Cwsmeriaid llinell-dir-yn-unig BT i gael biliau rhatach

28 Chwefror 2017

  • Mae Ofcom yn bwriadu tynnu £5 y mis oddi ar filiau cwsmeriaid BT sydd â dim ond llinell dir.
  • Yn aml, mae cwsmeriaid llinell-dir-yn-unig yn bobl oedrannus neu fregus, ac yn annhebygol o newid darparwr
  • Mae’r cynlluniau’n golygu y bydd prisiau rhent llinell yn dychwelyd i lefelau 2009

Byddai dwy filiwn a mwy o bobl sy’n prynu dim ond gwasanaeth ffôn llinell dir oddi wrth BT yn gweld o leiaf £5 y mis o ostyngiad yn eu biliau misol, o dan gynlluniau a gyhoeddwyd heddiw gan Ofcom.

Mae Ofcom wedi adolygu sut mae’r farchnad yn gweithio i gwsmeriaid nad ydynt ond yn prynu llinell dir oddi wrth ddarparwr - naill oherwydd nad ydynt eisiau band eang neu deledu drwy dalu, neu oherwydd eu bod yn cymryd y gwasanaethau hyn o dan gontractau ar wahân, fel arfer oddi wrth gwmnïau gwahanol.

Rydym wedi gweld bod y cwsmeriaid hyn - pobl oedrannus neu fregus yn aml sydd wedi aros gyda’r un darparwr llinell dir am sawl degawd - yn cael gwerth gwael am arian mewn marchnad nad yw’n eu gwasanaethu’n ddigon da.1

Effeithir yn arbennig ar gwsmeriaid llinell-dir-yn-unig gan gynnydd ym mhrisiau rhent llinell. Mae darparwyr mawr wedi cynyddu eu prisiau rhent llinell yn sylweddol mewn blynyddoedd diweddar - rhwng 25% a 49% mewn termau real. Ac mae hyn yn digwydd er bod darparwyr wedi elwa o ostyngiad o ryw 26% yng nghost gyfanwerthol sylfaenol darparu gwasanaeth linell dir (gweler y siart).

Felly, mae Ofcom yn bwriadu rhoi amddiffyniad ychwanegol i gwsmeriaid â chontractau llinell dir annibynnol, drwy leihau cost rhent llinell BT o leiaf £5 y mis - neu £60 y flwyddyn.2

Byddai hyn yn golygu na fyddai cwsmeriaid BT sydd â llinell dir yn unig, sydd ar hyn o bryd yn talu £18.99 y mis o rent llinell, yn talu mwy na £13.99 –  26% o leiaf o ostyngiad.3

Gyda'r gostyngiad hwn, byddai cost rhent llinell yn dychwelyd i lefelau 2009 mewn termau real, sydd i bob pwrpas yn gwrthdroi’r cynnydd mewn prisiau i gwsmeriaid llinell-dir-yn-unig.

Rydym hefyd yn cynnig mesurau diogelu i atal BT rhag cynyddu costau rhent llinell a galwadau llinell dir yn fwy na chwyddiant.4

Dywedodd Sharon White, Prif Weithredwr Ofcom: “Mae cost rhent llinell wedi bod yn codi, er bod costau'r darparwyr wedi bod yn gostwng. Mae hyn yn niweidio pobl sy’n dibynnu fwyaf ar eu llinell dir, a'r rhai sy’n llai tebygol o chwilio am fargen well. Credwn fod hynny’n annerbyniol.

“Felly, rydym yn bwriadu gostwng y tâl y mae BT yn ei godi ar gwsmeriaid sy’n cymryd llinell dir yn unig, i sicrhau bod pobl fregus yn cael y gwerth y maent yn ei haeddu.”

Colli manteision cystadleuaeth

Mae cwsmeriaid gwasanaethau “wedi’u bwndelu” - pecynnau sy’n cynnwys llinell dir, band eang a/neu deledu drwy dalu - yn elwa o amrywiaeth o fargeinion deniadol, yn cael eu sbarduno gan gystadleuaeth gref.

Mewn gwrthgyferbyniad, mae’r cynigion ar gyfer cwsmeriaid llinell-dir-yn-unig wedi lleihau’n arw, gyda nifer o ddarparwyr yn rhoi’r gorau i’w cynnyrch ffôn-yn-unig yn llwyr.

Mae bron i 80% (2.3m) o’r 2.9m o gwsmeriaid llinell-dir-yn-unig y D.U. gyda BT. Mae Ofcom wedi canfod bod pŵer BT yn y farchnad wedi gadael iddo godi prisiau heb lawer o berygl y byddant yn colli cwsmeriaid. Mae darparwyr eraill wedyn wedi dilyn arweiniad prisio BT.

