

- Peter Madry, pennaeth arbenigol darlledu

"I fi Radio 1 oedd fy hoff orsaf ac yna ar gwrs hyfforddiant yn 1983, Laser 558 oedd yn boblogaidd.

"Drwy’r wythdegau hwyr a’r nawdegau cynnar, fe wnes i wrando ar Big Beat Show Jeff Young a Detholiad arbennig Pete Tong, a nawr dwi’n gwrando ar Annie Mac ar Radio 1 ar nos Wener -ond ar y ffordd adre rwy'n gwrando ar LBC neu Radio 4.”

- Kevin Delaney, cynghorydd polisi

"Yn ystod y 1960gau, y radio oedd y cefndir i ginio’r teulu yn ystod y penwythnosau. Roedd rhaglenni teledu ar gyfer plant yn dod i ben yn gynnar ac nid oeddwn yn gwylio ac yn bwyta ar yr un pryd.

“Bydden ni’n gwrando ar ‘Sing something simple’ gyda Cliff Adams a Jack Emblow (oedd yn chwarae’r accordion) neu Mike Sammes’s Singers, neu’r Swingle Singers -does dim llawer yn cofio nhw nawr, ond rwy’n cofio ymlacio’n braf wrth wrando arnyn nhw ar ddiwedd dydd."

- Cliff Mason, rheolwr polisi sbectrwm

"Fel rydych chi’n disgwyl, mae’r radio wedi bod ac yn parhau i fod yn rhan holl bwysig o fy mywyd i.

“Dwi’n meddwl mod i wedi dotio ar y cyfrwng ers pan oeddwn yn blentyn. Roedd Radio 1 yn boblogaidd iawn yn ein cartref ni. Roedd gan fy mam hen uned ‘hi-fi’ gyda recordiwr casetiau bregus yr arferai ddefnyddio i recordio caneuon o’r radio (ie, rwy’n gwybod fod hynny yn erbyn y rheolau, ond roedd pawb yn gwneud hyn bryd hynny!)

“Dwi’n meddwl bod ganddi dros 100 o gasetiau cyn a) dechreuodd bobl stopio defnyddio casetiau a b) fe wnaeth hi stopio fwynhau cerddoriaeth y siartiau. Fe wnes i ail-gatalogio’r holl dapiau iddi rhai blynyddoedd yn ôl -maent yn cynrychioli hanes clywedol Radio 1 o 1978-88 -er nid yw’r ansawdd yn dda, gyda’r cyflwynwyr yn siarad dros ben dechrau a diwedd y caneuon.

“Wedi i mi adael ysgol, fe wnes i gwrs 'City and Guilds' yn y cyfryngau ochr yn ochr â fy Lefel A ac fe benderfynais i ddilyn gyrfa ym myd radio. Llwyddais i gael gwaith yn un o’r gorsafoedd masnachol lleol, yn helpu gyda gwaith y desg (gwasgu’r botymau ‘hud’ yn y stiwdio), cynhyrchu newyddion ac adroddiadau chwaraeon ac ateb galwadau wrth y gwrandawyr. Mae gwrandawyr radio lleol yn gallu bod yn ddiddorol iawn...

“Doeddwn i ddim yn gwybod bryd hynny y byddai nifer o’r cyflwynwyr yn mynd ymlaen i redeg eu cwmnïau radio eu hunain ac y byddwn yn rheoleiddio eu busnesau!

“Un o’r pethau gwych sy’n rhan o’r swydd rheoleiddio radio yw’r cyfle i siarad gydag amrywiaeth eang o bobl; o brif weithredwyr cwmnïau darlledu masnachol mawr i wirfoddolwyr radio’r ysbytai. Maent oll wrth eu boddau gyda radio fel cyfrwng. Mae pobol yn gwylio mwy o deledu ac mae’n fusnes sy’n llawer mwy wrth gwrs, ond o fy mhrofiad i mae pobl yn dotio mwy ar y radio."

- Neil Stock, cyfarwyddwr trwyddedu darlledu