Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhaglen waith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2016/17

04 Rhagfyr 2015

04 December 2015

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol arfaethedig ar gyfer 2016/17 i ymgynghori arno. Mae'r cynllun yn amlinellu ei feysydd gwaith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae Ofcom am weld y marchnadoedd cyfathrebiadau'n gweithio i bawb. I helpu i gyflawni hyn, mae gan Ofcom dri phrif nod: hyrwyddo canlyniadau da i ddefnyddwyr drwy gystadleuaeth; sicrhau safonau a gwella ansawdd; a diogelu defnyddwyr rhag niwed.

I gyflawni'r nodau hyn, mae cynllun arfaethedig Ofcom yn disgrifio rhai o'i brif feysydd gwaith yn 2016/17, gan gynnwys:

Hyrwyddo buddion i ddefnyddwyr drwy gystadleuaeth

Bydd Ofcom yn gweithredu casgliadau ei Adolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol i sicrhau bod marchnadoedd yn parhau i weithio'n effeithiol ar gyfer defnyddwyr, dinasyddion a busnesau.

Mae Ofcom yn awyddus i sicrhau bod pobl yn gallu manteisio ar ddigon o ddewis, gwerth, ansawdd gwasanaeth da, buddsoddiad ac arloesedd ar draws yr holl wasanaethau cyfathrebiadau gan gynnwys gwasanaethau sefydlog, symudol a theledu-drwy-dalu.

Er mwyn sicrhau cystadleuaeth effeithiol a hyrwyddo dewis i ddefnyddwyr, mae'n hanfodol cael gwybodaeth am ansawdd, argaeledd a phris gwasanaethau cyfathrebiadau. Bydd Ofcom yn darparu gwybodaeth fanylach am y ddarpariaeth band eang symudol, cyflymderau band eang sefydlog ac ansawdd gwasanaethau. Bydd hefyd yn ystyried sut y gellir gwella mapiau darpariaeth symudol Ofcom i adlewyrchu ansawdd data symudol a'r ddarpariaeth llais 4G.

Er mwyn gallu manteisio ar ddewis, mae'n hanfodol fod defnyddwyr yn gallu symud yn rhwydd rhwng darparwyr. Bydd Ofcom yn parhau â 'i waith i ganfod a mynd i'r afael â rhwystrau i newid, fel telerau mewn contract, a bydd yn ystyried a oes angen gwella'r prosesau newid ar gyfer gwasanaethau symudol ac ar gyfer bwndeli o wasanaethau llinell dir, band eang a theledu-drwy-dalu, bwndeli ‘tri gwasanaeth' fel y'u gelwir.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelwyd cynnydd sylweddol ym mhrisiau tariffau safonol gan rai darparwyr cyfathrebiadau. Bydd Ofcom yn monitro'r cynnydd mewn prisiau, ac yn sicrhau bod y wybodaeth am brisiau yn glir a bod defnyddwyr yn cael gwerth am arian gan eu darparwyr cyfathrebiadau. Bydd Ofcom yn darparu adroddiad ar y gwaith hwn ac yn cyhoeddi'r camau nesaf yn yr Adroddiad Profiad y Defnyddiwr ym mis Chwefror.

Sicrhau safonau a gwella ansawdd

Mae cystadleuaeth wrth wraidd dull gweithredu Ofcom. Ond, os na all cystadleuaeth ar ei ben ei hun sicrhau'r canlyniadau gorau i ddefnyddwyr a busnesau, gellir cyflwyno ymyriadau wedi'u targedu.

Bydd Ofcom yn parhau â 'i waith i sicrhau bod pawb yn y DU yn gallu cael gafael ar wasanaethau cyfathrebiadau o ansawdd uchel sy'n hollbwysig i fod yn rhan o gymdeithas. Yn benodol, bydd Ofcom yn cefnogi cynlluniau'r Llywodraeth i bob cartref a busnes gael hawl cyfreithiol i ofyn am gysylltiad band eang o 10 Mbit yr eiliad erbyn diwedd y Senedd bresennol.

