Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dull newydd o wirio’r ddarpariaeth cyfathrebiadau sydd ar gael i chi

08 Rhagfyr 2014

08 December 2014

  • Mae map Ofcom yn gadael i ddefnyddwyr wirio'r ddarpariaeth band eang, symudol, teledu a radio
  • Adroddiad yn datgelu’r newidiadau yn seilwaith cyfathrebiadau’r DU

Gall pobl wirio’r ddarpariaeth sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau band eang, symudol, teledu a radio yn lleol gan ddefnyddio arf ar-lein pwerus a syml sy’n cael ei lansio gan Ofcom heddiw.

Mae Map Rhyngweithiol Ofcom yn darparu man penodol a fydd yn fodd i ddefnyddwyr a busnesau ganfod ansawdd y seilwaith cyfathrebiadau yn yr ardaloedd lle maent yn byw ac yn gweithio, neu mewn ardal lle maent yn bwriadu symud iddi.

Gall defnyddwyr nesáu at leoliad penodol ar fap o'r DU, neu deipio enw lle neu god post, er mwyn cael data cynhwysfawr ar y canlynol:

  • Band eang sefydlog: cyflymderau llwytho i fyny a llwytho i lawr ar gyfartaledd yn ôl cod post, gan gymharu gwasanaethau safonol a chyflym iawn, a lluniadau o’r ddarpariaeth band eang cyflym iawn;
  • Symudol: darpariaeth 2G, 3G a 4G ar gyfartaledd mewn ardal gyngor yn ôl adeilad, ffordd neu ddaearyddiaeth, a lluniadau o'r ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau pob un cwmni i lawr i 100 metr sgwâr ar y map;
  • Freeview: lefelau’r ddarpariaeth mewn ardal gyngor ar gyfer sianelau gwasanaeth cyhoeddus a masnachol ar deledu daearol digidol;
  • Radio Digidol: darpariaeth leol yn ôl ardal gyngor ar gyfer sianelau radio digidol masnachol a’r BBC.

Mae’r holl ddata a ddangosir ar y mapiau yn berthnasol i fis Mehefin 2014, a bydd y data'n cael eu diweddaru'n flynyddol gan Ofcom.

Pa mor sydyn y mae angen i fand eang fod?

Mae'r Map Rhyngweithiol yn cael ei lansio heddiw ar y cyd ag Adroddiad Seilwaith Ofcom ar gyfer 2014, sy’n rhoi golwg fanwl ar rwydweithiau telegyfathrebu, darlledu a di-wifr y DU.

Yn ôl yr adroddiad, mae'n bosib fod cartref cyffredin yn y DU erbyn hyn angen cysylltiad sy’n cynnig o leiaf 10Mbit yr eiliad i gynnal ei weithgareddau ar y rhyngrwyd, wrth i gyfanswm y data a ddefnyddir dros fand eang preswyl gynyddu’n eithriadol o sydyn.

combined-speeds-v2

Mae Ofcom wedi canfod bod cartref cyffredin yn y DU neu fusnes bach yn lawrlwytho 53 Gigabeit (GB) o ddata ar eu llinell band eang sefydlog bob mis - sy’n cyfateb i 35 ffilm, a 77% o gynnydd ers 2013. Mae’r cartref cyffredin hefyd yn llwytho 7 GB o ddata i fyny i’r rhyngrwyd bob mis, sy’n cyfateb i 3,500 o luniau digidol.

Mae’r twf yn cael ei sbarduno nid yn unig gan y defnydd cynyddol o wasanaethau lled band uchel fel ffrydio fideo ond hefyd wrth i gysylltiadau cyflymach gael eu darparu sy'n cynnal defnyddwyr lluosog. Pan fydd y cysylltiad yn llai na 10Mbit yr eiliad, mae'n bosibl na fydd y gweithgareddau hyn ar y we gystal. Nid yw ffrydio fideo, yn benodol, bob amser yn gweithio cystal pan fydd llawer o alw yr un pryd ar led band o ddyfeisiau gwahanol yn y cartref.

Canfyddiadau eraill yn adroddiad heddiw

Mae traean a mwy o bobl erbyn hyn yn defnyddio'r rhyngrwyd i wneud galwadau ffôn...
Mae’r defnydd o wasanaethau ‘Protocol Llais dros y Rhyngrwyd', fel Skype neu Facetime Apple, wedi codi o 22% o oedolion yn 2012 i 35% eleni. Mae gwasanaethau newydd yn cael eu cyflwyno sy'n gadael i ddefnyddwyr ffonau symudol wneud galwad yn hawdd dros y rhyngrwyd, fel y maent yn ei wneud dros y rhwydwaith symudol.

