Datganiadau i’r Cyfryngau


Newyddion Diweddaraf

Diwallu anghenion defnyddwyr post mewn oes ddigidol

Mae Ofcom yn galw ar y Post Brenhinol i foderneiddio ei rwydwaith a dod yn fwy effeithlon, er mwyn cynnal y gwasanaeth cyffredinol a dal i fyny â newidiadau yn anghenion defnyddwyr post.

Rhaid i ddarlledwyr edrych y tu hwnt i Lundain a chyrraedd y DU gyfan

Mae Ofcom yn galw ar y diwydiant i adlewyrchu amrywiaeth ehangach o gefndiroedd daearyddol a chymdeithasol.


O:

I:

Sector

Rhanbarth

Cynulleidfa

Sefydliad


Canlyniadau Chwilio

loading icon

Cwmnïau ffôn symudol i gael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau 'wedi cloi' - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

27 Hydref 2020

Bydd cwmnïau ffonau symudol yn cael eu gwahardd rhag gwerthu ffonau sydd ‘wedi cloi’, o dan amrywiaeth o reolau newydd gan Ofcom a fydd yn ei gwneud hi’n haws newid nag erioed.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/mobile-firms-banned-from-selling-locked-handsets

Pobl y DU yn siarad yn hirach yn ystod y cyfnod clo - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Hydref 2020

Roedd yr amser a gafodd ei dreulio ar alwadau symudol wedi codi’n sylweddol eleni, wrth i bobl droi at eu ffonau symudol i gadw mewn cysylltiad ag anwyliaid ac i weithio gartref.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/uk-talks-for-longer-during-lockdown

Datgelu'r gwasanaethau gorau a gwaethaf i gwsmeriaid ym maes telegyfathrebiadau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

21 Awst 2020

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw yn tynnu sylw at ba gwmnïau ffôn a band eang sy’n gosod safon y diwydiant ar gyfer gwasanaeth da i gwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/customer-service-revealed

Ofcom appoints two new members to the Advisory Committee for Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Awst 2020

Ofcom today announced the appointment of two new members of its Advisory Committee for Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/new-members-to-the-acs

Lockdown leads to surge in TV screen time and streaming in Northern Ireland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2020

A surge in screen time during lockdown saw people in Scotland spend nearly six hours a day watching TV and online video services on the TV set, Ofcom has found in its annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/lockdown-leads-to-surge-in-tv-screen-time-and-streaming-in-northern-ireland

Lockdown leads to surge in TV screen time and streaming - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2020

A surge in screen time during lockdown saw UK adults spend 40% of their waking day watching TV and online video services, Ofcom has found in its annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/lockdown-leads-to-surge-in-tv-screen-time-and-streaming

Lockdown leads to surge in TV screen time and streaming in Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2020

A surge in screen time during lockdown saw people in Scotland spend nearly six hours a day watching TV and online video services on the TV set, Ofcom has found in its annual study of the nation’s media habits.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/lockdown-leads-to-surge-in-tv-screen-time-and-streaming-in-scotland

Pobl yng Nghymru yn ffrydio ac yn gwylio llawer mwy o deledu yn ystod y cyfyngiadau symud - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

05 Awst 2020

Yn ei astudiaeth flynyddol o arferion cyfryngau Cymru, mae Ofcom wedi canfod cynnydd mawr yn yr amser a dreulir o flaen y sgrin yn ystod y cyfyngiadau symud, gyda phobl yng Nghymru yn treulio pum awr a hanner y dydd yn gwylio’r teledu a gwasanaethau fideo ar-lein ar y set deledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/lockdown-leads-to-surge-in-tv-screen-time-and-streaming-in-wales

Ofcom yn cadarnhau cynlluniau ar gyfer arwerthiant sbectrwm yn gynnar y flwyddyn nesaf - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Awst 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi cynlluniau i gynnal arwerthiant o donnau awyr pwysig er mwyn helpu i wella band eang symudol a chefnogi cyflwyno 5G.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/plans-for-spectrum-auction

