Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Technoleg newydd yn addo chwyldro radio lleol

26 Medi 2016

Gallai cannoedd o orsafoedd radio digidol lleol ddechrau darlledu ledled y DU yn y dyfodol, ar ôl i Ofcom lwyddo i dreialu technoleg arloesol.

 • Treialon Ofcom yn torri tir newydd ar gyfer cannoedd o orsafoedd radio digidol lleol
 • Adroddiad yn datgelu'r gallu a'r galw i gyflwyno'r dechnoleg ledled y DU

Mae'r dechneg newydd, a elwir yn 'DAB graddfa fach' yn galluogi gorsafoedd lleol a chymunedol i ddechrau darlledu gan ddefnyddio meddalwedd sydd ar gael am ddim ac offer sy'n costio £9,000

Yn y gorffennol, mae'r gorsafoedd hyn wedi darlledu ar AM ac FM analog, ond mae cost uwch darlledu ar lwyfan radio Darlledu Sain Digidol (DAB) y DU wedi'u rhwystro.

Mae Ofcom wedi bod yn treialu DAB graddfa fach ers mis Mehefin 2015, gyda 70 o orsafoedd lleol yn darlledu ar drwyddedau treial ledled y DU. Heddiw, rydym wedi cyhoeddi adroddiad i’r Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a wnaeth ariannu’r prosiect, sy’n cadarnhau bod y treialon wedi bod yn llwyddiannus.

Rydym wedi canfod gofod yn y tonnau awyr hefyd a allai gefnogi'r broses o gyflwyno'r dechnoleg ledled y DU, gan ddefnyddio bandiau sbectrwm a ddefnyddiwyd yn flaenorol gan radio busnes. Gallai ailddefnyddio'r bandiau hyn dorri tir newydd i gannoedd o orsafoedd eraill ymuno â'r chwyldro radio digidol.

Treialon llwyddiannus

Cafodd DAB graddfa fach yn y DU ei arloesi gan un o beirianyddion Ofcom, Rashid Mustapha, a roddodd y cysyniad ar waith i gychwyn drwy osod trosglwyddydd radio digidol ar ben to yn Brighton. Yn sgil y treial hwn, gofynnodd y Llywodraeth i Ofcom ddatblygu'r cysyniad ymhellach a chynnal profion yn y 'byd go iawn'.

Mae adroddiad terfynol Ofcom heddiw yn dangos y bu'r treialon hyn yn llwyddiannus iawn. Gweithiodd y dechnoleg yn dda, a chydlynodd y gorsafoedd yn effeithiol â'r trwyddedeion amlblecs.

Mae'r treialon yn awgrymu hefyd bod cryn alw gan orsafoedd radio llai o faint i ddefnyddio DAB.

Dywedodd Neil Stock, Cyfarwyddwr Trwyddedu Darlledu Ofcom: "Gallai'r dechnoleg hon gynnig dimensiwn lleol, newydd o ran radio digidol. Rydyn ni'n hyderus y byddai cyflwyno'r gorsafoedd hyn ledled y DU yn bosib o safbwynt technegol ac yn fasnachol hyfyw.

"Mae ein treialon wedi galluogi grwpiau o orsafoedd radio masnachol lleol a chymunedol i gydweithio, gan alluogi gorsafoedd newydd i wasanaethu cymunedau lleol ledled y DU gyfan".

Y camau nesaf

Bydd y Llywodraeth yn ystyried canfyddiadau'r adroddiad, ac mae Ofcom yn barod i weithio gyda hi ar unrhyw gamau angenrheidiol i alluogi gorsafoedd DAB graddfa fach i gael eu trwyddedu'n barhaol.

Dramor, mae gorsafoedd sy'n defnyddio'r dechnoleg bellach yn darlledu yn Ffrainc a'r Swistir. Mae rheoleiddwyr eraill yn Ewrop wedi cysylltu ag Ofcom i fynegi eu diddordeb mewn defnyddio'r un dull, sy'n awgrymu y gellid defnyddio DAB graddfa fach mewn llawer o wledydd eraill.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Ym mis Mehefin 2015, cyhoeddodd Ofcom i ba ddeg amlblecs y byddai'n dyfarnu trwyddedau'r treialon, y mae pob un yn cynnal o leiaf chwe gorsaf:

 1. Angel Radio yn Portsmouth
 2. BFBS Aldershot yn Woking
 3. Brighton and Hove Radio yn Brighton
 4. Celador Radio ym Mryste
 5. Future Digital Norfolk yn Norwich
 6. Niocast Digital yn Manceinion
 7. Switch Radio yn Birmingham
 8. Scrimshaws Information Directories yn Glasgow
 9. U.DAB yn London
 10. UKRD yng Nghaergrawnt

Ofcom yw rheoleiddiwr annibynnol ac awdurdod cystadleuaeth diwydiannau cyfathrebu'r DU. Mae gennym gyfrifoldebau ar draws teledu, radio, fideo ar-alwad, telegyfathrebiadau, cyfathrebiadau di-wifr a gwasanaethau post. Mae datganiadau newyddion ac adnoddau eraill i newyddiadurwyr ar gael yma