Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom yn datgelu cynlluniau i gynnal arwerthiant 4G o'r tonfeddi

24 Gorffennaf 2012

24 July 2012

  • Bydd 80% yn fwy o sbectrwm yn cael ei werthu o'i gymharu â 3G
  • Bydd band eang symudol ar gael i o leiaf 98% o'r DU

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom ei fwriad i gynnal yr arwerthiant mwyaf erioed o sbectrwm ar gyfer gwasanaethau symudol yn y DU cyn diwedd 2012. Bydd hynny'n gosod y seiliau ar gyfer cyflwyno rhwydweithiau 4G y genhedlaeth nesaf dros y flwyddyn nesaf.

Bydd yr arwerthiant yn cynnig yr hyn sy'n cyfateb i dri chwarter y sbectrwm symudol a ddefnyddir heddiw - tua 80% yn fwy nag a ryddhawyd yn yr arwerthiant 3G yn 2000.

Dylai'r cynlluniau olygu bod band eang symudol ar gael i o leiaf 98% o bentrefi, trefi a dinasoedd ledled y DU. Cyflawnir hyn drwy 4G, y bedwaredd genhedlaeth o dechnoleg symudol, sy'n golygu y bydd data symudol i ffonau a dyfeisiau di-wifr eraill yn llawer cyflymach na'r lefelau presennol.

Mae Ofcom wedi cadarnhau ei benderfyniadau ynghylch yr arwerthiant, gan gynnwys mesurau a fydd yn golygu bod band eang symudol y genhedlaeth nesaf ar gael i bron pawb yn y DU. Bydd hyn yn esgor ar fanteision sylweddol i ddinasyddion a defnyddwyr.

Er mwyn sicrhau bod defnyddwyr yn y DU yn parhau i allu manteisio ar farchnad gystadleuol, mae Ofcom hefyd wedi penderfynu neilltuo rhywfaint o'r sbectrwm sydd ar gael ar gyfer pedwerydd cyfanwerthwr cenedlaethol, yn ychwanegol at y tri gweithredwr symudol mwyaf.

Meddai Ed Richards, Prif Weithredwr Ofcom: "Mae'r arwerthiant 4G wedi'i lunio er mwyn sicrhau'r budd mwyaf posibl i ddefnyddwyr a dinasyddion ar draws y DU.

"O ganlyniad uniongyrchol i'r mesurau sy'n cael eu cyflwyno gan Ofcom, bydd defnyddwyr yn gallu syrffio'r we, ffrydio fideos, a llwytho atodiadau e-bost i lawr ar eu dyfais symudol o bron bob cartref yn y DU."

Capasiti symudol newydd

Bydd yr arwerthiant 4G yn cynnig o leiaf dau fand sbectrwm - 800 MHz a 2.6 GHz. Mae'r band amledd is 800 MHz yn rhan o'r 'difidend digidol', sy'n ddelfrydol ar gyfer darpariaeth symudol eang. Mae'r band amledd uwch 2.6 GHz yn ddelfrydol ar gyfer darparu'r capasiti sydd ei angen i gyflawni cyflymder uwch. Mae'r ddau fand hyn yn ychwanegu hyd at 250 MHz o sbectrwm symudol ychwanegol, o'i gymharu â'r 333 MHz a ddefnyddir heddiw.

Mae'r cyfuniad hwn o sbectrwm amledd isel ac uchel yn creu'r potensial i olygu bod gwasanaethau band eang symudol 4G ar gael yn eang ledled y DU, ac yn cynnig capasiti i ymdopi â'r galw sylweddol mewn canolfannau trefol.

Hybu cystadleuaeth

Mae Ofcom wedi dod i'r casgliad y byddai defnyddwyr yn y DU yn debygol o allu manteisio ar well gwasanaethau am brisiau is petai yna o leiaf pedwar cyfanwerthwr cenedlaethol credadwy yn darparu gwasanaethau 4G symudol.

Felly, er budd cystadleuaeth, mae Ofcom wedi penderfynu neilltuo rhywfaint o sbectrwm yn yr arwerthiant ar gyfer pedwerydd gweithredwr, megis Hutchinson 3G neu newydd-ddyfodiad.

Dyletswydd o ran darpariaeth

Caiff y bandiau sbectrwm eu gwerthu i fidwyr mewn cyfres o lotiau. Bydd un lot o'r sbectrwm 800 MHz yn cynnwys dyletswydd i ddarparu gwasanaeth band eang symudol dan do i o leiaf 98% o boblogaeth y DU erbyn diwedd 2017 fan bellaf.

