Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhaglen waith ddrafft Ofcom ar gyfer 2013/14

19 Rhagfyr 2012

19 December 2012

Cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol drafft ar gyfer 2013/14 heddiw er mwyn ymgynghori arno. Mae'r cynllun yn amlinellu ei strategaeth a'i raglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.Cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol drafft ar gyfer 2013/14 heddiw er mwyn ymgynghori arno. Mae'r cynllun yn amlinellu ei strategaeth a'i raglen waith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Dyma flaenoriaethau arfaethedig Ofcom ar gyfer y 12 mis:

  1. Hybu cystadleuaeth effeithiol a dewisiadau ar sail gwybodaeth. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau cystadleuaeth a buddsoddiad effeithiol mewn band eang presennol a chyflym, a hybu dewis i ddefnyddwyr drwy ddarparu gwybodaeth glir a phrosesau effeithlon i newid rhwng darparwyr.
  2. Sicrhau bod sbectrwm yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau. Bydd Ofcom yn gweithredu strategaeth ar gyfer posibilrwydd rhyddhau sbectrwm yn y dyfodol ar gyfer band eang symudol, er mwyn diwallu'r twf yng ngalw defnyddwyr am ddata – yn ogystal â chlirio a rhyddhau bandiau sbectrwm eraill.
  3. Hybu cyfleoedd i gymryd rhan. Er mwyn i ddefnyddwyr a dinasyddion allu manteisio ar wasanaethau cyfathrebu, mae angen iddynt allu cael gafael arnynt a'u defnyddio'n effeithlon. Bydd gwaith Ofcom yn y maes hwn yn cynnwys sicrhau'r gwasanaeth post cyffredinol a gweithio ar y cyd â Llywodraeth a'r diwydiant ar argaeledd band eang cyflym.
  4. Amddiffyn defnyddwyr rhag niwed. Bydd Ofcom yn datblygu ac yn gorfodi polisi amddiffyn defnyddwyr ar ystod o faterion. Bydd hyn yn cynnwys diwygio rhifau heb fod yn rhai daearyddol i sicrhau tryloywder prisiau ac ystyried materion fel codi prisiau ar ganol contract.
  5. Cynnal hyder y gynulleidfa mewn cynnwys darlledu. Bydd hyn yn golygu ail-drwyddedu darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus i sicrhau bod darlledu gwasanaeth cyhoeddus o ansawdd uchel yn dal i gael ei ddarparu'n eang.
  6. Cyfrannu at bolisi cyhoeddus a ddiffinnir gan y Senedd, a'i weithredu. Mae gan Ofcom swyddogaeth i gefnogi datblygu polisi cyhoeddus ehangach mewn perthynas â materion sy'n ymwneud â chyfathrebu. Mae enghreifftiau presennol yn cynnwys gwaith Ofcom i weithredu mesurau sydd wedi'u hanelu at leihau achosion o dorri hawlfraint ar-lein, dan ddyletswyddau sydd wedi cael eu creu gan Ddeddf yr Economi Ddigidol 2010, a chynnal adolygiad o ddarlledu gwasanaeth cyhoeddus.

Darparu gwerth am arian

Fel rhan o Adolygiad o Wariant y Trysorlys 2010, a oedd yn pennu cyllidebau sector cyhoeddus hyd at 2014-15, mae Ofcom wedi ymateb i'r sialensiau ehangach sy'n wynebu gwariant cyhoeddus. Mae hyn wedi golygu sicrhau bod Ofcom yn rheoleiddio'n effeithiol ac mewn ffordd wedi'i thargedu er budd dinasyddion a defnyddwyr, ar yr un pryd â chynnal gwerth am arian i'w randdeiliaid.

Roedd Prosiect Adolygiad o Wariant Ofcom wedi cynhyrchu mesurau i alluogi'r sefydliad i gyflawni ei holl ymrwymiadau (heb gynnwys y cylch gwaith newydd i reoleiddio'r gwasanaeth post) gan dargedu gostyngiad termau real o 28.2% yn y gyllideb dros bedair blynedd, fel y cytunwyd gyda Thrysorlys EM.

Mae Ofcom ar y trywydd iawn i gyrraedd ei darged, ac mae wedi arbed 22.8% hyd yn hyn. Mae llai o gostau staff yn un ffactor: dros gyfnod o bum mlynedd, disgwylir y bydd gan Ofcom oddeutu 170 yn llai o staff cyfwerth ag amser llawn erbyn 2014/15, heb gynnwys unrhyw ychwanegiadau o ganlyniad i reoleiddio'r gwasanaethau post.

Yn ogystal â'r arbedion sydd wedi'u targedu, dros y flwyddyn ariannol nesaf bydd Ofcom yn parhau i weithio gyda rheoleiddwyr eraill i rannu'r arfer gorau a lleihau costau pan fo'n bosibl.

Y camau nesaf

Mae Cynllun Blynyddol drafft Ofcom ar gyfer 2013/14 ar gael yma. Daw'r ymgynghoriad ar y cynllun i ben ar 22 Chwefror 2013.

Mae Ofcom yn cynnal digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus ar ei Gynllun Blynyddol drafft yn y Gwledydd. Ym mis Mawrth 2013, bydd Ofcom yn cyhoeddi ei Gynllun Blynyddol cyflawn, ynghyd â manylion ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol newydd.