Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhaglen waith ddrafft ar gyfer 2011/1

07 Ionawr 2011

07 January 2011

Cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol 2011/12 drafft heddiw ar gyfer ymgynghoriad.

Gwneud mwy am lai

Yn ystod 2011/12 bydd Ofcom yn ysgwyddo cyfrifoldebau newydd fel y cânt eu diffinio gan y Senedd. Ond bydd Ofcom yn anelu at gwrdd â’i hamcanion am lai sylweddol o arian fel rhan o’r lleihad cyffredinol mewn gwariant cyhoeddus.

Mae hyn yn dilyn adolygiad mawr o wariant Ofcom a fydd yn cyflawni arbediad o 28.2 y cant ar ei gap cyllido presennol dros gyfnod o bedair blynedd, gyda'r rhan fwyaf o'r arbedion yn cael eu cyflawni yn ystod 2011/12.

Mae’r arbedion mawr yma yn bosib o ganlyniad i newidiadau deddfwriaethol, arbedion yng nghostau gweinyddiaeth a chostau cyffredinol a newidiadau yn yr ymagwedd i reoleiddio mewn rhai meysydd allweddol. Bydd y newidiadau yma yn destun ymgynghoriad pan mae’n briodol.

Mae Ofcom yn credu - yn sgil y newidiadau yma sydd wedi bod yn destun cynllunio a pharatoi dros gyfnod o fwy ‘na chwe mis - y gall cwrdd â’i flaenoriaethau a’i ddyletswyddau â chostau lleihaol.

Y blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn

Dyma flaenoriaethau arfaethedig Ofcom:

1)    Hybu cystadleuaeth effeithiol a chynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys sicrhau cystadleuaeth deg ac effeithiol wrth ddarparu gwasanaethau teledu drwy dalu a hybu cystadleuaeth a buddsoddiad mewn band eang cyflym iawn.

2)    Hybu defnyddio asedau cyhoeddus yn effeithlon. Mae hyn yn cynnwys rhyddhau rhannau pwysig o sbectrwm a diogelu'r amleddau angenrheidiol ar gyfer Gemau Olympaidd a Pharalympaidd 2012 Llundain.

3)    Helpu marchnadoedd cyfathrebiadau i weithio i ddefnyddwyr. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod darparwyr gwasanaethau cyfathrebu yn darparu gwybodaeth glir er mwyn i gwsmeriaid band eang allu gwneud dewisiadau ar sail gwybodaeth ac er mwyn galluogi defnyddwyr i newid darparwyr yn hawdd.

4)    Darparu sicrwydd priodol i gynulleidfaoedd ynghylch safonau. Mae hyn yn cynnwys symleiddio'r gweithdrefnau safonau darlledu ac ystyried dulliau rheoleiddio newydd o ran rheoleiddio cynnwys.

5)    Cyfrannu at a gweithredu polisi cyhoeddus a ddiffinnir gan y Senedd. Mae hyn yn cynnwys paratoi ar gyfer bod yn gyfrifol am reoleiddio'r gwasanaeth post, gweithredu'r darpariaethau sy'n ymwneud â thorri hawlfraint ar-lein a pharatoi i adrodd i'r Llywodraeth am y trefniadau trwyddedu ar gyfer Sianel 3 a 5 pan ddaw'r trwyddedau cyfredol i ben yn 2014.

Y camau nesaf

Mae'r Cynllun Blynyddol drafft ar gael yma: [add web link]. Daw'r ymgynghoriad i ben ar 1 Mawrth 2011.

Bydd Ofcom yn cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol ddiwedd mis Mawrth ynghyd â manylion ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol.