Gwybodaeth well cyn i chi brynu band eang

06 Hydref 2017

 • Mae Ofcom yn bwriadu gosod gofynion llymach ar ddarparwyr rhyngrwyd
 • Pobl a busnesau i gael gwybodaeth fwy realistig am gyflymder
 • Hawliau cryfach i adael contract os bydd cyflymderau’n gostwng islaw’r lefel a warantwyd

Yn unol ag ystod o ddulliau diogelu newydd a bennwyd gan Ofcom heddiw, rhaid i siopwyr band eang gael gwybodaeth well am gyflymderau cyn iddynt ymrwymo i gontract.

Mae band eang yn wasanaeth hanfodol i lawer o gartrefi a chwmnïau erbyn hyn, ac mae cyflymder yn ffactor hollbwysig wrth chwilio am y fargen iawn. Ond gall yr hyn y mae cwsmeriaid band eang yn ei gredu y maent yn ei brynu a’r hyn y maent yn ei brynu fod yn wahanol.

Mae Ofcom yn cynnig gwella ei Godau Ymarfer presennol[[1], sy’n ymrwymo cwmnïau rhyngrwyd sydd wedi addo dilyn y codau, i roi  amcan i’r cwsmeriaid o’r ystod o gyflymderau y maent yn debygol o’u cael, yn ogystal â'r hawl i adael eu contract heb gael eu cosbi os bydd y cyflymderau yn gostwng islaw’r lefel sylfaenol.

I gryfhau sefyllfa cwsmeriaid band eang ymhellach, mae Ofcom yn bwriadu gwneud y canlynol:

 • Gwella’r wybodaeth am gyflymder wrth i gynnyrch gael ei werthu  ac mewn contractau, drwy adlewyrchu'r cyflymder isaf y gall pobl ei gael yn y cyfnodau ‘brig’[2]; a drwy sicrhau bod y darparwyr yn rhoi’r cyflymder isaf a warantir cyn gwerthu bob tro.
 • Cryfhau hawl cwsmeriaid i adael contract os bydd cyflymderau’n gostwng islaw’r lefel sylfaenol a warantwyd. Byddai gan ddarparwyr hyn a hyn o amser i wella cyflymderau cyn iddynt orfod gadael i gwsmeriaid adael y contract heb gael eu cosbi. Am y tro cyntaf, byddai’r hawl hon i adael yn berthnasol hefyd i gontractau sy’n cynnwys gwasanaethau ffôn a theledu drwy dalu a brynir gyda band eang.
 • Cynyddu nifer y cwsmeriaid sy’n elwa o'r codau, drwy ymestyn eu cwmpas i gynnwys pob technoleg band eang.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp Defnyddwyr Ofcom: “Rydym am i siopwyr band eang wybod beth maent yn ei brynu, a pha gyflymder i’w ddisgwyl.

“Felly, rydym yn bwriadu cau’r bwlch rhwng beth sy’n cael ei hysbysebu a beth sy’n cael ei ddarparu, gan roi darlun llawnach i gwsmeriaid cyn iddynt ymrwymo i gontract. Rydym hefyd yn ei gwneud hi’n haws gadael contract, heb gosb, os bydd cwmnïau yn methu darparu'r cyflymderau roedden nhw wedi’i addo.”

Dywedodd Gillian Guy, prif weithredwr Cyngor ar Bopeth: “Mae nifer o bobl yn dod atom am gymorth bob blwyddyn am nad yw eu gwasanaeth band eang araf neu annibynadwy yn cyrraedd yr hyn cafodd ei addo yn eu cytundebau.

“I’r mwyafrif o bobl mae cysylltiad band eang dibynadwy yn hanfodol -felly os nad ydyn nhw’n ei gael wedi talu amdano, dylai fod yna ffordd hawdd a chyflym iddyn nhw adael eu cytundeb. Mae’r newidiadau hyn yn gam pwysig i roi rhagor o bŵer i gwsmeriaid i allu dal eu darparwr band eang i gyfrif am wasanaeth gwael.”

Cau'r ‘bwlch cyflymder’

Nid yw cyflymderau band eang yn gyson drwy'r dydd, ac maent yn aml yn gostwng yn ystod y cyfnodau prysur pan fydd mwy o bobl ar-lein.[3] Mae hyn yn golygu bod y cyflymderau ‘gwirioneddol’ yn is na’r cyflymderau ‘hyd at’ a hysbysebir.

Cyflymder yw un o'r ffactorau pwysicaf wrth ddewis y fargen band eang gywir. Felly, dylai cwsmeriaid gael gwybod cyn iddynt brynu pecyn pa gyflymder maent yn debygol o’i gael yn y cyfnodau brig.

Byddai’n rhaid i ddarparwyr rhyngrwyd roi gwybod i bobl hefyd beth yw’r cyflymder isaf a warantir wrth werthu’r cynnyrch – nid dim ond os bydd rhywun yn gofyn amdano neu mewn gwybodaeth ar ôl gwerthu, sydd eisoes yn ofynnol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl gymharu darparwyr a siopa am y fargen orau gyda hyder.

