Mwy o raglenni'r DU ar y BBC

13 Hydref 2017


 • Rheolau cryfach ar gyfer rhaglenni gwreiddol or DU ar deledu'r BBC
 • Rhaid i’r BBC wario tua’r un faint ar raglenni, y pen, ym mhob gwlad
 • Cwotâu newydd ar gyfer rhaglenni am y celfyddydau, rhaglenni dysgu, rhaglenni cerddoriaeth a rhaglenni i blant

Mae’n rhaid i’r BBC ddarlledu mwy o raglenni gwreiddiol o’r DU o dan reolau newydd sydd wedi cael eu dylunio i sicrhau bod y darlledwr yn cynnig rhaglenni unigryw o ansawdd uchel ar gyfer ei holl gynulleidfa.

Mae gwylwyr wedi dweud wrth Ofcom bod rhaglenni sy’n cael eu gwneud yn y DU yn bwysig iddyn nhw.[1] Mae cynnwys gwreiddiol hefyd yn gallu helpu'r BBC i ddiwallu dyletswyddau o dan ei Siarter newydd, sy’n cynnwys bod yn unigryw, bod yn greadigol ac adlewyrchu cymunedau amrywiol y DU.

Felly, o’r flwyddyn nesaf ymlaen, rydyn ni’n mynnu bod o leiaf dri chwarter (75%) o’r holl oriau rhaglenni ar sianeli teledu mwyaf poblogaidd y DU yn gynyrchiadau gwreiddiol, a fydd wedi cael eu comisiynu gan y BBC ar gyfer cynulleidfaoedd yn y DU – gan gyrraedd 90% yn ystod yr oriau gwylio brig min nos ar BBC One a BBC Two.[2]

Bydd gofynion newydd ar Radio 1 a Radio 2 i chwarae amrywiaeth ehangach o gerddoriaeth na'r hyn mae gorsafoedd masnachol yn ei wneud a mwy o gerddoriaeth gan artistiaid newydd ac sy’n dod i’r amlwg yn y DU. Mae’n rhaid i’r sianeli plant CBBC a CBeebies ill dwy ddangos o leiaf 400 a 100 yr un o raglenni newydd sbon a fydd wedi cael eu comisiynu yn y DU bob blwyddyn.

BBC ar gyfer y DU i gyd

Mae’r rheolau’n rhan o drwydded weithredu newydd ar gyfer y BBC, a gyhoeddir heddiw – y cyntaf ers i Ofcom ddod yn rheoleiddiwr allanol, annibynnol cyntaf ar y BBC ym mis Ebrill.

Mae ar Ofcom eisiau i’r BBC adlewyrchu pob rhan o’r DU yn gywir a buddsoddi yn yr ardaloedd hynny.  Felly mae’r drwydded hefyd yn golygu bod angen gwneud mwy o gynnwys y BBC ar draws y DU ac yn y cenhedloedd.

Bydd o leiaf hanner yr oriau rhwydwaith ar sianeli teledu’r BBC yn cael eu gwneud y tu allan i Lundain,,[3] gyda chwotâu sylfaenol ar wahân ar gyfer pob un o wledydd y DU, gan adlewyrchu maint eu poblogaeth yn gyffredinol.  Rydyn ni hefyd yn lansio adolygiad o arweiniad ar raglenni sy’n cael eu gwneud y tu allan i Lundain, sy’n ceisio helpu i sicrhau bod rhaglenni or fath yn cefnogi ac yn cryfhau cynyrchiadau yng ngwledydd a rhanbarthau’r DU.

O dan ei drwydded newydd, mae hefyd yn rhaid i BBC One a BBC Two rhyngddyn nhw ddarlledu dros 6,000 awr o raglenni sydd o ddiddordeb penodol i’r gwledydd a’r rhanbarthau – ac mae’n rhaid i 95% o’r rheini gael eu gwneud yn yr ardaloedd maen nhw’n berthnasol iddynt.

A bydd Ofcom yn sicrhau bod pob un o wledydd y DU yn cael cyfran deg o wariant y BBC ar raglenni. Am y tro cyntaf, bydd yn rhaid i’r BBC wario tua’r un faint ar raglenni, y pen, ym mhob un o bedair gwlad y DU.[4]

Gwella perfformiad

Mae’r rhan fwyaf o’r gofynion newydd yn codi’r disgwyliadau o ran yr hyn mae’n rhaid i’r BBC ei ddarparu, yn hytrach na dim ond trosglwyddo cwotâu blaenorol.[5] Rydyn ni hefyd wedi gwella a chryfhau rhai amodau ar ôl cael adborth o’n hymgynghoriad cyhoeddus.

