Dirwy o £1.9m i Three am fethiant yn y gwasanaeth galwadau brys

16 Mehefin 2017

  • Darparwr symudol wedi methu sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cysylltu â’r gwasanaethau brys bob amser

Mae Ofcom wedi rhoi dirwy o £1,890,000 i’r darparwr ffonau symudol, Three, heddiw ar ôl darganfod gwendid yn rhwydwaith galwadau brys y cwmni symudol.

Canfu ymchwiliad Ofcom fod Three wedi torri rheol bwysig a oedd ar waith i sicrhau bod pawb yn gallu cysylltu â’r gwasanaethau brys bob amser.[1] Mae hyn o’r pwys mwyaf i iechyd a diogelwch y cyhoedd.

Mae Ofcom yn disgwyl i wasanaethau galwadau brys darparwyr fod yn ddigon cydnerth. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod eu rhwydweithiau wedi’u creu er mwyn gallu gwneud galwadau brys hyd yn oed pan fyddant yn wynebu problemau technegol.

Beth aeth o'i le

Ar 6 Hydref 2016, rhoddodd Three wybod i Ofcom ei fod wedi colli gwasanaeth dros dro, a bod hynny’n effeithio ar gwsmeriaid yng Nghaint, Hampshire a rhannau o Lundain.

Canfu ein hymchwiliad fod galwadau brys gan gwsmeriaid yn yr ardaloedd dan sylw yn gorfod mynd drwy ganolfan ddata benodol er mwyn cyrraedd y gwasanaethau brys.[2] Roedd hyn yn golygu bod perygl na fyddai'r gwasanaeth galwadau brys ar gael petai rhywbeth yn mynd o’i le â’r un pwynt hwn.

Dylai rhwydwaith Three fod wedi gallu dargyfeirio galwadau brys yn awtomatig drwy lwybrau wrth gefn petai rhywbeth yn mynd o’i le. Ond byddai’r llwybrau wrth gefn hyn wedi methu hefyd, oherwydd eu bod nhw’n cael eu dargyfeirio drwy’r un pwynt penodol hwn.

Er mwyn datrys y broblem a mynd i’r afael â’r gwendid sylfaenol yn y rhwydwaith, ychwanegodd Three lwybr wrth gefn ychwanegol ar gyfer galwadau brys.

Vulnerable networks cannot forward transmission to emergency call handling agents

Er mwyn egluro'n unig

Penderfyniad Ofcom a’r gosb ariannol

Ar ôl ein hymchwiliad, canfu Ofcom fod Three wedi torri’r rheol fod gofyn sicrhau bod modd cysylltu â’r gwasanaethau brys bob amser. Nid y digwyddiad ei hun oedd yr achos o dorri’r rheol, ond yn hytrach y gwendid a ganfuwyd yn rhwydwaith Three.

Mae Ofcom wedi rhoi cosb o £1,890,000 heddiw. Canfu ein hymchwiliad nad oedd Three wedi ymddwyn yn fwriadol nac yn ddiofal.  Serch hynny, mae’r ddirwy’n adlewyrchu difrifoldeb yr achos o dorri’r rheol, wrth ystyried yr effaith bosib ar iechyd a diogelwch y cyhoedd.

Mae’r ymchwiliad bellach wedi’i ddatrys. Mae’r gosb yn cynnwys gostyngiad o 30% i adlewyrchu’r ffaith fod Three wedi cydweithredu yn ystod yr ymchwiliad, ac wedi cyfaddef i dorri’r rheol fel y nodwyd gan Ofcom.

Hefyd, mae Ofcom yn cydnabod y camau y mae Three wedi’u cymryd i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â’n rheolau ynghylch y gwasanaeth galwadau brys yn barhaus.

Bydd y ddirwy, y mae'n rhaid ei thalu i Ofcom o fewn 20 diwrnod gwaith, yn cael ei throsglwyddo i Drysorlys Ei Mawrhydi.

O ganlyniad i’r ymchwiliad hwn, mae Ofcom yn disgwyl i'r holl ddarparwyr fodloni eu hunain nad oes un pwynt methiant yn eu rhwydweithiau, y gellid eu hosgoi yn rhesymol, wrth gyfeirio eu galwadau brys.

Dywedodd Gaucho Rasmussen, Cyfarwyddwr Gorfodi ac Ymchwiliadau Ofcom: “Mae gallu cael gafael ar y gwasanaethau brys yn hynod bwysig, oherwydd gall methiannau arwain at ganlyniadau difrifol i ddiogelwch a lles pobl.”

“Mae’r dirwyon heddiw yn rhybudd clir i'r diwydiant telegyfathrebiadau ehangach. Mae’n rhaid i ddarparwyr gymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau bod modd cael gafael ar y gwasanaethau brys bob amser.”

DIWEDD

NODIADAU I OLYGYDDION

  1. Agorodd Ofcom ymchwiliad i Three ar 28 Tachwedd  2016. Dangosodd tystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymchwiliad hwn fod Three wedi torri un o reolau Ofcom – Amod Cyffredinol 3.1(c) (PDF, 454.6 KB) - sy’n ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr cyfathrebiadau i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i sicrhau, i’r graddau gorau posib, bod modd cael gafael ar y gwasanaethau brys bob amser, fel rhan o unrhyw wasanaeth ffôn sydd ar gael i'r cyhoedd.
  2. Nid y ganolfan ddata ei hun oedd yn gyfrifol am golli’r rhwydwaith dros dro.