Mae’r sbectrwm 800 MHz yn ddelfrydol ar gyfer cyflawni lefelau uchel o ddarpariaeth, ac rydym yn rhagweld y bydd gosod y ddyletswydd ar un gweithredwr yn gyrru gweithredwyr eraill i ehangu eu darpariaeth nhw mewn ymateb i hynny.

A chofio ei bod yn haws i ddarparu signal yn yr awyr agored nag o dan do, byddai rhwydwaith sy'n cyflawni'r ddyletswydd hon yn debygol o gynnwys dros 99% o boblogaeth y DU allan yn yr awyr agored.

Sicrhau darpariaeth dda yn y gwledydd

Yn ogystal â'r ddyletswydd hon o ran darpariaeth ledled y DU, mae Ofcom wedi penderfynu bod rhaid i'r un gweithredwr ddarparu'r un gwasanaeth dan do i o leiaf 95% o boblogaeth pob un o wledydd y DU - Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban. Felly, byddai'r ddarpariaeth yn yr awyr agored gan rwydwaith sy'n cyflawni'r ddyletswydd hon yn debygol o gynnwys 98-99% o boblogaeth pob gwlad.

Y camau nesaf

Mae Ofcom yn bwriadu cynnal yr arwerthiant cyn gynted â phosib. Law yn llaw â datganiad heddiw, mae'n cyhoeddi fersiwn drafft o'r offeryn cyfreithiol sy'n rhoi rheolau'r arwerthiant ar waith ac sy'n rhoi ein penderfyniadau mewn grym. Mae hyn yn amodol ar ymgynghoriad statudol a fydd yn dod i ben ar 11 Medi 2012.

Mae Ofcom yn disgwyl y bydd proses yr arwerthiant yn dechrau cyn diwedd y flwyddyn, gyda darpar fidwyr yn gorfod gwneud cais ffurfiol i gymryd rhan. Yna, caiff y ceisiadau hynny eu hasesu gan Ofcom cyn dechrau ar y cyfnod bidio. Mae'n debyg y bydd hynny ar ddechrau 2013.

Disgwylir y bydd gweithredwyr symudol yn dechrau cyflwyno'r rhwydweithiau 4G gan ddefnyddio'r sbectrwm yn yr arwerthiant o ganol 2013, gan ddechrau cynnig gwasanaethau 4G i ddefnyddwyr yn nes ymlaen y flwyddyn honno.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Defnyddir y term 4G yn gyffredinol i gyfeirio at wasanaethau band eang symudol a ddarperir gan ddefnyddio technolegau band eang symudol y genhedlaeth nesaf, yn cynnwys Esblygiad Tymor Hir (LTE) a WiMAX.
  2. Ofcom yw’r rheolydd annibynnol a’r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer diwydiannau cyfathrebu’r DU, gyda chyfrifoldeb am y maes teledu, radio, telegyfathrebu, cyfathrebu di-wifr a gwasanaethau post.
  3. Prif ddyletswydd Ofcom o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003 yw hyrwyddo buddiannau dinasyddion, a buddiannau defnyddwyr lle y bo'n briodol, drwy hybu cystadleuaeth. Mae'n ofynnol hefyd ar Ofcom i sicrhau'r defnydd gorau posib o'r sbectrwm electromagnetig ar gyfer telegraffiaeth ddiwifr.
  4. Drwy gynnal yr arwerthiant a rhoi mesurau ar waith i hybu cystadleuaeth, mae Ofcom yn bodloni gofynion penodol y Llywodraeth o dan Orchymyn Deddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 2006 (Cyfarwyddiadau i Ofcom) 2010.
  5. Yn ddiweddar, gwnaeth y Llywodraeth gadarnhau cynlluniau i liniaru'r ymyrraeth bosibl i deledu daearol digidol a achosir drwy ddefnyddio gwasanaethau 4G. Mae datganiad Ofcom heddiw yn esbonio sut y gweithredir penderfyniadau'r Llywodraeth yn y maes hwn.
  6. Ym mis Tachwedd 2011, cyflwynodd y gweithredwr ffonau symudol Everything Everywhere (EE) gais i Ofcom i ddefnyddio ei sbectrwm presennol i ddarparu gwasanaethau 4G. Cynhaliodd Ofcom ymgynghoriad yn gynharach eleni ar a ddylid caniatáu newid defnydd. Maes o law, bydd Ofcom yn cyhoeddi'r penderfyniad terfynol ar gais EE - sy'n cael ei ystyried yn annibynnol ar yr arwerthiant ar gyfer sbectrwm newydd.
  7. Am ragor o wybodaeth am Ofcom ewch i media.ofcom.org.uk