Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ofcom yn amlinellu’r rheolau ar gyfer yr arwerthiant sbectrwm symudol

16 Tachwedd 2016

 • Tonfeddi ar gyfer band eang symudol i’w werthu yn y bandiau 2.3 GHz a 3.4 GHz
 • Yr arwerthiant i gynorthwyo i gwrdd â’r galw am fand eang symudol a 5G symudol yn y dyfodol
 • Cynlluniau i warchod cystadleuaeth a hybu arloesedd

Heddiw, mae Ofcom wedi cyhoeddi cynlluniau i ryddhau tonfeddi newydd gwerthfawr er mwyn cwrdd â’r galw am fand eang symudol

Y flwyddyn nesaf bydd Ofcom yn gwerthu 190 MHz o sbectrwm yn y bandiau 2.3 GHz a 3.4 GHz – cynnydd o ychydig yn llai na thraean o’r cyfanswm o sbectrwm symudol sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynrychioli mwy na thri chwarter o’r tonfeddi 4G a ryddhawyd yn 2013 (1)

Mae pobl a busnesau yn dibynnu fwyfwy ar fand eang dibynadwy a chyflym. Mae mwy na saith o bob deg o oedolion bellach yn berchen ar ffôn clyfar ac mae maint y data sy’n cael ei gario ar draws rhwydweithiau symudol y Deyrnas Unedig yn cynyddu’n gyflymach gyflymach.

Mae cael gafael ar sbectrwm ychwanegol yn un o’r ffyrdd y gall darparwyr gynyddu capasiti eu rhwydweithiau, a bydd yr amleddau sy’n cael eiu gwerthu yn cynorthwyo i gwrdd â’r galw gan ddefnyddwyr am wasanaethau band eang symudol.

Bydd 40MHz o’r sbectrwm sy’n cael ei werthu yn y band 2.3 GHz eisoes yn weithredol ar ddyfeisiadau symudol, fel yr iPhone. Byddai modd defnyddio’r tonfeddi hyn ar unwaith wedi’r arwerthiant i ddarparu capasiti ychwanegol, gan olygu bydd modd i ddefnyddwyr lawrlwytho a syrffio’r we yn gyflymach.

Nid yw’r 150 MHz o sbectrwm sy’n cael ei werthu yn y band 3.4 GHz yn cael ei ddefnyddio gan y mwyfrif o ddyfeisiadau symudol, ond mae’n debygol y bydd modd ei ddefnyddio gan ddyfeisiadau’r dyfodol yn y blynyddoedd i ddod. Mae’r band 3.4 GHz hefyd wedi’i adnabod fel elfen allweddol o wneud 5G ar gael ar draws Ewrop. (2)

Cap sbectrwm

Rydym yn bwriadu gosod cap, o 255 MHz, ar sbectrwm sydd “ar gael ar unwaith” y gallai unrhyw un o’r darparwyr ei brynu. O ganlyniad i’r cap arfaethedig yma ni fyddai BT/EE yn gallu cynnig am sbectrwm yn y band 2.3 GHz.

Mae BT/EE ar hyn o bryd yn meddu ar 45% o’r sbectrwm sydd “ar gael ar unwaith”. Mae Vodafone yn berchen ar 28%, 02 15% a Three 12%.

Mae Ofcom yn poeni be bai’r daliadau ar gael ar unwaith yma yn datblygu i fod hyd yn oed yn fwy anghyfartal, gallai hyn niweidio cystadleuaeth yn y blynyddoedd nesa.

O ganlyniad i’r sbectrwm newydd a fydd yn y farchnad ar ôl y dyfarniad, bydd cyfran cyfansawdd BT/EE o sbectrwm ar gael ar unwaith yn gostwng, o 45% i 42%. Pe bai BT/EE yn cael gafael ar y cyfan o’r sbectrwm 2.3GHz a ddyfernir, byddai’n meddu ar bron i hanner y sbectrwm ar gael ar unwaith yn y farchnad.

Nid ydym yn cynnig cap ar y sbectrwm 3.4 GHz. Mae hyn oherwydd nad ydyw’r band ar gael i’w ddefnyddio ar unwaith, a chredwn ei fod yn bwysig bod gweithredwyr yn cael y cyfle i gael gafael ar y sbectrwm yma er mwyn iddynt allu ystyried datblygiad cynnar o wasanaethau 5G.

Hybu cystadleuaeth

Mae darparwyr yn dal symiau amrywiol o sbectrwm. Fodd bynnag, mae marchnad symudol y DU yn parhau gyda’r mwyaf cystadleuol yn Ewrop a wedi gwasanaethu ei ddefnyddwyr yn dda. Er enghraifft, mae defnyddwyr symudol y DU yn mynegi mwy o foddhad gyda chost eu gwasanaeth na phobl o prif wledydd eraill. (4)

Mae’r DU yn elwa o bedwar darparwr symudol, yn ogystal â darparwyr ‘rhithwir’ niferus sy’n defnyddio rhywdweithiau’r pedwar darparwr cenedlaethol i gystadlu am gwsmeriaid adwerthu. Mae’r gystadleuaeth yma’n sicrhau gwasanaethau o ansawdd uchel, prisau cystadleuol, dewis a dyfeisgarwch.