Yn unol â chynigion newydd Ofcom, gallai defnyddwyr ddisgwyl gweld y mathau canlynol o wybodaeth cyn iddynt benderfynu newid ar-lein:

Yr hawl i adael contract

Ar hyn o bryd, mae'r Codau’n galluogi cwsmeriaid i adael eu contract, heb gosb, os bydd y cyflymder yn gostwng islaw lefel sylfaenol a warantwyd, ac nad yw eu darparwr yn gallu gwella hyn. Mae gan ddarparwyr ddigonedd o amser i ddatrys y broblem cyn cynnig yr hawl i adael y contract.

Rydym yn cynnig cryfhau'r rheolau sy’n bodoli’n barod, a rhoi uchafswm o fis i ddarparwyr wella cyflymderau cyn bod rhaid iddynt adael i gwsmeriaid adael y contract heb gael eu cosbi. Byddai’r hawl hon i adael yn berthnasol, am y tro cyntaf, i gontractau gyda gwasanaethau ffôn neu wasanaethau teledu drwy dalu a brynir gan gartrefi ochr yn ochr â band eang.

Amddiffyn cwsmeriaid cebl

Ar hyn o bryd, mae'r Codau’n berthnasol gan fwyaf i fand eang dros linellau ffôn copr. Y rheswm dros hyn yw bod problemau cyflymder yn aml yn codi pan fydd adeiladau a gysylltir drwy linellau copr ymhell o gyfnewidfa ffôn leol neu gabinet stryd.

Mae’r Codau newydd a gynigir yn mynnu bod amcangyfrifon yn cael eu cyflwyno sy’n adlewyrchu cyflymderau yn ystod y cyfnodau prysur. Mae hyn yn gallu codi ar rwydweithiau cebl, fel yr un a weithredir gan Virgin Media.[4] Felly, yn y dyfodol, bydd cwsmeriaid cebl hefyd yn elwa o’r dulliau diogelu hyn.

Cwmnïau’n cydymffurfio

Yn ôl Ofcom, mae darparwyr, at ei gilydd, yn cydymffurfio’n ddigonol gyda’r Cod preswyl presennol. Yn ôl ein hymchwil gyda'r siopwr dirgel, mae cynnydd yn y nifer sy’n cydymffurfio ers ein hastudiaeth ddiwethaf.

Ond mae lle i wella, ac mae darparwyr wedi nodi nifer o gamau maent yn bwriadu eu cymryd, fel adolygu hyfforddiant staff ac edrych ar sut mae gwella prosesau gwerthu ar eu gwefan. Byddwn yn monitro eu perfformiad, ac yn adrodd yn rheolaidd ar y cydymffurfio.

Gwaith pellach a’r camau nesaf

Mae cynlluniau heddiw yn rhan o waith Ofcom i sicrhau newid sylweddol yn ansawdd gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid band eang. Mae hyn hefyd yn cynnwys iawndal awtomatig pan aiff pethau o chwith, rhoi gwybodaeth fanwl i ddefnyddwyr er mwyn iddynt allu siopa am y cynnyrch gorau gyda hyder, a helpu pobl i sicrhau'r fargen orau iddynt.

Byddwn yn cyhoeddi penderfyniad terfynol ynghylch y Codau Ymarfer gwell yn gynnar y flwyddyn nesaf, ynghyd â chanllaw i ddefnyddwyr i helpu i godi ymwybyddiaeth am fanteision ychwanegol y Codau newydd.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

 1. 1.Cyflwynodd Ofcom y Cod preswyl yn 2008, a Chod ar gyfer cwsmeriaid busnes yn 2016. Mae pob un o ddarparwyr mwyaf y Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i Godau Ymarfer ar gyfer cyflymderau band eang. Mae Ofcom wedi gweithio gyda darparwyr i edrych ar sut gallwn wella'r Codau er budd defnyddwyr.
 2. Y cyfnodau brig yw 8-10pm ar gyfer cwsmeriaid preswyl, a 12-2pm ar gyfer busnesau.
 3. Mae  adroddiad Perfformiad Band Eang Cartrefi yn y DU gan Ofcom yn dangos mai’r cyflymder llwytho i lawr ar gyfartaledd ar gyfer cwsmeriaid preswyl yw 34.6Mbit yr eiliad yn ystod y cyfnod brig 8-10pm, o’i gymharu â’r cyflymder uchaf o 39.1Mbit yr eiliad ar gyfartaledd.
 4. Roedd adroddiad Perfformiad Band Eang Cartrefi yn y DU yn dangos bod yr amrywiad o ran cyflymderau yn ystod y cyfnodau prysur yn fwy amlwg ar gyfer cysylltiadau cebl na gwasanaethau llinellau copr.
 5. Mae Ofcom wedi bod yn gweithio’n agos hefyd gyda'r Awdurdod Safonau Hysbysebu a Phwyllgorau Arferion Hysbysebu (CAP) i wella'r modd y mae band eang yn cael ei hysbysebu, i atal pobl rhag cael eu camarwain. Rydym yn croesawu  adolygiad CAP o honiadau mewn hysbysebion ynghylch cyflymder band eang, ac rydym yn edrych ymlaen at ei gasgliadau ynghylch y ffordd orau o dynhau safonau.