... ond mae’r galw ar rwydweithiau symudol yn cynyddu’n gyflym hefyd
Mae’r data sy’n cael eu defnyddio gan y perchennog ffôn symudol cyffredin wedi cynyddu 46% ers y llynedd, i oddeutu 1.5 GB y flwyddyn. Rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu bedair gwaith rhwng 2013 a 2018, wrth i ddefnyddwyr ddefnyddio dyfeisiau fel cyfrifiaduron llechen, e-ddarllenwyr a ffonau symudol ar y rhwydweithiau 4G sy’n datblygu.

Mae tri chwarter o draffyrdd y DU erbyn hyn yn cynnig signal 4G
Dyma un enghraifft o’r ffordd y mae'r ddarpariaeth symudol yn y DU yn parhau i wella. Mae adroddiad heddiw’n dangos mai gan EE, a lansiodd ei wasanaethau 4G ym mis Hydref 2012, sydd â’r ddarpariaeth orau ar hyn o bryd o’r pedwar rhwydwaith 4G cenedlaethol (68% o safleoedd). O’r tri chwmni arall a lansiodd wasanaethau 4G ar ôl i Ofcom gwblhau ei arwerthiant sbectrwm ym mis Chwefror 2013, gan O2 mae’r ddarpariaeth orau (43%) ar hyn y bryd, ac wedyn Vodafone (37%).

Mae mwy o waith i'w wneud yng nghyswllt darpariaeth. Yn ogystal â gosod rhwymedigaeth yn y drwydded a fydd yn sicrhau y bydd darpariaeth 4G ar gael i 98% o safleoedd, mae Ofcom yn paratoi i gynnal arwerthiant o sbectrwm ychwanegol i'w ddefnyddio mae'n debyg gan gwmnïau symudol. Yn fwy cyffredinol, mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo £150m ar gyfer dod â darpariaeth symudol i gartrefi lle nad oes darpariaeth ar hyn o bryd ac mae hefyd yn ystyried mesurau polisi eraill i wella’r ddarpariaeth ar gyfer yr hyn y mae Ofcom yn darparu cyngor technegol.

Mae nifer y cartrefi sydd â theledu yn y DU yn lleihau am y tro cyntaf
Ar ôl blynyddoedd cyson o dwf, gostyngodd nifer y cartrefi â theledu o 26.33 miliwn ar ddiwedd 2012 i 26.02 miliwn ar ddiwedd 2013, wrth i fwy a mwy o wylwyr droi at ddyfeisiau eraill. Mae bron i filiwn o gartrefi bellach gyda band eang ond dim teledu. Mae cynnwys dal i fyny yn benodol yn dod yn bwysicach ac yn cael ei ddefnyddio ar ddyfeisiau fel cyfrifiaduron llechen, ffonau clyfar, cyfrifiaduron a chonsolau gemau.

Dywedodd Ed Richards, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae’r Seilwaith Digidol yn hanfodol i ddyfodol y DU. Rydym fel gwlad yn parhau i wneud cynnydd da, yn arbennig o ran cyflwyno band eang cyflym iawn a gwasanaethau symudol 4G. Ond mae mwy i’w wneud, ac mae angen inni barhau i ofyn a ydym gyda’n gilydd yn gwneud digon i adeiladu seilwaith y dyfodol a chynnal y gystadleuaeth sy'n dod â budd i ddefnyddwyr a busnesau.

"Mae ein map rhyngweithiol newydd yn ffordd syml o wirio’r ddarpariaeth ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau sy’n fwyfwy pwysig i bobl yn eu bywydau. Mae'r defnydd y mae defnyddwyr yn ei wneud o’u teledu, ffôn a band eang yn newid yr un mor gyflym ag y mae technoleg yn datblygu. Ein her yw parhau i gefnogi cystadleuaeth ac arloesedd, a helpu hefyd i wella’r ddarpariaeth ar draws y wlad - yn arbennig mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd lle mae angen i wasanaethau rhyngrwyd symudol ac yn y cartref wella.”

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION:

  • Mae'r twf mewn teledu dal i fyny yn cael ei ddangos gan ffigurau gan y BBC. Ym mis Gorffennaf 2014, daeth 47% o geisiadau am gynnwys  iPlayer o gyfrifiaduron llechen neu ffonau symudol, i fyny o 25% yn unig ym mis Hydref 2012.
  • Cafodd y gostyngiad yn nifer y cartrefi â theledu ei gofnodi gan BARB yn ei Arolwg Sefydlu, sy’n dangos y nifer sy'n manteisio ymhob cartref ar nifer o sianelau.
  • Efallai fod data ar gyfer darpariaeth 4G yn wahanol i'r data mewn cyhoeddiadau eraill gan Ofcom, oherwydd gwahaniaethau yn y fethodoleg a esbonnir yn Adran 5 yr Adroddiad Seilwaith.
  • O dan adran 134A o Ddeddf Cyfathrebu 2003, mae gan Ofcom ddyletswydd i baratoi adroddiadau bob tair blynedd ar gyfer yr Ysgrifennydd Gwladol ar rai rhwydweithiau a gwasanaethau sydd ar gael yn y DU.