Bydd Ofcom yn parhau i fonitro ansawdd y gwasanaeth a ddarperir gan Openreach, sy'n gosod ac yn atgyweirio llinellau telegyfathrebiadau ar ran darparwyr. Bydd Ofcom yn ychwanegu at ei reolau presennol ar ansawdd gwasanaeth ar gyfer llinellau cwsmeriaid, drwy osod targedau i sicrhau bod llinellau busnes cyflymder-uchel yn cael eu gosod a'u hatgyweirio o fewn cyfnod derbyniol.

Bydd Ofcom hefyd yn parhau â 'i waith i sicrhau bod gwylwyr a gwrandawyr yn elwa o safonau da ar y teledu a'r radio drwy ystyried yr holl gwynion yn erbyn y Cod Darlledu y mae'n eu cael oddi wrth gynulleidfaoedd. Bydd hefyd yn sicrhau bod gwasanaethau ar alwad yn dilyn y rheolau a'r gweithdrefnau sydd i fod i ddiogelu cynulleidfaoedd.

Diogelu defnyddwyr rhag niwed

Mae Ofcom yn diogelu defnyddwyr rhag arferion niweidiol neu gynnwys tramgwyddus drwy ei waith gorfodi ac ymchwilio.

Mae galwadau niwsans yn effeithio ar filiynau o ddefnyddwyr y DU, a bydd Ofcom yn parhau i weithio gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth a chyrff eraill i leihau galwadau o'r fath, a chymryd camau gorfodi yn erbyn y rheini sy'n cynhyrchu'r galwadau mud a galwadau sy'n cael eu gadael.

Yn 2016/17, mae Ofcom yn bwriadu gweithredu cytundeb rhwng darparwyr cyfathrebiadau'r DU i gyflwyno mesurau technegol a all helpu i leihau galwadau niwsans, fel monitro a blocio traffig galwadau problemus.

Mae gwaith monitro a gorfodi Ofcom yn dal i gael ei sbarduno gan broblemau newydd sy'n dod i'r amlwg. Mae'r ymchwiliadau presennol yn cynnwys gwaith ar brosesau canslo a delio â chwynion.

Gwneud i gyfathrebiadau weithio ledled rhanbarthau a gwledydd y DU

Mae gwasanaethau cyfathrebiadau o ansawdd da yn hanfodol i brofiadau defnyddwyr, cyfranogiad dinasyddion a llwyddiant busnesau bach a chanolig. Mae sicrhau gwasanaethau post, symudol a band eang mewn cymunedau gwledig yn gallu bod yn heriol.

Bydd Ofcom yn mynd i'r afael â 'r heriau hyn drwy nifer o feysydd gwaith, gan gynnwys yr adolygiad sy'n parhau o'r Post Brenhinol; cefnogi'r Llywodraeth gyda'i chynlluniau ar gyfer rhwymedigaeth gwasanaeth cyffredinol o 10 Mbit yr eiliad ar gyfer band eang; a'r wybodaeth y mae Ofcom yn ei chasglu a'i chyhoeddi ar argaeledd gwasanaethau cyfathrebiadau ledled y DU, y nifer sy'n manteisio arnynt ac yn eu defnyddio.

Y camau nesaf

Mae Ofcom am gael barn ar ei Gynllun Blynyddol arfaethedig ar gyfer 2016/17, a bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 18 Chwefror 2016. Bydd y Cynllun terfynol yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2016, a bydd yn ystyried yr ymatebion gan randdeiliaid a datblygiadau parhaus yn y marchnadoedd cyfathrebiadau.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Dan adran 3 (1) o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003, prif ddyletswydd Ofcom yw hybu buddiannau dinasyddion mewn perthynas â materion sy'n ymwneud â chyfathrebiadau a hybu buddiannau defnyddwyr mewn marchnadoedd perthnasol, drwy hyrwyddo cystadleuaeth pan mae hynny'n briodol.

2. Ofcom yw'r rheoleiddiwr annibynnol a'r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer diwydiannau cyfathrebiadau'r DU, gyda chyfrifoldebau sy'n ymestyn i deledu, radio, telegyfathrebiadau, cyfathrebiadau diwifr a gwasanaethau post.

3. I gael rhagor o wybodaeth am Ofcom, ewch i: www.ofcom.org.uk. Mae modd gweld datganiadau i'r wasg Ofcom yn: http://media.ofcom.org.uk/

CONTACT
news@ofcom.org.uk
029 2046 7217