Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhaglen waith arfaethedig Ofcom ar gyfer 2017/18

29 Tachwedd 2016

Heddiw, cyhoeddodd Ofcom ei Gynllun Blynyddol arfaethedig ar gyfer 2017/18 i ymgynghori arno. Mae’r cynllun yn amlinellu ei feysydd gwaith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Mae ar Ofcom eisiau sicrhau bod pobl a busnesau yn y DU yn cael y gorau o’u gwasanaethau cyfathrebiadau. Rydyn ni’n ceisio gwneud hyn drwy hybu cystadleuaeth; sicrhau safonau a gwella ansawdd; a diogelu defnyddwyr rhag niwed.

Rydyn ni wedi nodi tri maes sy’n arbennig o bwysig i bobl a busnesau yn ein rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn nesaf. Sef:

  • gweithredu casgliadau ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol i ddarparu gwasanaethau band eang a ffôn gwell, a rhagor o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau;
  • llwyddo i gwblhau’r gwaith o integreiddio ein cyfrifoldebau newydd ar gyfer rheoleiddio’r BBC; a
  • dyfarnu’r bandiau sbectrwm 2.3 GHz a 3.4 GHz er mwyn cynyddu capasiti rhwydweithiau symudol yn y DU.

Mae cynllun arfaethedig Ofcom yn amlygu ein holl brif feysydd gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol 2017/18, gan gynnwys:

Sicrhau bod defnyddwyr yn elwa o gystadleuaeth

Byddwn yn parhau i weithredu casgliadau ein Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol, sy’n ceisio sicrhau bod y farchnad cyfathrebiadau yn diwallu anghenion pawb ar draws y DU dros y deng mlynedd nesaf a'r tu hwnt.

Er mwyn galluogi cystadleuaeth effeithiol, byddwn yn diwygio sut caiff Openreach ei lywodraethu – adran rhwydwaith BT sy’n berchen ar y rhan fwyaf o rwydwaith band eang y DU. Bydd hyn yn sicrhau bod Openreach yn gweithredu’n fwy annibynnol ar BT Group, ac yn gwneud penderfyniadau er budd y diwydiant telegyfathrebu ehangach, nid dim ond cwsmeriaid BT.

Rydyn ni hefyd yn edrych ar roi hwb i gystadleuaeth drwy ei gwneud hi’n haws i’r rheini sy’n cystadlu â BT fuddsoddi yn eu seilwaith uwch eu hunain drwy wella’r mynediad at rwydwaith Openreach o bolion a’i ‘bibellau’ – y twnelau tanddaearol sy’n cludo ceblau telegyfathrebu. Ochr yn ochr â hyn, byddwn ni’n ystyried a ydy hi nawr yn briodol rheoleiddio prisiau cyfanwerthol BT er mwyn hyrwyddo dewis ac argaeledd.

Mae gwybodaeth am argaeledd, ansawdd a phris gwasanaethau cyfathrebu yn chwarae rhan bwysig drwy helpu pobl i lywio drwy'r farchnad a dewis yr hyn sydd orau iddyn nhw. O’r flwyddyn nesaf ymlaen, bydd Ofcom yn cyhoeddi tablau ar ansawdd gwasanaeth darparwyr cyfathrebiadau, gan enwi’r gweithredwyr gorau a’r gweithredwyr gwaethaf ar ystod o fesurau, er mwyn i gwsmeriaid allu bod yn ffyddiog wrth ystyried a dewis gwasanaethau. Rydyn ni hefyd yn bwriadu diweddaru ein mapiau rhyngweithiol i gynnig gwybodaeth sydd hyd yn oed yn well am ddarpariaeth symudol a band eang.

Mae angen i bobl hefyd allu newid yn hawdd rhwng darparwyr, er mwyn elwa o ddewis yn y farchnad. Byddwn yn parhau i weithio i helpu pobl i newid gwasanaethau llinell dir, band eang a theledu drwy dalu – naill ai ar eu pen eu hunain neu fel ‘bwndel’.

Sicrhau safonau a gwella ansawdd

Ar 3 Ebrill 2017, bydd Ofcom yn ysgwyddo’r gwaith o reoleiddio’r BBC. Fel rhan o’n cyfrifoldebau newydd, byddwn yn dilyn ffordd newydd o asesu perfformiad y BBC, gan gynnwys pa mor unigryw ydy allbwn y BBC. Byddwn hefyd yn sicrhau bod y BBC yn glynu wrth ei rwymedigaethau i wasanaethu cynulleidfaoedd ym mhedair gwlad y DU ac adlewyrchu eu hamrywiaeth.

Rhaid i bawb yn y DU allu cael gafael ar wasanaethau ffôn a rhyngrwyd, gan gynnwys y rheini sydd mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell. Felly, byddwn ni’n gweithio gyda’r Llywodraeth i gyflawni ei chynlluniau ar gyfer hawl gyffredinol, newydd i ofyn am gysylltiad band eang teilwng a fforddiadwy.

Byddwn hefyd yn ceisio gwella darpariaeth symudol ar draws y wlad, ac yn ystyried rhwymedigaethau darpariaeth mewn trwyddedau newydd ar gyfer bandiau sbectrwm. Bydd defnyddio tonnau awyr newydd gwerthfawr yn dda hefyd yn helpu i ddiwallu’r galw gan ddefnyddwyr am fand eang symudol.

