Adolygu gwasanaethau ffôn er mwyn sicrhau gwerth i bobl sy'n ffonio

12 Mai 2017

  • Bydd yr Adolygiad o Gost Galwadau’n edrych ar rifau 118 a 070

Mae Ofcom am adolygu cost ffonio rhai gwasanaethau ffôn er mwyn sicrhau bod pobl yn cael eu diogelu rhag prisiau uchel ac arferion annheg.

Mae pobl wedi bod yn gwario llai ar alwadau ffonau symudol a llinellau tir yn y blynyddoedd diweddar, ac ar y cyfan mae gan ddefnyddwyr ddewis eang o becynnau galwadau a gwasanaethau ffôn.[1]

Ond mae Ofcom yn bryderus am y costau cynyddol i alw rhai rhifau gwasanaethau ffôn. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaethau ymholiadau am rifau ffôn sy’n dechrau gydag 118; a rhifau ‘personol’ neu ‘dilynwch fi’ sy’n dechrau gyda 070 er mwyn cysylltu â’r defnyddwyr ar y ffôn yn unrhyw le.

Oherwydd y gost gynyddol o ffonio’r rhifau gwasanaethau yma, mae Ofcom yn lansio Adolygiad o Gost Galwadau er mwyn sicrhau bod y prosiau’n dryloyw ac yn deg i'r defnyddwyr.

Cafodd rhifau 118 eu cyflwyno gan Oftel, yr hen reoleddiwr telegyfathrebu, yn 2003. Roedd y farchnad ymholiadau rhifau ffôn yn arfer cael ei rhedeg yn llwyr gan BT ond cafodd ei hagor i gystadleuaeth a chafodd amrywiaeth mawr o wasanaethau 118 eu lansio. Erbyn heddiw mae mwy na 400 o wasanaethau ymholiadau rhifau ffôn ar gael, yn cynnig amrywiaeth o opsiynau a phrisiau, ac mae costau galwadau’n amrywio o 35c yr alwad i £9 a mwy.

Mae Ofcom wedi monitro costau’r gwasanaethau drutach, sydd wedi cynyddu’n fawr dros y misoedd diwethaf wrth i lai o bobl ddefnyddio’r gwasanaethau.

Cyflwynwyd rhifau 070 gan Oftel yn 1995. Maent ar gyfer gwasanaeth ‘dilynwch fi’, sef dargyfeirio galwadau o un rhif ffôn i un arall er mwyn i'r person sy'n cael ei ffonio allu cadw ei rif ei hun yn breifat a pharhau i fod ar gael i le bynnag mae’n mynd. Mae busnesau bach a masnachwyr unigol yn aml yn eu defnyddio er mwyn ei gwneud yn haws iddynt reoli galwadau.

Mae rhifau personol hefyd yn cael eu gwerthu ar sail unwaith ac am byth, – er enghraifft pan fydd pobl yn prynu neu’n gwerthu car a dydyn nhw ddim eisiau hysbysebu eu rhif ffôn symudol preifat neu rif eu linell sefydlog ar wefan neu mewn cylchgrawn.

Ond efallai fod modd cymysgu rhwng rhifau 070 a rhifau ffôn symudol, gan fod y rheini hefyd yn dechrau â ‘07’.  Mae Ofcom yn bryderus am dystiolaeth o sgamiau sy’n ceisio gwneud i ddefnyddwyr gredu eu bod yn galw rhif ffôn symudol. Pan fydd pobl yn ffonio’r rhif 070 yn ôl maen nhw’n deialu gwasanaeth sy’n costio hyd at £3.40 y funud.

Bydd ein Hadolygiad o Gost Galwadau’n ystyried a yw’r niwed i ddefnyddwyr yn digwydd oherwydd camymddwyn bwriadol ynteu oherwydd methiant y farchnad, a pha gamau a allai fod yn angenrheidiol. Rydym yn disgwyl gallu cyhoeddi cynigion manwl yn nes ymlaen eleni.

Rydym hefyd yn trafod â’r PSA a oes unrhyw fesurau ychwanegol y gallai eu hystyried dan ei God Ymarfer i amddiffyn defnyddwyr.

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

[1] Mewn termau real, fe wnaeth gwariant cyfartalog cartref y mis ar wasanaethau llinell dir ostwng o £31.52 i £22.56 rhwng 2005 a 2015, ac fe wnaeth y gwariant cyfartalog ar alwadau a data ffôn symudol ostwng o £51.92 i £44.27 (Adroddiad Ofcom ar Batrymau prisio gwasanaethau cyfathrebu yn y DU (PDF, 301.1 KB)).

[2] Yn 2015, fe wnaeth Ofcom y gost o ffonio rhifau gwasanaeth – fel 118 – yn fwy clir i ddefnyddwyr. Rhaid i gwmnïau ffôn safoni cost ffonio’r rhifau hyn, a rhaid iddynt ei gwneud yn glir ar filiau ac mewn contractau. Rhaid i gwmnïau sy’n darparu'r gwasanaeth (fel ymholiadau rhifau ffôn) ddweud yn glir faint mae’n ei gostio pryd bynnag y bydd y rhif yn cael ei hysbysebu. Hefyd, rhaid i ymholiadau rhifau ffôn ddilyn y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd gan y PSA (awdurdod gwasanaethau ffôn y mae’n rhaid talu amdanynt), sy’n rheoleiddio rhifau cyfradd premiwm. Felly, rhaid i ddarparwyr fod yn onest am y gwasanaeth y maent yn ei gynnig a beth yw’r gost, ac i drin defnyddwyr yn deg.