Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom updates guidance on protecting children in programmes

30 Mawrth 2015

30 March 2015

Mae Ofcom wedi cyhoeddi arweiniad newydd heddiw i ddarlledwyr i sicrhau eu bod yn diogelu lles plant sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio.

Mae diogelu’r rheini sydd dan 18 oed yn bryder hollbwysig i Ofcom. Mae’r arweiniad sy’n cael ei gyhoeddi heddiw yn gosod y camau y dylai darlledwyr eu cymryd i ddiogelu plant mewn rhaglenni cyn eu darlledu, yn ystod y darlledu ac ar ôl hynny.

Mae angen i ddarlledwyr feddwl yn ofalus am y ffactorau a allai effeithio ar les plentyn wrth wneud rhaglen neu o ganlyniad i ymddangos ar deledu neu radio. Mae ffactorau fel oed, aeddfedrwydd, y pwnc dan sylw, yn ogystal â phrofiadau blaenorol mewn bywyd, yn gallu effeithio ar sut byddant yn ymateb i gael eu datgelu yn y fath fodd.

Mae’r ddogfen sy’n cael ei chyhoeddi heddiw yn diweddaru gwaith cynharach Ofcom yn y maes hwn, a oedd yn canolbwyntio ar ddarlledwyr yn rhoi lles cyfranogwyr sy’n blant wrth ganol penderfyniadau cynhyrchu a golygyddol. Mae’r diweddariad hwn yn seiliedig ar ganfyddiadau o ymchwiliadau blaenorol, mewnbwn gan arbenigwyr ac adborth gan y diwydiant.

Diogelu plant rhag niwed

Mae’r arweiniad, sy’n adeiladu ar reolau yng Nghod Darlledu Ofcom sy’n gosod y safonau ar gyfer cynnwys ar deledu a radio, yn cynnwys cyngor i ddarlledwyr ar:

Asesiadau risg - dylai darlledwyr ystyried cynnal asesiadau risg trwyadl a pharhaus, gan edrych ar y risgiau i iechyd a diogelwch y plentyn yn ogystal â lles emosiynol y plentyn .

Cyngor arbenigwyr - dylai darlledwyr ystyried a yw’n briodol gofyn am gyngor gan arbenigwyr i benderfynu ar fuddiannau gorau y plant sy’n cymryd rhan.

Ymarfer gorau - mae’r arweiniad newydd hefyd yn egluro bod angen i ddarlledwyr, mewn rhai achosion, gynghori cyfranogwyr ifanc a’u teuluoedd am unrhyw ddiddordeb tebygol yn y cyfryngau ac ar gyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn nodi’r camau y dylent eu hystyried wrth helpu cyfranogwyr a’u teuluoedd i ddelio ag unrhyw ganlyniadau negyddol, fel bwlio ar-lein, ar ôl darlledu.

Pan fydd plant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn rhaglenni, dylai'r darlledwyr hefyd ystyried pa wybodaeth sydd o bosibl hefyd angen cael ei rhoi i’r gwylwyr. Mae hyn oherwydd nad yw lefel y gofal a gymerir i ddiogelu’r rheini o dan 18 oed bob amser yn glir i'r gynulleidfa.

Meddai Tony Close, Cyfarwyddwr Safonau Cynnwys, Trwyddedu a Gorfodi Ofcom: “Mae Ofcom yn cymryd diogelu plant yn ddifrifol iawn, yn wylwyr neu’n wrandawyr, neu os ydynt yn cymryd rhan mewn rhaglenni.

“Mae’r arweiniad hwn yn dilyn dadansoddiad gofalus o’n hymchwiliadau a’n penderfyniadau yn y gorffennol. Mae’n gam pwysig i ddiogelu lles corfforol ac emosiynol yn ogystal ag urddas plant sy’n cymryd rhan neu sy’n ymwneud â rhaglenni teledu a radio.”

Mae’r arweiniad yn adlewyrchu canfyddiadau o ymchwiliadau diweddar, gan gynnwys:

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION:

1.  O dan y Cod Darlledu, mae rheol 1.28 yn mynnu ei bod yn rhaid gofalu’n briodol am les corfforol ac emosiynol ac urddas plant sy’n cymryd rhan neu’n cael eu cynnwys mewn rhaglenni. Mae hyn yn wir ni waeth a roddwyd caniatâd gan y cyfranogwr neu gan riant neu warcheidwad ai peidio. Mae rheol 1.29 yn datgan ei bod yn rhaid peidio ag achosi gofid neu bryder diangen i bobl dan 18 oed drwy eu cynnwys mewn rhaglenni neu drwy ddarlledu’r rhaglenni hynny.

2. Yn 2007 cyhoeddodd Ofcom arweiniad i ddarlledwyr ynghylch cyfranogiad pobl ifanc mewn rhaglenni, gan adlewyrchu'r angen i roi lles cyfranogwyr sy’n blant wrth galon penderfyniadau golygyddol a chynhyrchu. Roedd arweiniad 2007 yn dilyn ymchwil gan Ofcom ac yn cefnogi rheolau’r Cod Darlledu presennol yn y maes hwn.

3. Mae Ofcom yn cydnabod y bydd penderfyniadau cydymffurfio darlledwyr yn y maes hwn yn dibynnu ar y plentyn unigol, lefel a natur eu cyfranogiad a natur y rhaglen.