Datganiadau i’r Cyfryngau


Latest news

Rem Noormohamed yn cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Rem Noormohamed wedi cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru.

Sharon White i gamu i lawr fel Prif Weithredwr Ofcom

Mae Bwrdd Ofcom wedi cyhoeddi heddiw y bydd Sharon White yn camu i lawr fel Prif Weithredwr.


Dyddiadau:

O:

I:

Dewisiadau hidlo:

Sector
Rhanbarth
Cynulleidfa
Sefydliad

Canlyniadau Chwilio

loading icon

Ofcom yn amlinellu cynlluniau i reoleiddio perfformiad y BBC - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Mehefin 2019

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2017/Regulating-the-BBC-performance

Cael gwared ar arferion annheg mewn telegyfathrebiadau a theledu - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Mehefin 2019

Canllawiau newydd sydd wedi cael eu cyhoeddi heddiw i gwmnïau band eang, ffôn a theledu drwy dalu, yn nodi sut mae Ofcom yn bwriadu rhoi diwedd ar arferion annheg

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/stamping-out-unfair-practices-in-telecoms-and-tv

Rem Noormohamed yn cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

10 Mehefin 2019

Mae Ofcom wedi cyhoeddi heddiw bod Rem Noormohamed wedi cael ei benodi i Bwyllgor Cynghori Cymru.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/rem-noormohamed-appointed-advisory-committee-for-wales

Sharon White i gamu i lawr fel Prif Weithredwr Ofcom - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

06 Mehefin 2019

Mae Bwrdd Ofcom wedi cyhoeddi heddiw y bydd Sharon White yn camu i lawr fel Prif Weithredwr.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/sharon-white-steps-down-as-ofcom-chief-executive

Rhwyd ddiogelwch band eang newydd bron â chyrraedd - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

06 Mehefin 2019

Bydd gan bawb yn y DU hawl gyfreithiol i ofyn am gysylltiad band eang teilwng a fforddiadwy o fis Mawrth y flwyddyn nesaf ymlaen, mae Ofcom wedi cadarnhau.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/countdown-new-broadband-safety-net

Cwmnïau mwyaf Prydain ar gyfer band eang a ffonau yn rhoi tegwch yn gyntaf - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

03 Mehefin 2019

Mae cwmnïau mwyaf y DU ar gyfer band eang, ffôn a theledu-drwy-dalu wedi ymrwymo i sicrhau bod tegwch yn ganolog i'w busnesau, ar ôl cytuno i gyflawni ymrwymiadau newydd Ofcom ar gyfer Tegwch i Gwsmeriaid

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/broadband-and-phone-firms-put-fairness-first

Datgelu profiadau pobl ar-lein - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

29 Mai 2019

Mae gwaith ymchwil newydd yn awgrymu bod defnyddwyr y rhyngrwyd yn y DU yn fwy a mwy pryderus am fod ar-lein, wrth i tua phedwar o bob pump fynegi pryderon.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/peoples-online-experiences-revealed

Rheolau pellach gan Ofcom i gefnogi buddsoddiad mewn ffeibr - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

24 Mai 2019

Yn dilyn penderfyniadau drafft a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom, bydd cwmnïau sy’n gosod ceblau ffeibr cyflymder uchel ar gyfer rhwydweithiau band eang a symudol yn elwa o well mynediad at bolion telegraff a thwneli tanddaearol Openreach.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/further-ofcom-rules-to-support-fibre-investment

Latest telecoms and pay-TV complaints revealed - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Mai 2019

Ofcom has today published the latest league tables on the complaints it receives about the UK’s major providers of telecoms and pay-TV services.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/telecoms-pay-tv-complaints-q3-2018

Datgelu’r cwynion diweddaraf am delegyfathrebiadau a theledu drwy dalu - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Mai 2019

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi'r tablau cynghrair diweddaraf am y cwynion rydym yn eu derbyn am brif gwmnïau’r DU ar gyfer ffôn cartref, band eang, ffôn symudol a theledu drwy dalu.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/telecoms-pay-tv-complaints-q4-2018