Rydym yn disgwyl y bydd y gostyngiad rydym yn ei gynnig ym mhrisiau BT yn golygu y bydd darparwyr eraill yn gwneud yr un fath. Byddai hyn yn golygu arbedion i gwsmeriaid llinell-dir-yn-unig ar draws y farchnad.

Sicrhau gwerth am arian

Mae Ofcom yn cynnig, ac yn ceisio barn am, ystod o £5-£7 y mis ar gyfer y gostyngiad yn rhent llinell gwasanaeth llinell-dir-yn-unig BT. Byddwn yn ystyried yr angen i ddiogelu defnyddwyr, gan gynnal cystadleuaeth yr un pryd a sicrhau bod cystadleuwyr BT yn gallu denu cwsmeriaid newydd yn broffidiol.

Mae Ofcom hefyd yn bwriadu ei gwneud yn ofynnol i BT dreialu ffyrdd gwahanol o gyfathrebu â'i gwsmeriaid llinell-dir-yn-unig. Pwrpas hyn yw eu helpu i ddeall yn well beth maent yn ei dalu, a sut y gall pecynnau eraill gan BT - neu gan ddarparwyr eraill hyd yn oed - gynnig gwerth gwell am arian.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Ar gyfartaledd, mae cwsmeriaid llinell-dir-yn-unig wedi bod gyda’u darparwr am ugain mlynedd a rhagor, o’i gymharu ag wyth mlynedd ar gyfer cwsmeriaid ffôn gyda band eang, a phedair blynedd ar gyfer cwsmeriaid tri-gwasanaeth.  Mae 43% o gwsmeriaid sydd â chontract llinell dir annibynnol yn 75 oed a hŷn, gyda 35% yn byw mewn cartrefi DE ar y raddfa economaidd-gymdeithasol. Hefyd, nid yw 70% o gwsmeriaid llinell-dir-yn-unig wedi newid darparwr erioed nac wedi ystyried gwneud hynny.
  2. Ni fyddai’r gostyngiad arfaethedig mewn pris yn berthnasol i wasanaethau llinell dir a werthir gan BT Consumer fel rhan o fwndel o wasanaethau sy’n cynnwys band eang.
  3. Mae cwsmeriaid 'arbed arian ar rent llinell’ yn elwa o 10% o ostyngiad drwy dalu pris eu rhent llinell flynyddol ymlaen llaw. Ar hyn o bryd, y pris a delir ymlaen llaw, gan gynnwys y gostyngiad, yw £205.08. Rydym yn bwriadu pennu pris diwygiedig ar gyfer cynnyrch ‘arbed arian ar rent llinell’ BT. Byddai cwsmeriaid yn cael 10% i ffwrdd oddi ar gost flynyddol y rhent llinell is newydd y penderfynir arno gan Ofcom. (I ddangos hyn: petaem yn lleihau rhent llinell BT £5 i £13.99 y mis, y gost flynyddol i gwsmeriaid fyddai £167.88. I bobl sy’n talu'r rhent llinell ymlaen llaw, byddai'r gostyngiad 10% yn cael ei roi, a fyddai’n gostwng y pris i £151.09).
  4. Byddai'r mesurau diogelu arfaethedig hyn yn cwmpasu'r rhent llinell, costau galwadau ac ategion y pecyn galwadau. Dim ond yn unol  â'r Mynegai Prisiau Defnyddwyr  y byddai BT yn cael cynyddu refeniw ar gyfer y gwasanaethau hyn (ar ôl i'r gostyngiad un-tro mewn rhent llinell gael ei roi). Hefyd, rydym yn cynnig bod cost y rhent linell yn rhwym wrth reolaeth benodol, a fyddai’n sicrhau na allai BT gynyddu’r gost hwn yn fwy o’r hanner na chwyddiant.
  5. Mae ymgynghoriad Ofcom Adolygiad o’r farchnad ar gyfer gwasanaethau ffôn llinell dir yn unig yn cau ar 9 Mai 2017.
  6. Mae Ofcom yn cyhoeddi gwybodaeth i helpu cwsmeriaid llinell dir i ddewis y tariff cywir ar gyfer eu defnydd penodol hwy. Mae’n cynnwys gwybodaeth am y gwasanaethau rhad sydd ar gael i gwsmeriaid sy’n cael rhai budd-daliadau gwladol. Hefyd, mae canllawiau ar newid llinell dir ar gael.

Symudiadau ym mhrisiau rhent llinell manwerthol a chyfanwerthol (£/mis ar brisiau mis Rhagfyr 2016)
Ffynhonnell: PurePricing broadband updates
Nodiadau: Wedi’u haddasu ar gyfer CPI: nid yw’n cynnwys tariffau rhagdalu arbed rhent llinell

CYSWLLT

Elinor Williams
elinor.williams@ofcom.org.uk
07881987188