Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rheolau ar gyfer cynnwys cynhyrchion ar y teledu ac ar gyfer cyfeiriadau y telir amdanynt at frandiau a chynhyrchion ar y radio

20 Rhagfyr 2010

20 December 2010

Cadarnhaodd Ofcom heddiw y bydd cynnwys cynhyrchion yn cael ei ganiatáu ar raglenni teledu'r DU am y tro cyntaf. O 28 Chwefror 2011 ymlaen, caniateir cyfeiriadau y telir amdanynt at gynhyrchion a gwasanaethau mewn rhaglenni.

Er mwyn caniatáu hyn, mae Ofcom wedi cyhoeddi’r rheolau’n ymwneud â chynnwys cynhyrchion, yn cynnwys beth all ac na all gael ei ddangos. Hefyd, mae Ofcom wedi llacio'r rheolau cysylltiedig â chyfeiriadau y telir amdanynt at frandiau a chynhyrchion ar raglenni ar y radio.

Bydd y ddwy gyfres o reolau’n galluogi i ddarlledwyr masnachol sicrhau ffynonellau refeniw newydd ond hefyd, ar yr un pryd, yn sicrhau bod y cynulleidfaoedd yn cael eu gwarchod yn ofalus.

Mae’r rheolau'n cynnwys:

cyfyngiadau ar y mathau o gynhyrchion y gellir eu cynnwys;
cyfyngiadau ar y mathau o raglenni y gellir cynnwys cynhyrchion ynddynt; a hefyd
cyfyngiadau ar y modd y gellir dangos a chyfeirio at gynhyrchion mewn rhaglenni.

Mae’r rheolau teledu'n adlewyrchu deddfwriaeth newydd y DU. Digwyddodd hyn yn sgil penderfyniad y Llywodraeth yn gynharach eleni i ganiatáu i gynhyrchion gael eu cynnwys mewn rhaglenni teledu yn y DU, o ganlyniad i newidiadau i ddeddfwriaeth ddarlledu Ewrop.

Ar gyfer y radio, mae Ofcom wedi adolygu'r rheolau ar gyfer cyfeiriadau y telir amdanynt at gynhyrchion a gwasanaethau mewn rhaglenni. Mae'r rheolau newydd, sy'n dod i rym heddiw, yn gwarchod y gwrandawyr drwy sicrhau bod unrhyw drefniadau masnachol sy'n arwain at gyfeiriadau ar-yr-awyr at gynhyrchion neu frandiau’n cael eu mynegi'n glir i'r gynulleidfa.

Bydd y rheolau adolygedig ar gyfer y teledu a'r radio'n cael eu cynnwys yn eu hadrannau eu hunain yng Nghôd Darlledu Ofcom, y llyfr rheolau ar gyfer y diwydiant darlledu. Hyd at 28 Chwefror 2010, mae cynnwys cynhyrchion ar y teledu wedi’i wahardd o hyd yn yr holl raglenni a gynhyrchir yn y DU.

Cynnwys cynhyrchion ar y teledu

Mae cynnwys cynhyrchion yn golygu talu am gynnwys cynhyrchion, gwasanaethau a nodau masnachu ar raglenni teledu.

Ble gellir dangos cynhyrchion

Caniateir cynnwys cynhyrchion mewn ffilmiau (yn cynnwys dramâu a rhaglenni dogfen), cyfresi teledu (yn cynnwys operâu sebon), sioeau adloniant a rhaglenni chwaraeon ond byddant wedi'u gwahardd o'r holl raglenni plant a newyddion ac o'r holl raglenni materion cyfoes, materion defnyddwyr a chrefyddol a gynhyrchir yn y DU.