Gwybodaeth glir, onest cyn i chi brynu band eang - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Mai 2019

Rhaid i’r rhai sy’n siopa am fand eang gael gwybod pa mor gyflym fydd eu gwasanaeth newydd, cyn iddyn nhw ymrwymo i gontract, dan fesurau gwarchod newydd Ofcom o yfory (1 Mawrth) ymlaen.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/clear-information-before-buy-broadband

Ydy rhifau ffôn yn dal yn bwysig? - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Mai 2019

Mae pobl Prydain wedi haneru’r amser maen nhw’n ei dreulio ar eu ffonau llinell dir - ond yn defnyddio deg gwaith yn fwy o ddata symudol nag oedden nhw chwe blynedd yn ôl, wrth i ymchwil newydd ddangos y newid mewn agweddau tuag at y rhif ffôn traddodiadol.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/ringing-changes-do-phone-numbers-still-matter

Datgelu'r gwasanaethau gorau a gwaethaf i gwsmeriaid ym maes telegyfathrebiadau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

17 Mai 2019

Mae Ofcom wedi datgelu heddiw pa gwmnïau ffon a band eang sy'n cael y sgoriau bodlonrwydd gorau a gwaethaf gan eu cwsmeriaid.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/best-and-worst-telecoms-customer-service-revealed

Datganiad Ofcom ynglŷn â gofalu am gyfranogwyr rhaglenni teledu - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

15 Mai 2019

It’s vital that people taking part in reality and factual shows are properly looked after. We’re examining whether more can be done to safeguard the welfare of those people.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/ofcom-statement-on-care-of-programme-participants

Rhaid i gwmnïau band eang, ffôn a theledu drwy dalu roi gwybod i gwsmeriaid am eu cynigion gorau - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

15 Mai 2019

Rhaid i gwsmeriaid band eang, ffôn a theledu gael gwybod pa bryd mae eu contract yn dod i ben, a rhaid iddynt gael gweld beth yw’r bargeinion gorau sydd ar gael, o dan reolau newydd a gyhoeddwyd gan Ofcom heddiw.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/firms-must-tell-customers-about-best-deals

Marion Sinclair appointed to MG ALBA board - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Mai 2019

Ofcom has today announced the appointment of Marion Sinclair to the board of MG ALBA, the body responsible for ensuring that high-quality television programmes in Gaelic are made available to people in Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/marion-sinclair-appointed-to-mg-alba-board

Hwb i gyflymderau band eang cartrefi yn y DU - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

08 Mai 2019

Mae cartrefi yn y DU yn manteisio ar ryngrwyd cyflymach, mwy dibynadwy wrth i ymchwil Ofcom ddatgelu bod cyflymderau cyfartalog band eang wedi cynyddu bron 20% yn y flwyddyn ddiwethaf.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/broadband-speeds-boost-for-uk-homes

Ofcom appoints two new members to the Advisory Committee for Scotland - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

02 Mai 2019

Ofcom today announced the appointment of two new members of its Advisory Committee for Scotland.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/two-new-members-advisory-committee-for-scotland

Gallai hanner yr holl gartrefi gyflymu eu band eang - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

02 Mai 2019

Gallai hanner yr holl gartrefi ym Mhrydain symud i fand eang cyflymach heddiw, meddai Ofcom wrth iddo ddatgan cyfres o gamau i ddiogelu cwsmeriaid band eang ffyddlon a helpu pobl i gael bargen well.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/half-of-homes-could-boost-their-broadband

Penodi David Jones yn aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru - Ofcom

 • Datganiad i’r wasg

09 Ebrill 2019

Heddiw, gwelwyd Gweinidogion Cymru yn penodi David Jones yn Aelod cyntaf o Fwrdd Ofcom ar ran Cymru.

https://www.ofcom.org.uk/cymru/about-ofcom/latest/media/media-releases/2019/david-jones-appointed-first-ofcom-board-member-for-wales