Yn wahanol i’r arwerthiant 4G yn 2013, nid ydym yn cynnig rhwymedigaethau argaeledd ar enillwyr yr arwerthiant. Mae hyn oherwydd bod yr amleddau sydd ar werth yn fwy addas ar gyfer sicrhau gwell capasiti ar y rhwydwaith, nid sicrhau argaeledd daearyddol eang.

Dywedodd Philip Marnick, Cyfarwyddwr Grŵp Sbectrwm Ofcom, “Mae sbectrwm yn adnodd hanfodol sy’n hybu economi’r DU. Gall yr arwerthiant hwn helpu i sicrhau bod defnyddwyr y DU yn gallu defnyddio’r gwasanaethau data symudol sydd angen arnynt, a bod darparwyr yn gallu parhau i arloesi a pharatoi ar gyfer y dyfodol.

“Mae’r DU wedi elwa o gystadleuaeth gref yn y sector symudol ers peth amser. Rydym yn cynllunio’r arwerthiant er mwyn sicrhau bod pawb yn elwa o farchnad sy’n parhau i arloesi a’i gwasnaethau’n dda.”

Cynllunio ar gyfer y dyfodol

Mae disgwyl i’r galw am wasanaethau data symudol gynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd nesaf. Er mwyn delio gyda hyn, mae angen mwy o sbectrwm. Mae Ofcom yn bwriadu rhyddhau rhagor o sbectrwm ar gyfer defnydd symudol.

Mae’r tonfeddu yma’n cynnwys amleddau o fewn y band 700MHz, sydd yn cael eu defnyddio ar gyfer deledu Freeview ar hyn o bryd a meicroffonau di-wifr. Ffynhonnell posib arall ar gyfer sbectrwm symudol yn y dyfodol yw’r band 3.6 GHz – 3.8 GHz. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio gan gymysgedd o wasanaethau lloeren a ‘chyswllt sefydlog’ sy’n cael eu defnyddio ar gyfer trosglwyddo data capasiti-uchel.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i ymgynghoriad heddiw ar yr arwerthiant sbectrwm nesaf yw 30 Ionawr 2017.

Galw cynyddol ar gyfer data symudol

Cyfanswm data symudol a uwchlwythwyd/ llawrlwythwyd

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

 1. Drwy ryddhau’r bandiau yma, bydd cyfanswm y sbectrwm symudol yn y farchnad yn cynyddu o 29% i 837 MHz.Cynrychiola’r ffigwr 647 MHz y sbectrwm a feddir gan BT/EE, Vodafone, Telefonica (O2), Three a’r hyn a feddir gan UK Broadband (Relish) yn y band 3.4 GHz.
 2. Mae nifer o ffonau symudol gan y prif wneuthurwyr, gan gynnwys yr Apple iPhone 6, HTC Desire a’r Samsung Galaxy eisoes yn gydnaws â’r sbectrwm 2.3 GHz.Hyd yma mae’r band yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhwydweithiau band eang symudol cyflym iawn mewn deg o wledydd y tu allan i Ewrop gan gynnwys China, India ac Awstralia. Mae’r band 3.4 GHz ar hyn o bryd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer band eang di-wifr i ddyfeisiadau sefydlog mewn chwe gwlad gan gynnwys y Deyrnas Unedig, Canada a Sbaen.
 3. Prif ddyletswydd Ofcom yw hyrwyddo buddiannau dinasyddion a defnyddwyr, lle bo’n briodol drwy hyrwyddo cystadleuaeth. Wrth neud hynny, rhaid I Ofcom sichau y defnydd gorau posibl o sbectrwm.
 4. Gweler Adroddiad ar y Farchnad Gyfathrebu Ryngwladol Ofcom 2015.
 5. Ym mis Mai 2016 rhwystrodd y Comisiwn Ewropeaidd gwerthian 02 gan Telefonica i CK Hutchison, perchennog Three. Roedd gan y Comisiwn ofnau cryf y byddai gan ddefnyddwyr llai o ddewis ac y byddent yn gorfod talu prisoedd uwch o ganlyniad r’r pryniant, ac y byddai’r pryniant wedi niweidio arlosedd yn y sector symudol.
 6. Mae’r band 3.4 GHz wedi’n gynnwys yn rhan o fand ehangach 3.4 – 3.8 GHz sy’n cael ei adnabod gan y corff ymgynghorol Ewropeaidd, y Grwp Polisi Sbectrwm Radio, fel “y prif fand sy’n addas ar gyfer cychwyn y defnydd o 5G yn Ewrop”.
 7. Mae Ofcom wedi pennu prisoedd wrth gefn o £10m ar gyfer pob lot o 10 MHz yn y band 2.3 GHz a £1m ar gyfer bloc 5 MHz yn y band 3.4 GHz. Nid yw’r rhain wedi newid ers datganiad Ofcom yn Hydref 2015, gan roi cyfanswm wrth gefn o £70m ar gyfer yr 190 MHz o sbectrwm sydd i’w ddyfarnu.
 8. Cynllunir yr arwerthiant i fod yn deg ac yn dryloyw, gan alluogu’r sbectrwm i gael ei ddyfarnu i’r sawl sy’n gallu ei ddefnyddio orau er budd defnyddwyr. Mae Ofcom yn cynnig gwerthu’r sbectrwm mewn cyfrannau o 10 MHz ar gyfer y band 2.3 GHz a 5 MHz ar gyfer y band 3.4 GHz.

CYSWLLT

Elinor Williams

Elinor.williams@ofcom.org.uk

07881987188