Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom yn cadarnhau telerau trwydded newydd Channel 4

11 Mawrth 2014

11 March 2014

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom y caiff trwydded Channel 4 ei hadnewyddu am gyfnod o 10 mlynedd.

Mae Ofcom hefyd wedi cadarnhau ymrwymiadau trwydded Channel 4, sydd wedi’u cynllunio i roi buddion i wylwyr teledu ledled y DU, gan aros yn gynaliadwy i’r darlledwr dros gyfnod y drwydded newydd o 1 Ionawr 2015 ymlaen.

Mae trwydded bresennol Channel 4 yn dod i ben ar ddiwedd 2014.

Ym mis Gorffennaf y llynedd, ymgynghorodd Ofcom am amodau trwydded newydd i Channel 4, a chynhaliwyd ymgynghoriad pellach ym mis Ionawr 2015 am gwota cynhyrchu ‘y tu allan i Loegr’ (cenhedloedd y DU) Channel 4.

Mwy o raglenni o’r cenhedloedd

Mae Ofcom wedi penderfynu y bydd cwota Channel 4 ar gyfer rhaglenni wedi’u cynhyrchu y tu allan i Loegr (yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyda’i gilydd) yn treblu o’r lefel bresennol o 3 y cant o gynnyrch a gwariant i 9 y cant o 2020 ymlaen.

Bydd hyn yn golygu bod rhaid i Channel 4 gynyddu cyfran eu gwariant a’u cynnyrch o ran cynhyrchu teledu yng nghenhedloedd y DU o leiaf 60 y cant a 30 y cant yn ôl eu trefn o’u cymharu â’r lefelau presennol.

Mae Ofcom yn credu y byddai cynhyrchu mwy yng nghenhedloedd y DU o fudd i wylwyr drwy gynyddu nifer y canolfannau cynhyrchu, a’r rhaglenni a gynhyrchir ynddynt, sy’n cael eu darlledu ar Channel 4. Gallai cynhyrchu yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd gyfrannu at adlewyrchu gwahanol gymunedau a diwylliannau’r DU.

Telerau eraill y drwydded

Ystyriodd ymgynghoriad mis Gorffennaf 2013 Ofcom hefyd a oedd amodau trwydded eraill Channel 4 yn dal i fod yn briodol. Ni wnaeth llawer o atebwyr gynnig newidiadau i amodau eraill y drwydded, ac mae Ofcom wedi penderfynu na fyddant yn newid yn y drwydded newydd.

Mae hyn yn cynnwys isafswm y cwota ar gyfer rhaglenni ysgolion. Nid oedd dim o’r ymatebion i’n ymgynghoriad yn dadlau bod newid y cwota rhaglenni ysgolion yn nhrwydded Channel 4 yn ffordd effeithiol o gyflenwi cylch gwaith addysg Channel 4 yn well.

Mae Channel 4 yn amlinellu eu strategaeth ar gyfer addysg yn eu Datganiad Polisi Cynnwys Cyfryngau blynyddol, a bydd Ofcom yn parhau i ymgysylltu â’r darlledwr ynglŷn â chyflenwi ei gylch gwaith addysgol yn y broses hon.

Cyfnod y drwydded

Mae Ofcom wedi penderfynu adnewyddu trwydded Channel 4 am gyfnod o 10 mlynedd. Bydd hyn yn caniatáu buddsoddiad hirdymor ac yn galluogi Channel 4 i gomisiynu i fodloni eu hymrwymiadau. Bydd hefyd yn unioni cyfnod y drwydded â rhai Channel 3 (ITV, STV ac UTV) a Channel 5.

Mae datganiad am adnewyddu trwydded Channel 4 ar gael yma.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Mae trwydded gwasanaeth darlledu teledu cyhoeddus Channel 4 yn dod i ben ar ddiwedd 2014. Channel 4 Television Corporation sy’n dal y drwydded, a dim ond hwy sy’n gallu ei dal. Ofcom sydd â’r pŵer i adnewyddu’r drwydded, ac wrth wneud hynny rhaid iddynt bennu’r amodau trwydded y maent yn eu hystyried yn briodol a phennu hyd y drwydded newydd.
  2. Mae amodau trwydded Channel 4 yn cynnwys cwotâu cynhyrchu annibynnol; cynhyrchu y tu allan i Lundain; cynyrchiadau gwreiddiol; newyddion a materion cyfoes y DU; ac amodau’n ymwneud â chylch gwaith gwasanaeth cyhoeddus Channel 4.
  3. Mae Channel 4 yn rhagfynegi y bydd hyn yn golygu bod angen gwario £12 miliwn ychwanegol ar gynhyrchu yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gyda’i gilydd ar ben eu gwariant blynyddol presennol, sef £20 miliwn.
  4. Cwota rhaglenni ysgolion Channel 4 yw 30 munud y flwyddyn.
  5. Dan Ddeddf Cyfathrebu 2003, mae’n ofynnol i Ofcom bennu amodau penodol yn nhrwydded Channel 4. Ym mis Gorffennaf 2013, ymgynghorodd Ofcom am amodau’r drwydded ac ym mis Ionawr 2015 am y newid arfaethedig i’r cwota cynhyrchu ‘y tu allan i Loegr’ (cenhedloedd y DU).