Bydd y drwydded newydd yn:

 • Cryfhau rheolau newyddion a materion cyfoes. Rydyn ni wedi cynyddu’r cwotâu ar gyfer newyddion a materion cyfoes ar BBC One a BBC Two, ac rydyn ni wedi gosod amodau newydd ar gyfer radio. Am y tro cyntaf bydd yn rhaid i Radio 2 ddarlledu o leiaf tair awr o newyddion a materion cyfoes yn ystod oriau brig bob wythnos, a bydd yn rhaid i Radio 1 ddarlledu bwletin newyddion estynedig yn ystod oriau brig o ddydd Llun i ddydd Gwener;
 • Diogelu genres sydd dan fygythiad fel rhaglenni am y celfyddydau, rhaglenni cerddoriaeth a rhaglenni crefyddol. Mae ein hymchwil yn dangos bod cynulleidfaoedd yn ystyried bod y meysydd hyn yn bwysig; ond mae rhai yn dirywio. Felly rydyn ni wedi cadarnhau gofynion uwch i BBC One a BBC Two ddangos rhaglenni yn y genres hyn, gan gynnwys gofyniad newydd i ddarlledu rhai yn ystod yr oriau gwylio brig. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno amod i ddiogelu rhaglenni comedi ar BBC One a BBC Two am y tro cyntaf;
 • Cefnogi amrywiaeth eang o genres sy’n cael eu gwerthfawrogi. Mae Siarter y BBC yn nodi’r genres mae’n rhaid i'r BBC eu cefnogi ar draws ei sianeli a’i wasanaethau, fel rhaglenni drama, rhaglenni comedi a rhaglenni ffeithiol a gwahanol fathau o gerddoriaeth. Mae Ofcom yn disgwyl i’r BBC gefnogi genres sy’n cael eu gwerthfawrogi, yn enwedig y rheini y mae'r buddsoddiad ynddynt wedi disgyn. Rydyn ni hefyd yn disgwyl iddo barhau i gynhyrchu rhaglenni ar amrywiaeth eang o themâu a diddordebau sydd wedi ennill eu plwyf – gan gynnwys, ymysg eraill, rhaglenni sy’n rhoi sylw i wleidyddiaeth, busnes, materion defnyddwyr, materion gwledig, iechyd, anabledd a gweithredu cymdeithasol; a
 • Cefnogi ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol ar radio’r BBC. Rydyn ni’n mynnu bod Radio 1 yn cynnig nifer sylfaenol o ymgyrchoedd gweithredu cymdeithasol mawr bob blwyddyn. Mae codi ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol ymysg pobl ifanc a rhoi llwyfan iddyn nhw ymgysylltu yn un o’r prif ffyrdd gall BBC Radio 1 osod ei hun ar wahân i orsafoedd radio eraill.

Rhaid i’r BBC wella amrywiaeth

Dylai pob cynulleidfa deimlo bod y BBC yn cynnig rhywbeth iddyn nhw. Ond mae ymchwil Ofcom yn dangos bod nifer o grwpiau’n teimlo nad ydy'r BBC yn cynrychioli eu diddordebau na’u bywydau’n ddigonol.[6] Fis diwethaf, roedd ein hadroddiad ar Amrywiaeth a chyfle cyfartal mewn teledu wedi datgelu bod nifer o grwpiau hefyd yn cael eu tangynrychioli yng ngweithlu’r BBC, ac ar draws y diwydiant.

Mae Ofcom yn disgwyl i’r BBC, fel darlledwr cenedlaethol, arwain y ffordd drwy fynd i’r afael â thangynrychiolaeth. Felly mae trwydded weithredu heddiw yn cynnwys ystod o ofynion newydd i sicrhau bod y BBC am y tro cyntaf, yn atebol yn gyhoeddus am gyrraedd ei dargedau amrywiaeth y gweithlu. Mae’r rhain yn cynnwys bod 15% o’r staff i ddod o grwpiau lleiafrifoedd ethnig a bod 50% o’r holl swyddi a rolau arwain yn cael ei llenwi gan fenywod erbyn 2020.

Rydyn ni’n gofyn i’r BBC i gyflwyno adroddiad manwl i Ofcom bob blwyddyn ar ei gynnydd tuag at gyrraedd y targedau hyn oherwydd bod lefelau uchel o dryloywder ac atebolrwydd yn hanfodol er mwyn cyflawni newid cadarnhaol. Mae’n rhaid i’r BBC gyflwyno data am ei wasanaethau cyhoeddus yn y DU, ac ni fydd hyn yn cynnwys y World Service na'i wasanaethau masnachol.

O dan y drwydded, mae’n rhaid i'r BBC hefyd fesur a chyflwyno adroddiad blynyddol am ei amrywiaeth ar sgrin ac ar yr awyr. Byddwn yn craffu ar berfformiad y BBC i asesu a yw’n dod yn ei flaen yn ddigonol er mwyn gwasanaethu cymunedau amrywiol y DU, ac a ydy cynulleidfaoedd yn fodlon. Ac os ydy cynulleidfaoedd yn anfodlon, rhaid i’r BBC egluro a gweithredu mesurau ynghylch sut bydd yn gwella.