Byddwn yn cyflwyno ystod o fesurau i sicrhau bod pob cwmni ffôn a band eang yn darparu gwasanaethau o’r ansawdd mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl. Mae Openreach, yr adran o BT sy’n gosod ac yn trwsio llinellau telegyfathrebu ar ran darparwyr, yn rhwym wrth ofynion sylfaenol llymach i drwsio namau a gosod llinellau newydd yn gynt. Byddwn hefyd yn mynnu bod cwmnïau telegyfathrebiadau yn darparu iawndal yn awtomatig i gwsmeriaid pan fydd eu gwasanaeth yn annigonol.

Diogelu defnyddwyr rhag niwed

Mae Ofcom yn diogelu defnyddwyr rhag arferion niweidiol neu gynnwys tramgwyddus drwy ei waith gorfodi ac ymchwilio.

Byddwn yn parhau i sicrhau bod cynulleidfaoedd yn elwa o safonau da ar deledu a radio drwy ystyried yr holl gwynion a gawn yng nghyd-destun ein rheolau, y Cod Darlledu, gan sicrhau bod gwasanaethau ar-alwad yn diwallu'r rheolau a’r canllawiau sydd wedi cael eu dylunio i ddiogelu gwylwyr a gwrandawyr. Eleni am y tro cyntaf byddwn ni’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion ynghylch cywirdeb a didueddrwydd y BBC.

Mae galwadau niwsans yn effeithio ar filiynau o bobl sy’n defnyddio ffonau yn y DU. Byddwn yn parhau â’n gwaith gyda’r diwydiant a phartneriaid fel Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i leihau galwadau niwsans, sy’n arbennig o niweidiol i bobl fregus. Byddwn yn cefnogi gwaith y diwydiant i rwystro galwadau niwsans ar lefel rhwydwaith, er mwyn sicrhau na fyddant yn cyrraedd y cwsmeriaid.

Rydyn ni’n monitro’r marchnadoedd rydyn ni’n eu rheoleiddio’n weithredol, ac yn gorfodi’r rheolau sy’n berthnasol i bob darparwr cyfathrebiadau. Byddwn yn parhau i fynd i’r afael ag arferion niweidiol yn gyflym ac yn gadarn, sy’n gallu golygu rhoi dirwy i gwmnïau pan fyddant yn torri ein rheolau.

Gwneud i gyfathrebiadau weithio ledled rhanbarthau a gwledydd y DU

Mae Ofcom yn gweithio ar ran dinasyddion a defnyddwyr ar draws holl wledydd a rhanbarthau'r DU. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ymgysylltu ag amrywiaeth eang o grwpiau drwy ein swyddfeydd yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban; a drwy weithio’n agos gyda Phedwar Pwyllgor Cynghori cenedlaethol Ofcom.

Bydd rhagor o ddatganoli i’r Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn arwain at newidiadau i’n Bwrdd dros y flwyddyn nesaf, gyda’r gweinyddiaethau datganoledig yng Nghaeredin, Caerdydd a Belfast i gyd yn penodi aelod Bwrdd Ofcom newydd.

Byddwn hefyd yn ymgynghori â llywodraethau datganoledig ynghylch ein blaenoriaethau strategol, ac yn darparu tystiolaeth i Bwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Senedd yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon.

Sicrhau gwerth am arian

Mae Adolygiad Gwariant y Llywodraeth ym mis Tachwedd 2015 yn disgrifio cynlluniau i leihau'r diffyg yn y cyllid cyhoeddus. Disgwylir y bydd rhagor o arbedion sylweddol yn cael eu gwneud gan gyrff y sector cyhoeddus.

Bydd Ofcom yn parhau i chwarae ei ran o ran diwallu’r her yng nghyswllt arian cyhoeddus ac mae wedi ymrwymo i gyflawni gostyngiadau termau real dros gyfnod yr Adolygiad o Wariant. Mae Ofcom wedi sicrhau arbedion cyllidebol am 12 mlynedd yn olynol mewn termau real tebyg am debyg, a bydd yn parhau i leihau gwariant lle bynnag y bo modd.

£120.5m ydy ein cyllideb ar gyfer 2017/18, sy’n cynnwys capasiti ar gyfer ein cyfrifoldebau newydd yn rheoleiddo'r BBC. Heb gynnwys y costau ychwanegol sy’n ymwneud â’n cyfrifoldebau BBC newydd, mae hyn yn cynrychioli gostyngiad termau real o 1.8% ers 2016/17.

Yn dilyn Datganiad Hydref y Llywodraeth, byddwn yn ystyried unrhyw newidiadau sydd eu hangen i’n cyllideb ar gyfer 2017/18 ac yn gosod hyn yn fersiwn terfynol y Cynllun Blynyddol.

Y camau nesaf

Mae Ofcom am gael barn ar ei Gynllun Blynyddol arfaethedig ar gyfer 2017/18, a bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Chwefror 2017. Bydd y Cynllun terfynol yn cael ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2017, a bydd yn ystyried yr ymatebion gan randdeiliaid a datblygiadau parhaus yn y marchnadoedd cyfathrebiadau.

DIWEDD

CYSYLLTU

Elinor Williams

Elinor.williams@ofcom.org.uk

07881987188