Plusnet yn cael dirwy o £880,000 am anfon biliau at gyn-gwsmeriaid

22 Mawrth 2017

  • Darparwr gwasanaethau telegyfathrebu wedi codi tâl ar gwsmeriaid am wasanaethau llinell sefydlog a band eang ar ôl iddynt ganslo'r gwasanaeth    
  • Y cwmni wedi codi dros £500,000 yn ormod ar dros 1,000 o gyn-gwsmeriaid  

Heddiw, mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £880,000 i Plusnet am barhau i yrru biliau at dros fil o gyn-gwsmeriaid.

Rhoddwyd y gosb o ganlyniad i ymchwiliad  oedd wedi canfod bod y cwmni gwasanaethau telegyfathrebu wedi torri rheol filio sylfaenol drwy barhau i godi tâl ar grŵp o gwsmeriaid am wasanaeth llinell sefydlog neu fand eang, ar ôl iddynt ganslo'r gwasanaeth hwnnw.1

Cyn gynted ag y bydd cwsmer yn canslo ei gwasanaeth/ei wasanaeth ffôn neu fand eang cartref, mae’n rhaid i systemau bilio darparwyr gydnabod bod y llinell wedi ‘dod i ben’. Yn yr achos hwn, roedd camgymeriad yn system filio Plusnet yn golygu bod llinellau oedd wedi cael eu canslo yn parhau i gael eu cydnabod fel rhai ‘byw’.

O ganlyniad, roedd 1,025 o gwsmeriaid oedd wedi canslo eu gwasanaeth llinell sefydlog neu fand eang yn parhau i gael biliau, oedd yn golygu bod y cwmni wedi codi dros £500,000 yn ormod arnynt i gyd gyda’i gilydd.

Dywedodd Lindsey Fussell, Cyfarwyddwr Grŵp – Defnyddwyr, Ofcom: “Does dim lle i wneud camgymeriadau, a does dim esgus dros hynny, pan rydyn ni’n sôn am filio cwsmeriaid yn gywir.”

“Gobeithio y bydd y ddirwy hon yn atgoffa cwmnïau telegyfathrebu bod yn rhaid iddynt lynu wrth reolau bilio Ofcom bob amser, neu wynebu'r canlyniadau.”

Cosb ariannol a rhoi ad-daliadau i gwsmeriaid

Mae Plusnet wedi ceisio ad-dalu'r holl gyn-gwsmeriaid a effeithiwyd sawl tro drwy lythyr neu dros y ffôn.  Mae wedi ad-dalu £212,140 i 356 o gwsmeriaid i gyd gyda’i gilydd, oedd yn cynnwys cyfradd log o 4% i bob cwsmer.

Mae Plusnet wedi rhoi’r arian sydd ar ôl yn rhodd i ddwsin o elusennau lleol, yn lle'r taliadau sy’n ddyledus i gwsmeriaid nad yw wedi gallu cysylltu â nhw.    Mae Plusnet hefyd wedi egluro i Ofcom y camau y mae wedi'u cymryd i atal unrhyw gamgymeriadau bilio fel hyn rhag digwydd eto yn y dyfodol.

O ganlyniad i fethiannau Plusnet, heddiw mae Ofcom wedi rhoi cosb o £880,000 i'r cwmni. Bydd y ddirwy, y mae'n rhaid ei thalu i Ofcom o fewn 20 diwrnod gwaith, yn cael ei throsglwyddo i Drysorlys Ei Mawrhydi.

Mae'r gosb yn cynnwys gostyngiad o 20% fel arwydd o barodrwydd Plusnet i ymrwymo i setliad ffurfiol, a fydd yn arbed arian ac adnoddau cyhoeddus. Fel rhan o'r setliad hwn, mae Plusnet yn cyfaddef ei fod wedi torri un o reolau bilio Ofcom ac mae’n ysgwyddo'r cyfrifoldeb yn llawn am wneud hyn.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Dechreuodd Ofcom gynnal ymchwiliad i Plusnet ar 27 Mai 2016.  Dangosodd tystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymchwiliad hwn fod Plusnet wedi torri un o reolau bilio pwysicaf Ofcom, sef – Amod Cyffredinol 11.1, sydd â’r nod o sicrhau y codir y ffioedd cywir ar gwsmeriaid am y gwasanaethau y maent yn eu cael. Roedd Plusnet wedi darganfod y camgymeriad bilio dan sylw wrth gynnal ymarfer cysoni asedau arferol o’i sylfaen cwsmeriaid a gwelodd bod gan gwsmer gyfrif oedd yn daladwy er nad oedd ganddo wasanaeth band eang na gwasanaeth ffôn gweithredol.    Wrth ymchwilio ymhellach i'r mater, gwelodd Plusnet nad hwn oedd yr unig gyfrif yr oedd hyn yn berthnasol iddo. Yna, daethpwyd â'r mater i sylw Ofcom. Mae'r gosb a roddwyd yn ymwneud ag achos o dorri rheolau a ddigwyddodd rhwng 26 Mai 2011 a 3 Medi 2015.

CYSWLLT
Elinor Williams
Ofcom, Cymru
Elinor.williams@ofcom.org.uk
07881987188