Bydd hefyd yn rhaid i’r BBC weithredu Cod Ymarfer Comisiynu ar gyfer amrywiaeth, a fydd yn cael ei gymeradwyo gan Ofcom, a fydd yn berthnasol i bortreadu ar y sgrin a chastio, yn ogystal ag amrywiaeth y gweithlu. Bydd hyn yn gwneud amrywiaeth yn rhan benodol o benderfyniadau cynhyrchu a chomisiynu’r BBC. Bydd y Cod yn berthnasol i bob comisiwn – boed hwnnw’n cael ei gynhyrchu’n fewnol gan y BBC neu’n allanol, gan gynnwys BBC Studios.

Ar wahân i hynny, bydd Ofcom yn cynnal adolygiad manwl i ddeall i ba raddau caiff cynulleidfaoedd gwahanol eu cynrychioli a’u portreadu ar y BBC. Fel rhan o’n dadansoddiad, rydyn ni’n bwriadu archwilio amrywiaeth ar y sgrin rhaglenni’r BBC, gan gynnwys ei raglenni poblogaidd sy’n cael eu darlledu yn ystod yr oriau brig. Bydd yr adolygiad yn gofyn beth mae gwylwyr a gwrandawyr yn ei ddisgwyl gan y BBC ac a yw’n adlewyrchu ac yn portreadu bywydau pawb ar draws y DU i gyd, gan amrywio o gynulleidfaoedd iau a hŷn i gymunedau amrywiol.

Dywedodd Kevin Bakhurst, Cyfarwyddwr Polisi Cynnwys a Chyfryngau Ofcom: “Mae’r BBC yn gonglfaen darlledu yn y DU. Ond rydyn ni’n meddwl bod modd iddo wneud mwy i ddarparu rhaglenni unigryw o ansawdd sy’n adlewyrchu diddordebau a bywydau pobl ar draws y DU.

“Bydd ein rheolau’n sicrhau bod y BBC yn canolbwyntio ar gynnwys gwreiddiol o’r DU, a'i fod yn buddsoddi mewn meysydd hollbwysig fel rhaglenni i blant, rhaglenni cerddoriaeth, rhaglenni am y celfyddydau a rhaglenni crefyddol.”

Y camau nesaf

Bydd y rhan fwyaf o amodau newydd y BBC yn dod i rym ar 1 Ionawr 2018 a bydd y rheini sy’n berthnasol i flynyddoedd ariannol (fel y cwota ar gyfer rhaglenni am y celfyddydau a rhaglenni cerddoriaeth ar BBC One) yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018.

Bydd trwydded weithredu heddiw’n esblygu dros amser. Mae Ofcom yn disgwyl i’r BBC barhau i wella sut mae’n cyflawni yn erbyn ei gylch gwaith. Byddwn hefyd yn barod i newid mewn ymateb i newidiadau mewn anghenion a chwaethau cynulleidfaoedd a fydd yn cael eu datgelu drwy ein hymchwil cynulleidfaoedd annibynnol, yn ogystal â datblygiadau mewn technoleg a darlledu.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

 1. Adroddiad Ymchwil Blynyddol ar Ddarlledu Gwasanaeth Cyhoeddus (PSB) 2017
 2. Gofynion arfaethedig ar gyfer cynyrchiadau gwreiddiol y BBC

  Mae’n rhaid i’r BBC sicrhau bod y cyfrannau canlynol o gyfanswm oriau rhaglenni ei sianeli yn gynyrchiadau gwreiddiol, sy’n cael eu comisiynu gan y BBC i’w dangos yn y DU

  Mae’n rhaid i’r BBC sicrhau bod y cyfrannau hyn o oriau rhaglenni ei sianeli yn ystod yr oriau brig (6-10.30pm) yn gynyrchiadau gwreiddiol, sy’n cael eu comisiynu gan y BBC i’w dangos yn y DU

  BBC One 75% 90%
  BBC Two 75% 90%
  BBC Four 75% 60%
  BBC Parliament 90% -
  Siannel BBC News 90% -
  CBBC 72% -
  CBeebies 70% -
  BBC Alba 75% -
 3. Mae’r cwota hwn yn seiliedig ar gynyrchiadau rhwydwaith cymwys fel sy’n cael ei ddiffinio yn arweiniad Ofcom ar gynyrchiadau rhanbarthol (PDF, 67.0 KB).
 4. Fel nodyn 3 uchod.
 5. Rydyn ni wedi ystyried effaith ein gofynion ar y BBC ac yn hyderus eu bod yn gymesur a bod modd eu cyflawni o fewn cyllidebau'r BBC.
 6. Darllenwch y darganfyddiadau ansoddol (PDF, 954.5 KB) a meintiol (PDF, 2.0 MB).