Cyfyngiadau ar gynnwys cynhyrchion

Mae cynnwys cynhyrchion fel tybaco, alcohol, gamblo, bwydydd neu ddiodydd uchel mewn braster, halen neu siwgr, meddyginiaethau a llefrith babanod wedi'i wahardd gan ddeddfwriaeth y DU. Hefyd, gwaharddodd Ofcom yr hawl i dalu am gynnwys cynhyrchion a gwasanaethau na ellir eu hysbysebu ar y teledu, fel arfau neu asiantaethau hebrwng. Adlewyrchir yr holl waharddiadau hyn yn rheolau newydd Ofcom.

Mae’r rheolau'n datgan na ddylai cynnwys cynhyrchion amharu ar annibyniaeth olygyddol darlledwyr ac mae’n rhaid gallu eu cyfiawnhau’n olygyddol bob amser. Mae hyn yn golygu na ellir creu nac ystumio rhaglenni fel eu bod yn dod yn gyfryngau at ddiben rhoi sylw i gynnwys cynhyrchion.

Hefyd, mae deddfwriaeth Ewropeaidd a'r DU yn datgan na ellir hybu na chymeradwyo cynhyrchion a gwasanaethau a gynhwysir, na rhoi sylw iddynt mewn ffordd amlwg, ddiangen mewn rhaglenni.

Tynnu sylw clir at gynnwys cynhyrchion

Wedi cyflwyno rheolau newydd ar gyfer cynnwys cynhyrchion ar y teledu, bydd y gwylwyr yn gweld logo cynnwys cynhyrchion newydd ar eu sgrin.

Mae'n rhaid i'r logo, y bydd Ofcom yn ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd, ymddangos am leiafswm o dair eiliad ar ddechrau a diwedd rhaglenni, fel bod y gwylwyr yn gwybod pa raglenni a gynhyrchir yn y DU sy'n cynnwys cynhyrchion. Hefyd, mae'n rhaid i'r logo ymddangos wrth i'r rhaglen ddod yn ei hôl wedi unrhyw egwyl ar gyfer hysbysebion.

Bydd y gorsafoedd teledu masnachol sy'n bwriadu darlledu rhaglenni sy'n cynnwys cynhyrchion yn lansio ymgyrch ymwybyddiaeth ar gyfer y cynulleidfaoedd yn y Flwyddyn Newydd. Bydd Ofcom yn goruchwylio hyn. Bydd yn cynnwys slotiau gwybodaeth byrion yn ystod egwyliau hysbysebu rhaglenni poblogaidd.

Nawdd i deledu

Mae cyflwyno cynnwys cynhyrchion hefyd wedi rhoi cyfle i Ofcom lacio ychydig ar y rheolau ar gyfer nawdd i deledu. Mae hyn yn golygu y bydd noddwyr yn gallu cynnwys eu cynnyrch yn y rhaglenni maent yn eu noddi a bydd logos y noddwyr yn cael ymddangos fel cydnabyddiaeth noddi fer yn ystod y rhaglenni.

Cyfeiriadau masnachol ar y radio

Daw'r rheolau newydd ar gyfer y radio i rym heddiw. O'r blaen, yr unig gyfeiriadau masnachol a ganiatawyd oedd cydnabyddiaeth noddi bob ochr i raglenni, a'r hysbysebion a ddarlledwyd yn ystod egwyliau masnachol. Bydd y rheolau newydd yn caniatáu i gyfeiriadau masnachol gael eu hintegreiddio yn y rhaglenni. Fodd bynnag, bydd raid i'r darlledwyr sicrhau bod y gwrandawyr yn ymwybodol bob amser pan fo unrhyw hyrwyddo wedi’i dalu amdano.
Fodd bynnag, bydd gwaharddiad o hyd ar gyfeiriadau y telir amdanynt at frandiau a chynhyrchion ar raglenni newyddion a rhaglenni plant.

Gellir cael hyd i'r dogfennau llawn yma:

Adolygiad y Côd Darlledu - Cyfeiriadau masnachol mewn rhaglenni teledu - datganiad:
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/bcrtv2010/statement/

Adolygiad y Côd Darlledu - Cyfathrebu masnachol mewn rhaglenni ar y radio - datganiad:
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/bcrradio2010/statement/