Cwsmeriaid band eang i arbed miliynau yn dilyn adolygiad gan Ofcom - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

28 Gorffennaf 2020

Mae disgwyl i gwsmeriaid band eang sydd y tu allan i gontract elwa o becyn o ymrwymiadau a newidiadau prisio gan eu darparwyr, yn dilyn adolygiad gan Ofcom.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/broadband-customers-to-save-millions

Rhaid trin cwsmeriaid agored i niwed yn deg - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

23 Gorffennaf 2020

Dylai pobl sy’n dioddef problemau ariannol, iechyd neu emosiynol gael eu trin yn deg a chael y gefnogaeth briodol gan ddarparwyr ffôn, band eang a theledu drwy dalu, o dan ganllawiau arferion gorau’r diwydiant a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/vulnerable-customers-must-be-treated-fairly

Ofcom awards three new community radio licences in Northampton - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

22 Gorffennaf 2020

Ofcom has today announced the award of three new community radio licences to serve communities in Northampton.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/new-community-radio-licences-in-northampton

Y Post Brenhinol yn cael dirwy o £1.5m am fethu targed danfon 2018/19 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Gorffennaf 2020

Heddiw mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £1.5m i’r Post Brenhinol am fethu â chyflawni ei darged danfon dosbarth cyntaf rheoleiddiol yn 2018/19.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/royal-mail-fined-for-missing-target

Rheoleiddwyr y DU yn cydweithio i sicrhau bod gwasanaethau ar-lein yn gweithio’n dda i ddefnyddwyr a busnesau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Gorffennaf 2020

Mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA), Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, (ICO) ac Ofcom wedi sefydlu fforwm newydd i helpu i wneud yn siŵr bod gwasanaethau ar-lein yn gweithio’n dda i ddefnyddwyr a busnesau yn y DU.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/regulators-join-forces-to-ensure-online-services-work-for-consumers-and-businesses

Defnydd o'r rhyngrwyd yn y DU yn uwch nag erioed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Mehefin 2020

Erbyn hyn, mae oedolion yn y DU yn treulio dros chwarter o'u horiau effro ar-lein – y lefelau uchaf erioed – gyda gwasanaethau fel TikTok a Zoom yn tyfu'n eithriadol, yn ôl astudiaeth ddiweddaraf Ofcom i fywydau ar-lein y wlad.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/uk-internet-use-surges

Polly Weitzman, Cwnsler Cyffredinol Ofcom, yn gadael ei swydd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

01 Mehefin 2020

Cyhoeddodd Ofcom heddiw fod Polly Weitzman, Cwnsler Cyffredinol Ofcom, wedi penderfynu gadael ei swydd.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/polly-weitzman-to-move-on

New Board appointment for Channel 4 - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Mai 2020

Ofcom has today announced the appointment of a new non-executive director to the Board of Channel 4.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/channel4-board-appointment

Ofcom yn penodi Alison Marsden yn Gyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a Gorfodi - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

18 Mai 2020

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Alison Marsden wedi cael ei phenodi yn Gyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a Gorfodi.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/ofcom-appoints-alison-marsden

Jonathan Oxley yn camu i lawr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mai 2020

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi y bydd Jonathan Oxley, Cyfarwyddwr y Grŵp Cystadleuaeth ac Aelod o’r Bwrdd, wedi penderfynu camu i lawr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/jonathan-oxley-to-step-down

Rhwydweithiau band eang yn gadarn yn ystod y pandemig - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

13 Mai 2020

Gan fwyaf roedd cyflymderau band eang cyfartalog yn y DU wedi aros yn sefydlog yn ystod y cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws – er gwaethaf y cynnydd yn y galw oherwydd gweithio gartref, gwersi ar-lein a ffrydio teledu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2020/broadband-networks-during-pandemic