Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom yn gofyn am sylwadau ar ei gynllun gwaith

26 Medi 2013

26 September 2013

Heddiw, mae Ofcom yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd, yn ogystal â'r rheini sy'n gweithio yn y diwydiannau a reoleiddir ganddo, i gyfrannu at ei gynllun gwaith a'i flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae'r Gwahoddiad i Gyflwyno Sylwadau yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yng ngweithgareddau Ofcom i gynnig sylwadau ar ba feysydd yn y sectorau telegyfathrebiadau, darlledu, post a sbectrwm y dylai Ofcom roi sylw iddynt yn ei Gynllun Blynyddol ar gyfer 2014/15.

Gwaith presennol Ofcom

Prif flaenoriaeth Ofcom yw sicrhau bod marchnadoedd cyfathrebu'r DU yn gweithio i gefnogi buddiannau dinasyddion a defnyddwyr. Dyma ddibenion strategol Ofcom:

  • cynnal hyder y gynulleidfa yn y cynnwys darlledu;
  • amddiffyn defnyddwyr rhag niwed;
  • hyrwyddo cyfleoedd i gymryd rhan;
  • hybu cystadleuaeth effeithiol a dewisiadau ar sail gwybodaeth;
  • cyfrannu at bolisi cyhoeddus a ddiffinnir gan y Senedd, a'i weithredu; a
  • sicrhau’r defnydd gorau posibl o sbectrwm.

Mae manylion ynghylch sut rydym yn mynd ati yn ein rhaglen waith gyfredol i geisio cyflawni'r dibenion hyn i'w gweld yn y Cynllun Blynyddol ar gyfer 2012/13.

Ers cyhoeddi’r cynllun hwn, mae gwaith ychwanegol sydd â blaenoriaeth uchel wedi codi:

  • Ofcom fydd yn gyfrifol am ryddhau 190 MHz o sbectrwm radio a arferai gael ei ddefnyddio gan y Weinyddiaeth Amddiffyn;
  • Mae Ofcom yn ystyried rhai anghydfodau arwyddocaol diweddar rhwng y cwmnïau a reoleiddir ganddo, o dan y Ddeddf Cystadleuaeth. Mae’r rhain yn achosion cymhleth sy’n ymwneud â darparwyr cyfathrebiadau a theledu talu a bydd yn rhan bwysig o waith Ofcom yn ystod y misoedd nesaf.

Beth yw eich barn chi? Rhowch wybod i ni

Bydd ymatebion y cyhoedd a rhanddeiliaid yn gweithredu fel sail ar gyfer y Cynllun Blynyddol drafft y bydd Ofcom yn ymgynghori yn ei gylch ym mis Rhagfyr. Mae Ofcom yn disgwyl cyhoeddi ei gynllun terfynol ym mis Mawrth 2014.

Mae Ofcom yn eich gwahodd i gyflwyno sylwadau erbyn 5pm ar 24 Hydref 2013.